Yohaannisi Xaafida
Nam77antho Kiitaa
Gaatha Qofaa
Yohaannisi xaafida nam77antho kiitaa, Yesuusa hawaare gidida cimay, Yohaannisi xaafis. Xaafettidaykka doorettida godattesanne I naytassa. Ooni eri, hessika issi woosa keethasinne iyan goynniya asaas gidonna aggenna. Ha qantha kiitay xaafettiday, entti issoy issuwara siiqettana mela akeekisanaassanne worddo asttamaaretappenne entta timirttiyaafe naagettana mela qofisanaassa.
2 Yohaannisa kiitaa ayfe qofata
Sarotho 1-3
Siiqoy ubbaafe bolla 4-6
Worddo timirttiyafe naagetethi 7-11
Kuushsha qofaa 12-13
1
Ta cimay doorettida godattesinne I naytas kiittida kiita. Ta xalaala gidonnashin tumaa eriya ubbay hinttena dosoosona. Ha tumay nunan de7iya gishonne merinaw nuura daana gisho taani hinttena tuma dosays.
Xoossaa nu Aawanne iya Na7aa Yesuus Kiristtoosa aadho keehatethay, maarotethaynne sarotethay tumanine siiqon issife nuura gido.
Tumabaanne siiqobaa
Aaway nuna kiittidayssada, ne naytappe baggati, tumaas kiitetteyssa be7ada taani daro ufayttas. Godattee, ha77ika nuuni ubbay issoy issuwa siiqana mela taani nena woossays. Ha kiitay koyroppe nuura de7iya kiitaappe attin taani new ooratha kiita xaafikke. Yoha 13:34; 15:12,17 Tuma siiqoy nuuni Xoossaa kiitaa naagidi daanayssa. Qassi koyroppe hintte si7idayssada iya kiitay, hintte ubbay siiqon daana melassa.
Yesuus Kiristtoosi ase gididi yidayssa ammanonna, daro balethiya asati, alamen denddidosona. Hessa mela asi oonikka baletheyssanne Kiristtoosa morkke. Hintte oothida kumetha woytuwa ekkanaw minnite. Hintte oothidayssi dhayonna mela naagettite.
Kiristtoosa timirttiyan doonnayssasinne iyappe haakkiya uraas Xoossay baawa. Kiristtoosa timirttiyan de7iya uraas Aawaynne Na7ay de7oosona. 10 Oonikka hintteko yishe ha timirttiya ehonna ixxiko, hintte soo gelssofite; sarokka gooppite. 11 Iya saro giya oonikka iya iita oosuwan iyara shaakettees.
Wurssetha sarotaa
12 Taani hinttew xaafanaw koyida darobay de7ees, shin worqqateninne qalamen xaafanaw koyikke. Nu ufayssay polettana mela hinttera som77on gahettada odettanaw hintteko baana gada qoppays.
13 Xoossay doorida ne michche nayti nena saro yaagosona.

1:5 Yoha 13:34; 15:12,17