2
De7o shuchchinne geeshsha dere
Hiza, iitatethi ubbaa, cimo ubbaa, cubbotethi qanaatenne zigirssi ubbaa hinttefe diggite. 2-3 Goday keeha gideyssa hintte eridi meezetidayssada ha77i yelettida guutha naytada hintte atotethan diccishe baanaw Xoossaa geeshsha qaala maathaa ubba wode amottite. Maz 34:8
Asan borettidi Xoossan doorettida al77o gidida de7o shuchchaa, Godaa Yesuusakko shiiqite. Hintte Ayyaana keethi keexettiya de7o shuchchata. Hintte Yesuus Kiristtoosa baggara Xoossaa ufayssiya ayyaana yarshsho yarshshiya geeshsha kahineta. Geeshsha Maxaafan,
“Hekko, taani Xiyoone kataman godaa xaphuwa minthiya,
doorettida, al77o shuchchaa wothas;
iyan ammaniyaa oonikka yeellatenna”
yaagees. Isa 28:16 Ha shuchchay hinttew ammaneyssatas al77o, shin ammanonnayssatas,
“Gimbbeyssati kadhidi ixxida shuchchay
godaa xaphuwa minthiya,
ubbaafe aadhdhiya shuchchu gidis.” Maz 118:22
Qassika,
“Ha shuchchay ase dhubbiya shuchchunne ase kunddisiya zaalla”
yaagees. Entti hessas qaadettida gisho Xoossaa qaalaa kiitettonna ixxidi dhubettidosona. Isa 8:14-15
Shin Xoossay dhumappe malaalisiya ba poo7uwakko hinttena xeegiday, hintte iya lo77otethaa haratas odanaw doorettida zare, kawo kahine, geeshsha derenne Xoossaa dumma dere. Kessa 19:5-6; Isa 43:20-21; Zaare 4:20; 7:6; 14:2; Tito 2:14; Isa 9:2 10 Hintte kase Xoossaa dere gidekketa, shin ha77i hintte iya dere. Hintte kase maarotethi demmibeekketa, shin ha77i maarotethi demmideta. Hose 2:23
Xoossaa aylleda de7o
11 Ta ishato, hintte ha sa7an imathenne betanchcho gididayssada hintte shemppuwa oliya asho amoppe haakkana mela taani hinttena woossays. 12 Ammanonna asay hinttena iita oothiya asada zigiryaa wode Xoossay nuna be7anaw yaa gallas, entti hintte lo77o oosuwa be7idi Xoossaa galatana mela hinttew lo77o de7oy de7o.
13 Godaa gisho gidi maatara de7iya asatas haarettite; ubbaafe bolla gidiya gisho kawuwaskka haarettite. 14 Entti iita ootheyssata seeranawunne lo77o ootheyssata sabbanaw kawuwappe kiitettida gisho deriya ayseyssatas haarettite. 15 Hinttee, hintte lo77o oosuwan eronna eeya asaa doona oythanayssi Xoossaa shene. 16 Xoossaa aylle gididi la77atethan de7iteppe attin hintte la77atethaa iita oosos kama oothofite. 17 Asa ubbaa bonchchite; ammaniyaa asaa siiqite; Xoossaa yayyite; kawo bonchchite.
Kiristtoosa waaya leemisuwa
18 Aylleto, lo77o godatasinne keeha godata xalaalas gidonnashin iitaataskka bonchchon haarettite. 19 Asi Xoossaa gisho gidi bessonna waaye waayettiko Xoossay iya anjjana. 20 Shin hintte nagara oothin hinttena dechchiya wode hintte dandda7ikko hinttew ay galati de7ii? Shin lo77obaa oothidi waaye dandda7ikko Xoossay hinttena hessas anjjana. 21 Xoossay hinttena xeegiday hessa gishossa; Kiristtoosi hinttew waayettis; hintte iya kaallana mela, hinttew leemiso gidis. 22 I nagara oothibeenna; iya doonankka worddoy benttibeenna. Isa 53:9 23 Entti iya cayaa wode zaaridi cayibeenna. Shin waaye ekkishe xillo pirddiya Xoossaas ba pirdda aggaagisppe attin manddibeenna. Isa 53:7 24 Nuuni nagaras hayqqidi xillotethas daana mela Kiristtoosi ba ashuwan nu nagaraa masqaliya bolla tookkis; hintte iya madunthan paxideta. Isa 53:5 25 Kase hintte oge balidi dhayida dorssa mela, shin ha77i hintte shemppuwa heemmeyssakkonne naageyssakko simmideta. Isa 53:6

2:2-3 Maz 34:8

2:6 Isa 28:16

2:7 Maz 118:22

2:8 Isa 8:14-15

2:9 Kessa 19:5-6; Isa 43:20-21; Zaare 4:20; 7:6; 14:2; Tito 2:14; Isa 9:2

2:10 Hose 2:23

2:22 Isa 53:9

2:23 Isa 53:7

2:24 Isa 53:5

2:25 Isa 53:6