Yihudi Xaafida Kiitaa
Gaatha Qofaa
Yihuda kiitay xaafettiday, ammanonna de7ishe ammaniyaa asi daanidi worddo timirtte laalliya asatappe ammaniyaa asay naagettana mela akeekisanaassa. Ha qantha kiitay ba giddon oykkida qofatan nam77antho Phexiroosa kiita daanees. Xaafey, “Ammaniya asaas issi tohonne wurssethi gakkanaw imettida ammanuwas olettite” yaagidi nabbabeyssata minthidi qofisees.
Yihuda kiitaa ayfe qofata
Sarotho 1-2
Worddo asttamaareta timirttiyanne entta kunddethaa 3-16
Ammano naagana mela imettida zore 17-23
Galata woosa 24-25
1
Taani Yihudi, Yesuus Kiristtoosa aylley, Yayqooba ishay;
Xoossay xeegidayssatas, Xoossaa Aaway doseyssatasinne Yesuus Kiristtoosan naagettidayssatas ha dabddaabbiya xaafays. Maato 13:55; Mar 6:3
Maarotethi, sarotethinne siiqoy hinttew kumo.
Worddo asttamaareta
Ta siiqo ishato, nuuni issife shaakettiya atotethaabaa hinttew xaafanaw taani daro amottas. Shin ammaniyaa asaas issi tohonne wurssethi gakkanaw imettida ammanuwas olettana mela hinttena zorashe xaafanayssi taw koshshiyabaa gidis. Entta pirdday benippe xaafettidi uttida, issi issi asati oonikka eronna hintte giddo gelidosona. Entti Xoossaa eronnayssata, entti nu Xoossaa aadho keehatethaa laymatanaw go7ettiya oge oothidi ekkoosona. Ba xalaala kawo gidida, nu Godaa Yesuus Kiristtoosa kaddoosona.
Shin hintte ha ubbaa eriyabaa gidikkoka, Goday Isra7eele asaa Gibxxe biittaafe waati kessidaakko, qassi guyeppe ammanonnayssata dhayssidayssa ta hinttena akeekisanaw koyays. Kessa 12:51; Tay 14:29-30 Bantta de7iyasuwa aggidi, banttaw imettida maata naagiboonna kiitanchchota, gita pirdda gallasay gakkanaw Xoossay entta dhumaappe garssan merinaa santhalaatan qachchi wothis. Hessada, Soodomenne Gamoora asaynne entta matan de7iya katamatan de7iya asay laymatidosona; laymatethara gahettiya tunatethaa oothidosona. Entti merinaa taman waayettanayssatas leemiso gididosona. Medhe 19:1-24
Hessadakka, ha amuhanchchoti bantta asatethaa tunisoosona; maata aawata kadhoosona; salo medhetethata cayoosona. Shin kiitanchchota halaqay Mika7eeley Muse ahaas Xalahera palamida wode “Goday nena seero” yaagisippe attin iya bolla cashsha qaala odidi mootanaw koyibeenna. Daane 10:13,21; 12:1; Yo.Qo 12:7; Zaare 34:6; Zakka 3:2 10 Shin ha asati banttaw eronnabaa ubbaa cayoosona; qassi entti wozani baynna meheda medhon eriya eray, I enttana dhayssana. 11 Enttana ayye! Entti Qaa7ela ogiyan bidosona. Miishe koyidi Balaama balan kunddidosona. Qorey Xoossaa bolla denddidayssada entti Xoossaa bolla denddidi dhayidosona. Medhe 4:3-8; Tay 22:1-35; 16:1-35
12 Ha asati, hintte siiqo gibira miya bessan hinttera uttiya wode yeelli baynna kawushshata. Entti banttana xalaala heemmeyssata. Entti carkkoy efiya iri baynna shaara mela. Qassi ayfe woden ayfe ayfonna, xaphora shodettid, nam77u toho melida mitha mela. 13 Entti hanqettida abbaa zuliya mela bantta pokkuwa goppontteyssata. Entti merinaw sakkana dhumay naagiya toylattiya xoolinttota.
14 Addaameppe doomidi, laappuntha yeleta gidida Heenokey, ha asatabaa tinbbite odishe, “Hekko, Goday, ba daro mukulu geeshshatara yaana. Medhe 5:18,21-24 15 Asa ubbaa pirddana; geellata ubbaa entti oothida iita ooso ubbaa gishonne makkalatethan entti Xoossaa bolla odettida iita odaa ubbaa gisho pirddana” yaagis. 16 He asati ubba wode zuuzummeyssatanne oda koyeyssata. Qassi bantta iita amuwaa kaalloosona; banttanan ceeqqosonanne banttana go77iyabaa demmanaw harata sabboosona.
Wurssetha zore
17 Shin ta ishato, nu Godaa Yesuus Kiristtoosa hawaareti kase hinttew odida qaala akeekite. 18 Entti, “Wurssetha wodiyan, bantta amuwaa kaallidi toochcheyssati yaana” yaagidosona. 2Phexi 3:3 19 He asati asaa giddon shaahotethi medhdheyssata, bantta asho amuwaas haaretteyssatanne Geeshsha Ayyaanay baynnayssata.
20 Shin ta ishato, geeshshi gidida hintte ammanuwan hinttena dichchanaw minnite; qassi Geeshsha Ayyaana wolqqan woossite. 21 Hinttena merinaa de7uwakko gathiya nu Godaa Yesuus Kiristtoosa maarotethaa naagishe hinttena Xoossaa siiquwan naagite.
22 Sidhey de7iya asaas qadhettite. 23 Issi issi asata tamappe kessi ekkite. Qassi iita amon tunida entta ma7uwa ixxishe haratas yashshan qadhettite.
Galata woosaa
24 Hintte kunddonna mela naaganaw borey baynnayssatanne gita ufayssan kumidayssata oothidi ba bonchchuwa sinthan hinttena shiishanaw dandda7iya, 25 nuna ashshiya issi Xoossaas, nu Godaa Yesuus Kiristtoosa baggara bonchchoy, gitatethi, wolqqinne maati, kasekka, ha77ika, merinawukka iyaw gido. Amin77i.

1:1 Maato 13:55; Mar 6:3

1:5 Kessa 12:51; Tay 14:29-30

1:7 Medhe 19:1-24

1:9 Daane 10:13,21; 12:1; Yo.Qo 12:7; Zaare 34:6; Zakka 3:2

1:11 Medhe 4:3-8; Tay 22:1-35; 16:1-35

1:14 Medhe 5:18,21-24

1:18 2Phexi 3:3