ጳዉሎሲ ቲቶስ
ፃፊዳ ኪታ
ጋꬃ ቆፋ
ቲቶይ ኣይሁዴ ጊዶና ኣሲ፥ ሺን ጉዬፔ ኣማኒዲ፥ ጳዉሎሲ ዎንጌላ ኪታ ኦሱዋ ኦꬂያ ዎዴ ማታን ኢያ ማዲዳ ኣሲ። ሄ ዎዴ ቲቶይ፥ ዎሳ ኬꬃ ፄላናዉኔ ናጋናው ቃርፄሳ ቢታን ኣቲስ። ሃ ኪታይ ሄꬑ ኣይፌ ቆፋታ ኦይኬስ።
1) ዎሳ ኬꬃ ኣይሲያ ኣሳይ፥ ኢታ ዱሱ ዴዒያ ቃርፄሳ ኣሳ ማታን ኣይ ሜላ ሎዖ ዱሱ ዳናው ኮሺያኮ ቲቶ ኣኬኪሴስ።
2) ዎሳ ኬꬃ ጊዶን ዴዒያ ዱማ ዱማ ጩጌታ፥ ሄሲካ፥ ጪማ ኣሳታ፥ ያላጋ ኣዴታኔ ኣይሌታ ዋቲ ታማርሳናው ቤሲያኮ ቲቶ ዞሬስ።
3) ኣማኒያ ኣሳ ኣማኖ ዱሳባ፥ ሄሲካ፥ ሳሮቴꬃኒኔ ሲቆን ዳናባ፥ ዎሳ ኬꬃ ጊዶፌ ኦሺ፥ ፓላማኔ ሻሆቴꬂ ዲጋናባ ቲቶስ ዞሬ ኢሜስ።
ቲቶ ኪታ ኣይፌ ቆፋታ
ጌሎ ቆፋ 1፡1-4
ዎሳ ኬꬂ ካሌꬂያ ኣሳ 1፡5-16
ዎሳ ኬꬃን ዴዒያ ዱማ ዱማ ጩጋታ ኦሶ 2፡1-15
ዞሬኔ ናጊሶ 3፡1-11
ኩሻ ቆፋ 3፡12-15
1
ዬሱስ ኪሪስቶሳ ሃዋሬይኔ ፆሳ ኣይሌይ፥ ጳዉሎሲ፥ ፃፊዳ ዳብዳቢያ። ፆሳይ ዶሪዳ ኣሳ ኣማኑዋ ዲቻናዳኔ ቱማ ኣያና ዴዑዋ ዋኒዲ ዳኔኮ ቤሲያ ቱማ ኤራኮ ኤንታ ካሌꬃናው ታኒ ኪቴታስ። ሄ ኣማኖይኔ ኤራቴꬃይ ሜሪና ዴዑዋ ኡፋይሳ ቦላ ዜምፒስ። ሄሳ ዳሮ ዎዴፔ ሲንꬄ ዎርዶቶና ፆሳይ ኑስ ኢማና ጊዲ ቃላ ጌሊስ። ኑና ኣሺያ ፆሳይ ባ ዎዴን ሃ ኪታ ኦዳና ሜላ ታው ሃዳራ ኢሚስ።
ኑ ኮꬄ ኣማኑዋን ታ ቱማ ናዓ ጊዲዳ ቲቶ፥
ፆሳ ኣዋፔኔ ኑና ኣሺያ ዬሱስ ኪሪስቶሳፔ ኣꬎ ኬሃቴꬃይ፥ ማሮቴꬃይኔ ሳሮቴꬃይ ኔው ጊዶ። 2ቆሮ 8፡23፤ ጋላ 2፡3፤ 2ፂሞ 4፡10
ቲቶይ ቃርፄሳን ኦꬂያ ኦሱዋ
ታኒ ኔና ቃርፄሳን ኣጋዳ ዪዳይ፥ ኔኒ ኣቲዳባ ጊጊሳናዳኔ ታኒ ኪቲዳይሳዳ ካታማ ኡባን ዎሳ ኬꬃ ጪማታ ዶራና ሜላሳ። ጪሚ ቦሬቶናይሳ፥ ኢሲ ማቼ ኣዚና፥ ማራ ꬋዮን ዎይኮ ኪቴቴꬃ ኢፆን ኣሲ ቦሮና ኣማኒያ ናይቲ ዴዒያ ኣሲ ጊዳናው ቤሴስ። 1ፂሞ 3፡2-7 ዎሳ ኬꬃ ጪሚ ፆሳ ኦሱዋ ሃዳራ ኤኪዳ ጊሾ ቦሬቶናይሳ፥ ኦቶርቶናይሳ፥ ኤሌ ዪሎቶናይሳ፥ ማꬆቶናይሳ፥ ኦዳ ሜꬎናይሳኔ ቤሶና ጎዓስ ዳፌቶናይሳ ጊዳናው ቤሴስ። ሺን ኢማꬄ ሞኬይሳ፥ ሎዖባ ኡባ ዶሴይሳ፥ ኣኬካንቾ፥ ፂሎ፥ ጌሺኔ ባና ሃሬይሳ ጊዳናው ቤሴስ። ሃራታ ሱሬ ቲሚርቲያን ሚንꬄꬃናዉኔ ሄ ቲሚርቲያ ኢፄይሳታ ዛራናው ባ ታማሪዳ ቱማ ቃላን ሚኒዲ ኤቃናው ቤሴስ።
10 ኪቴቶናይሳቲ፥ ፓꬆና ኦዳ ኦዴቴይሳቲ፥ ጪሜይሳቲ ኡባካ ቃፃሬቴꬃ ዎጋ ናጊያ ዳሮ ኣሳቲ ዴዖሶና። 11 ኤንቲ ቤሶና ኦጌን ሚሼ ዴማናው ኮዪዲ፥ ታማርሳናው ቤሶናባ ታማርሲሼ ኬꬃ ኣሳ ኡባ ኢሲያ ጊሾ ኤንታ ቲሚርቲያ ቴቃናው ቤሴስ። 12 ኤንታ ናቤታፔ ኢሶይ፥ «ቃርፄሳ ኣሳይ ኡባ ዎዴ ዎርዶ ኦዴቶሶና፤ ኢታ ዶዓታኔ ኣዛላ ያራምባታ»* ቃርፄሳ ኣሳይ ኡባ ዎዴ ዎርዶ ኦዴቶሶና፤ ኢታ ዶዓታኔ ኣዛላ ያራምባታ፡ ሄሳ ያጊዲ ኦዲዳ ናቤይ ኤጲሜንዴሳ ጌቴቴስ። ያጊስ። 13 ሃ ማርካቴꬃይ ቱማ ማርካቴꬂ። ሄሳ ጊሾ፥ ኤንታው ቱማ ኣማኖይ ዳና ሜላ ኤንታ ሃንቄታ። 14 ቱማ ኢፂያ ኣሳ ቲሚርቲያኔ ኣይሁዴታ ፓꬆና ቶሲያ ሲዖና ሜላ ኤንታ ሴራ። 15 ባንታው ጌሺ ጊዲዳይሳታስ ኡባይ ጌሺ፥ ሺን ቱናታሲኔ ኣማኖናይስታስ ኤንታ ቆፋይኔ ካሃይ ቱኒዳ ጊሾ ኤንታው ኣይቢካ ጌሺ ጊዴና። 16 ኤንቲ ኑ ፆሳ ኤሮስ ጎሶና፥ ሺን ባንታ ኦሱዋን ኢያ ካዶሶና። ኤንቲ ፆሳን ኢፄቲዳይሳታ፥ ኪቴቶናይሳታኔ ሎዖ ኦሶ ኡባስ ጊዶናይሳታ።
 

1:4 2ቆሮ 8፡23፤ ጋላ 2፡3፤ 2ፂሞ 4፡10

1:6 1ፂሞ 3፡2-7

*1:12 ቃርፄሳ ኣሳይ ኡባ ዎዴ ዎርዶ ኦዴቶሶና፤ ኢታ ዶዓታኔ ኣዛላ ያራምባታ፡ ሄሳ ያጊዲ ኦዲዳ ናቤይ ኤጲሜንዴሳ ጌቴቴስ።