5
Alamiya xoono
Yesuusa, I Kiristtoosa yaagidi, ammaniyaa oonikka Xoossaa na7a. Aawa siiqiya oonikka iya Na7aakka siiqees. Nuuni Xoossaa siiqiya gishonne iya kiitaa naagiya gisho Xoossaa nayta siiqeyssa eroos. Nuuni Xoossaa siiqikko, iya kiitata naagoos. Iya kiitati deexo gidokkona. Yoha 14:15 Ays giikko, Xoossaa na7a gidiya oonikka ha alamiya xoonanaw dandda7ees. Nuuni ha alamiya xoonanay nu ammanuwana. Alamiya xoonanaw dandda7ey oonee? Yesuusi Xoossaa Na7aa gideyssa ammaniyaa asa xalaali xoonana.
Kiristtoosabaa markkatteyssa
Yesuus Kiristtoosi haatha xinqqatiyaranne ba hayquawa suuthara yis. I, haatharanne suuthara yisippe attin haatha xalaalara yibeenna. Geeshsha Ayyaanay tuma gidiya gisho hessi tuma gideyssa markkattees. Heedzu markkati de7oosona. Hessati, Geeshsha Ayyaana, haathaanne suuthaa. Ha heedzata markkatethay issino. Nu asi markkatteyssa ammanoos. Shin Xoossaa markkatethay asayssafe daro aadhdhees. Xoossay ba Na7aas markkattida markkatethay hayssa. 10 Xoossaa Na7aa ammaniyaa uraa wozanan ha markkatethay de7ees. Xoossaa ammanonna oonikka Xoossay ba Na7aas markkattida markkatethaa ammaniboonna gisho Xoossaa worddanchcho oothees.
11 Hiza, markkatethay hayssa; Xoossay nuus merinaa de7o immis; he de7oykka iya Na7an de7ees yaageyssa. Yoha 3:36 12 Xoossaa Na7ay de7iya ooddeskka de7oy de7ees. Xoossaa Na7ay baynna ooddeskka de7oy baawa.
Merinaa de7o
13 Xoossaa Na7an ammaniyaa hinttew merinaa de7oy de7eyssa hintte erana mela hayssa hinttew xaafas. 14 Xoossaa sheniyada aybibaakka iya woossiko, I si7eyssa nuuni eriya gisho iyan ammanettos. 15 Nuuni woossiya ubbaa I si7eyssa erikko, nuuni woossiyabaa I immanayssa eroos.
16 Oonikka ba ishay hayqo bessonna nagara oothishin be7ikko, Xoossaa iyaw woossanaw bessees. Hayqo bessonna nagara oothidayssatas Xoossay de7o immana. Hayqo bessiya nagari de7ees. Taani hinttena hessas Xoossaa woossite giikke. 17 Iita ooso ubbay nagara, shin hayqo bessonna nagari de7ees.
18 Xoossaa Na7ay iya naagiya gisho Xoossaa na7a gidida oonikka nagaran ubba wode de7onnayssa nuuni eroos. Xalahey iya qohanaw dandda7enna. 19 Nuuni Xoossassa gideyssanne ha kumetha alamey Xalahen haaretteyssa eroos.
20 Nuuni tuma Xoossaa eranaada Xoossaa Na7ay yidayssanne nuus akeeka immidayssa eroos. Nuuni iya na7a, Yesuus Kiristtoosa baggara tuma Xoossan de7oos. Yesuusi tuma Xoossaanne merinaa de7uwa.
21 Ta nayto, eeqatappe hintte haakkite.

5:3 Yoha 14:15

5:11 Yoha 3:36