Phexiroosi Xaafida
Koyro Kiitaa
Gaatha qofaa
Hawaariya Phexiroosi xaafida koyro kiitay xaafettiday, “Doorettida Xoossaa Asata” geetetti xeegettidayssatasinne Guutha Iisiyan pudeha baggan laalettida ammaniyaa asaassa. Ha kiitaa ayfe qofay, ammano gaason metoynne waayey gakkida asaa minthethanaassa. Ha maxaafaa xaafey, iya hayquwa, iya dendduwa, iya nam77antho yuussaa odiya Yesuus Kiristtoosa Wonggelaa qaala entta hassaysees. Yesuus Kiristtoosa de7uwa leemiso oothi xeellidi, metuwa dandda7an kanthanaada entta qofisees. Hessara gathidi, metoy entta ammanuwa geeshshatethaa paacceyssanne, “Yesuus Kiristtoosi qoncciya gallas” bessiya woyto entti ekkanaw de7eyssa hassaysees.
Xaafey, entti meto dandda7ana mela minthetheyssa bolla Kiristtoosa kaalliya asati de7eyssada daana mela qofisees.
1 Phexiroosa kiitaa ayfe qofata
Sarotho 1:1-2
Xoossay nuus immida atotethaa 1:3-12
Geeshshatetha duussu 1:13-2:10
Meto wode ammaniyaa asay hananaw bessiyabaa 2:11-4:19
Cimatasinne na7atethatas imettida zore 5:1-11
Kuushsha qofaa 5:12-14
1
Taani, Yesuus Kiristtoosa hawaarey Phexiroosi; Phanxoosan, Galaatiyan, Qaphadooqiyan, Iisiyaninne Bitiiniyan betanchchoda laalettidi de7iya Xoossay doorida, asaas ha dabddaabbiya xaafas. Yesuus Kiristtoosas hintte kiitettana melanne iya suuthan geeyana mela, Xoossaa Aaway ba kase eran dooridayssatasinne Geeshsha Ayyaanan geeyida, hinttew aadho keehatethaynne sarotethay gido.
Dhayonna ufayssaa
Yesuus Kiristtoosa hayqoppe denthidi ba gita maarotethan nam77antho yeletethaanne dhayonna ufayssaa immida nu Godaa Yesuus Kiristtoosa Aaway, Xoossay galatetto. Qassi Xoossay hinttew dhayonna, iitonnanne buuqqonna laata salon giigisis. He laatay wode wurssethan qonccanaw de7iya atotethaas Xoossaa wolqqan ammanon hinttew naagettidi de7ees.
Ha77i guutha wodes hintte dumma dumma paacen un77ettikokka hessan ufayttite. He paacey hinttena gakkiday, taman yeggin dhayaa worqqafe hintte ammanoy aadhonne tuma gideyssa bessanaassa. He paacettida ammanuwan Yesuus Kiristtoosi qoncciya wode galataa, bonchchonne saba hintte ekkana. Hintte Yesuusa be7ibeekketa, shin iya siiqeta. Hintte ha77i iya be7iboonnabaa gidikkoka, iya ammaneeta. Qassi odan qonccisanaw dandda7ettona ufayssaninne bonchchon kumideta. Hintte ammanon naagiya hintte shemppuwa atotethaa ekkana.
10 Aadho keehatethaa baggara hinttew giigida ha atotethaabaa nabeti eranaw gita koshshaninne naagon koyidosona. 11 Enttan de7iya Kiristtoosa Ayyaanay iya waayabanne hessafe guye yaana bonchchuwabaa kasetidi markkattishe, awude woykko waanidi hananeekko akeekan pilggidosona. 12 Nabeti odida tinbbitey banttaw gidonnashin hinttew gideyssa Xoossay hinttew qonccisis. Ha77i asay hinttew odida Wonggelaa saloppe kiitettida Geeshsha Ayyaana wolqqan hinttew odidosona. Kiitanchchotika hessa be7anaw amottidosona.
Geeshshatethan de7ite
13 Hessa gisho, oosos hinttena giigisite; hinttena haarite. Yesuus Kiristtoosi qoncciya wode hintte ekkana aadho keehatethaa ufayssan naagite. 14 Xoossaa naytada iyaw kiitettite; hintte kase eronna oothida iita amuwaa kaallofite. 15 Shin hinttena xeegida Xoossay geeshshi gididayssada hintteka hintte duussa ubban geeshshi gidite. 16 Geeshsha Maxaafan, “Taani geeshshi gidida gisho hintteka geeshshi gidite” geetetti xaafettis. Leewe 11:44-45; 19:2
17 Asa som77o be7onna iya oosuwada pirddiya Xoossaa, “Nu Aawaw” gidi xeegiyabaa gidikko, ha sa7aa imathatetha duussaa yashshan de7ite. 18 Hinttee, hintte aawatappe laattida pathonna de7uwappe wozettidayssi, dhaya biran woykko worqqan gidonnayssa ereeta. 19 Borey woykko borssoy baynna dorssa suuthada al77o gidida Kiristtoosa suuthan wozettideta. 20 Xoossay alamey medhettanaappe kase Kiristtoosa dooris, shin ha wurssetha wodiyan Kiristtoosi hintte gisho qonccis. 21 Hintte ammanoynne hintte ufayssay Xoossan gidana mela iya hayqoppe denthidi, bonchchida Kiristtoosa baggara Xoossan ammaneeta.
22 Hintte tumatethaas kiitettidi hinttenatethaa geeshshideta. Hintte issoy issuwa wozanappe siiqeta, shin ha77ika tuma wozanappe minthidi siiqite.
23 Hintte nam77antho yelettiday dhayaa zerethafe gidonnashin merinaw de7iya Xoossaa qaalan dhayonna zerethaafe yelettideta. 24 Xoossaa qaalay,
“Asi ubbay maata mela;
iya bonchcho ubbay ciishsha mela.
Maatay melees, ciishshaykka qolettees. Isa 40:6-8
25 Shin Godaa qaalay merinaw de7ees”
yaagees. Hinttew odettida Wonggelaa qaalay hayssa.

1:16 Leewe 11:44-45; 19:2

1:24 Isa 40:6-8