Yohaannisi Xaafida
Heedzantho Kiitaa
Gaatha Qofaa
Yohaannisi xaafida heedzantho kiitaa, Yesuusa hawaare gidida cimay, Yohaannisi xaafis. I xaafidaykka Gaayoosa giya issi woosa keethaa heemmeyssassa. Xaafey issi baggara Gaayoosi hara ammaneyssata maaddida gisho iya galatees; qassi hara baggara Diyotirafiisa geetettiya woosa keetha halaqa gidanaw koyaa geella uraappe naagettana mela akeekisees.
3 Yohaannisa kiitaa ayfe qofata
Gelo qofaa 1-4
Gaayoosi galatettis 5-8
Diyotirafiisi borettis 9-10
Dimexiroosi galatettis 11-12
Kuushsha qofaa 13-15
1
Taani cimay, tumaa dosiya Gaayoosas kiittida kiita. Ha.O 19:29; Roome 16:23; 1Qoro 1:14 Ta siiquwaw, neeni ne shemppuwan lo77o de7eyssa ta ereyssada new payyatethi daana melanne ne oothiyabay suurana mela new Xoossaa woossays. Guutha ammaniyaa asati yidi, ubba wode neeni tuman de7eyssanne ne tumatethabaa markkattida wode taani daro ufayttas. Ta nayti tumatethan de7eyssa si7eyssafe aadhdhidi, tana ufayssiyabay baawa.
Gaayoosi galatettis
Ta siiquwaw, entti new imathe gidikkoka, neeni ammaniyaa asatas ammanthiya ooso oothaasa. Entti ne siiquwabaa woosa keethan markkattoosona. Ha77ika entti biya ogiyan Xoossay doseyssada oothada entta maaddiko lo77o oothaasa. Entti Kiristtoosa sunthaa gisho keyishe, ammanonna asatappe aykkoka ekkibookkonna. Nuuni tuma oosuwa enttara issife oothanaw hayssa mela asata maaddanaw bessees.
Diyotirafiisanne Dimexiroosa
Taani woosa keethatas dabddaabbe xaafas, shin entta halaqaa gidanaw koyaa Diyotirafiisi nuuni geyssa ekkenna. 10 Hessa gisho, taani yaa biya wode I nu bolla odettiya iita odanne I oothida oosuwa odana. I hessi guuxis gidi, nu ishati yaa wode mokkenna. Hari attoshin, entta mokkanaw koyeyssatakka diggidi woosa keethafe kessees.
11 Ta siiquwaw, lo77obaa daanappe attin iitabaa daanoppa. Lo77obaa oothiya oonikka Xoossaa asi, shin iitabaa oothiya oonikka Xoossaa be7ibeenna.
12 Dimexiroosi lo77o asi gideyssa asa ubbay markkattees. Tumay ba huu7en iyabaa markkattees; nukka iyabaa markkattoos; nu markkatethay tuma gideyssa hintte ereeta.
Wurssetha sarotaa
13 Taani new xaafanaw koyida darobay de7ees, shin qalameninne worqqaten xaafanaw koyikke. 14 Shin taani matara neera gahettanaw qoppays; he wode nuuni odettana.
15 Saroy new gido.
Ne dabboti nena saro yaagosona. Nu dabbota ubbaa entta sunthaa sunthaa xeegada tana “Saro gis” yaaga.

1:1 Ha.O 19:29; Roome 16:23; 1Qoro 1:14