Yohaannisa Qonccethaa
Gaatha Qofaa
Yohaannisa qonccethay xaafettiday, ammaniyaa asay Yesuus Kiristtoosa banttaw Goda oothidi, geeshshatethan de7ida gisho entta metoynne waayey gakkida wodena. Xaafey wudidi xeellida ayfe qofay, ammaniyaa asaa ufayssay kumethi gidana mela entta minthethid, entta gakkida goodaanne metuwa giddon bantta ammanuwan minnidi eqqana mela denthethanaassa.
Maxaafan dariya kifiley daronne kaalli kaallidi qonccida qonccethaa oykkees. Ha qonccethati he wode de7iya asaas gelees, shin haratas xuura gididi gam77is. Entti odettidaykka leemiso odana. Ha maxaafan de7iya tayboti, maka miishetinne do7ati deretanne ayyaana medhetethata leemiso. Mazmure azmaachchey simmi simmidi yexxetteyssada, he maxaafan de7iya huu7e qofati dumma dumma qonccethata baggara dumma dumma ogen simmi simmi shiiqidosona. Ha maxaafaa birshshethaas dumma dumma qofay de7ikkoka, iyaw huu7e qofay qoncce. Hessika, “Xoossay Godaa Kiristtoosa baggara zaarethonna ogen ba morkketa, Xalahera gujjidi, issi tohonne wurssethi gakkanaw xoonana. He xoonuwappe guye, iyaw ammanettidi de7ida ba baggata ooratha salonne ooratha sa7a anjjo laatisana” yaageyssa.
Yohaannisa qonccethaa ayfe qofata
Gelo qofaa 1:1-8
Yesuusi laappun woosa keethata giddon 1:9-20
Laappun woosa keethatas xaafettida kiitaa 2:1-3:22
Araata, xaatha maxaafanne Dorssaa 4:1-5:14
Laappun maatameta 6:1-8:1
Laappun moyzeta 8:2-11:19
Dawiyanne nam77u do7ata 12:1-13:18
Dumma dumma qonccethata 14:1-15:8
Laappun hanqo xuu7ata 16:1-21
Baabiloone kunddethaa, do7aanne worddo nabiya 17:1-20:10
Wurssetha pirddaa 20:11-15
Ooratha salo, ooratha sa7aanne ooratha Yerusalaame 21:1-22:5
Kuushsha qofaa 22:6-21
1
Eeson hananaw de7iyabaa ba aylleta bessana mela Xoossay iyaw immida Yesuus Kiristtoosa qonccethay hayssa. Yesuusi ba kiitanchchuwa kiittidi, ba aylliya Yohaannisas qonccisis. Yohaannisi Xoossaa kiitaa, Yesuus Kiristtoosi oothidabaanne odidabaa ubbaa markkattis. Ha ubbay hananaw wodey matida gisho ha tinbbite qaala nabbabiya oonikka anjjettidayssa; qassi ha qaala si7eyssatinne xaafettida kiitaa naagiya ubbay anjjettidayssata.
Laappun Iisiya woosa keethatas kiitettida sarotho
4-5 Ha dabddaabbey, Yohaannisappe, Iisiya biittan de7iya laappun woosa keethatas xaafettis. Kasekka, ha77ika de7iya, sinthafekka yaanaw de7iya Xoossaafe, qassi iya araata sinthan de7iya laappun ayyaanatappe, hessadakka, hayqoppe denddon koyro gididayssafe, sa7aa kawota haariya ammanettiya markka gidida Yesuus Kiristtoosappe, aadho keehatethaynne sarotethay hinttew gido. Kessa 3:14; Yo.Qo 4:5
Yesuusi nuna siiqees, qassi ba suuthan nagara aylletethaafe nuna la77a kessis. Isa 55:4; Maz 89:27 Nuuni Xoossaa iya Aawas oothana mela nuna kawotethaa kahine oothis. Iyaw merinaappe merinaa gakkanaw bonchchoynne wolqqay gido. Amin77i. Kessa 19:6; Yo.Qo 5:10
Hekko, Yesuusi shaarara yees. Asa ubbay hari attoshin, iya caddida asaykka iya be7ana. Sa7an de7iya asa ubbay iya gisho yeekkana. Hessi tuma hanana! Amin77i. Daane 7:13; Maato 24:30; Mar 13:26; Luuqa 21:27; 1Tese 4:17; Zakka 12:10; Yoha 19:34
“Kasekka, ha77ika de7eyssi, sinthafekka yaana Goday, Ubbaafe Wolqqaama Xoossay, Alfanne Oomegi tana”* Alfanne Oomega: Girike doonan Alfanne Oomegi koyronne wurssetha pidaaleta; birshshethaykka koyronne wurssethi guussu. yaagees Godaa Xoossay. Yo.Qo 22:13; Kessa 3:14
Godaa qonccethaa
Taani, Yohaannisi, hintte ishay, hinttera issife Yesuusan waaya, iya kawotethaanne iya dandda7aa be7as. Taani Xoossaa qaalaa gishonne Yesuusabaa markkattida gisho Paximo giya haathan teqettida biittan de7ays. 10 Godaa gallasan ta Geeshsha Ayyaanan haarettada de7ays; taappe guyera moyze puno mela gita girssi si7as. 11 He girssay tana, “Ne be7eyssa maxaafan xaafada, Iisiyan de7iya laappun woosa keethatas, Efesoona, Samirnneesa, Pherggamoona, Tiyatiroona, Sarddeesa, Filaadelfiyanne Loodoqiya yedda” yaagis.
12 Taani taw odiya girssaa be7anaw guye simmada xomppe wothiya laappun worqqa kocata be7as. 13 He kocata giddon asa na7a daaneyssa be7as. I adussa afila ba tohuwa gathi ma77is, worqqa danccon ba tiraa danccis. Daane 7:13; Daane 10:5 14 Iya huu7eynne iya binaanay bootha dorssa ikise mela woykko shachcha mela boothi; iya ayfey tama laco daanees. Daane 7:9 Daane 10:6 15 Iya tohoy taman seeridi zo77ida naase biraata daanees; iya girssaykka gita shaafa kooshinchcha mela. Hiz 1:24; 43:2 16 I ba ushachcha kushen laappun xoolinttota oykkis. Iya doonappe nam77u baggara qarattida mashshi keyees. Iya som77oy seeta gallasa awa ayfe daanees.
17 Taani iya be7ida wode hayqqida asada hanada iya tohuwa matan kunddas. I ba ushachcha kushiya ta bolla wothidi, “Yayyofa; Koyroy Wurssethay tana. Isa 44:6; 48:12; Yo.Qo 2:8; 22:13 18 Taani de7on de7ays; taani hayqqas, shin hekko meri merinawukka de7on de7ays. Hayqonne Si7oole qulppey ta kushena. 19 Hiza, ha77i haniyabanne sinthafe hananabaa ne be7idabaa xaafa. 20 Neeni ta ushachcha kushen be7ida laappun xoolinttotanne laappun worqqa kocata birshshethay hayssa: Laappun xoolinttoti laappun woosa keethata kiitanchchota; laappun worqqa kocati laappun woosa keethata.”

1:4-5 Kessa 3:14; Yo.Qo 4:5

1:4-5 Isa 55:4; Maz 89:27

1:6 Kessa 19:6; Yo.Qo 5:10

1:7 Daane 7:13; Maato 24:30; Mar 13:26; Luuqa 21:27; 1Tese 4:17; Zakka 12:10; Yoha 19:34

*1:8 Alfanne Oomega: Girike doonan Alfanne Oomegi koyronne wurssetha pidaaleta; birshshethaykka koyronne wurssethi guussu.

1:8 Yo.Qo 22:13; Kessa 3:14

1:13 Daane 7:13; Daane 10:5

1:14 Daane 7:9

1:14 Daane 10:6

1:15 Hiz 1:24; 43:2

1:17 Isa 44:6; 48:12; Yo.Qo 2:8; 22:13