3
Azinabaanne machchibaa
1-2 Hessadakka, machcheto, hintte azinatappe Xoossaa qaalas kiitettonayssati de7ikkoka aykkoka odettonashin, hintte yashshatethaanne hintte geeshsha de7uwa be7idi ammanana mela enttaw haarettite. Efe 5:22; Qola 3:18 Hinttee, hintte huu7e pixoninne worqqa aason woykko lo77o ma7on hintte bolla asatethaa loyson gidoppo. 1Ximo 2:9 Shin hintte wozanaa giddon de7iya yegelsatethay Xoossaa sinthan hinttew daro al77o gididi dhayonna, ashkkenne woppu gida ayyaana gido. Xoossay immana gidayssa ammanida geeshsha maccasati bini wode bantta azinatas haarettidi, banttana hessada daro loythidosona. Hessada Saara Abrahame, “Ta godaw” yaagada xeegashe, iyaw kiitettasu; hintteka aykkoka yayyonna lo77obaa oothiko I nayta. Medhe 18:12
Azinatoo, hintte machcheti hinttefe daaburanchcho medheta gideyssa eridi, enttana bonchchite; hintte woosa dhubbonna mela Xoossay immida de7uwa entti hinttera issife laattiya gisho entta bonchchite. Efe 5:25; Qola 3:19
Lo77o oothidi meto eko
Wurssethan, ubbay issi qofan de7ite. Issoy issuwas qadhettishe, ishada siiqetite; qassi issoy issuwas keehatanne ashkketa gidite. Iita gishos iita woykko cashshaa gisho cayidi zaaroppite; hessa aggidi, Xoossay hinttew anjjuwaa immanaw hinttena xeegida gisho anjjite. 10 Ays giikko, Geeshsha Maxaafay,
“De7o doseynne lo77o wode be7anaw koyey oona gidikkoka ba inxarssan iitabaanne worddo odetteyssa aggo. Maz 34:12-16
11 Iitabaa ootheyssa aggidi lo77obaa ootho;
sarotethaakka keehi koyonne kaallo.
12 Godaa ayfey xillotakko xeellees;
qassi I ubba wode entta woosaa haayzees.
Shin Goday iitabaa ootheyssata ba hanqo som77uwan xeellees”
yaagees.
13 Hintte lo77obaa oothanaw amottikko hinttena qohanay oonee? 14 Hari attoshin, xillotetha gisho hintte waayettiko anjjettidayssata. Asas yayyofitenne hirggofite. Maato 5:10; Isa 8:12-13 15 Kiristtoosa hintte wozanan bonchchitenne godayite. Xoossay hinttew immida ufayssaas gaaso oychchiya ooddeskka zaaro immanaw ubba wode giigi uttite, shin hessa ashkketethaninne yashshan oothite. 16 Qassi Kiristtoosan hintte de7iya lo77o de7uwa iitabaa oothidabaada, hinttena cayaa asay zigiryaaban yeellatana mela hintte kahay geeshshi gido. 17 Xoossay gidabaa gidikko iitabaa oothida gisho waaye ekkeyssafe lo77obaa oothida gisho waaye ekkeyssi lo77o. 18 Kiristtoosi nuna Xoossaakko shiishanaw baw xillo gididi de7ishe, nagaranchchota gisho issi toho nagara ubbaas hayqqis; I ba asatethan hayqqis, shin ayyaanan paxis. 19 Qassi he ayyaanan I bidi qashon de7iya shemppotas qaala odis. 20 Nohey markkabiya keexiya wode he shemppoti Xoossaas kiitettonna ixxidosona, shin Xoossay enttana dandda7is. Hosppun asa xalaali markkabiyan gelidi, dhayo haathaafe attidosona. Medhe 6:1-7:24 21 He dhayo haathay ha77i hinttena ashshiya xinqqate leemiso gidis. Ha xinqqatey bolla qita meecco gidonnashin lo77o kaha Xoossaafe ekkanaw iya woossiya oge gididi, Kiristtoosa dendduwa baggara hinttena ashshees. 22 I salo bidi Xoossaa ushachchan uttidi, kiitanchchota, maata aawatanne wolqqaamata haarees.

3:1-2 Efe 5:22; Qola 3:18

3:3 1Ximo 2:9

3:6 Medhe 18:12

3:7 Efe 5:25; Qola 3:19

3:10 Maz 34:12-16

3:14 Maato 5:10; Isa 8:12-13

3:20 Medhe 6:1-7:24