5
Duretas imettida zore
Hinttenoo, dureto, hintte bolla iita metoy yaa gisho yeekkitenne zeleelite. Hintte shaloy buuqqis; hintte afilaykka bilan meetettis. Maato 6:19 Hintte worqqaynne hintte biray shi7is. He shi7ay hintte bolla markka gidana. I hintte asatethaa tamada maana. Hintte ha wurida qammatan hinttew shalo dagayeeta. Hintte gaden oothi pee7ida asaa kera miishiya qanxibeekketa. Hessi hintte bolla waasses. He asata waasoy wolqqaama Godaa haythan si7ettis. Zaare 24:14-15 Ha sa7an hintte ulo xalaalas qoppidi, injjen de7ideta. Shukas giigettida meheda hinttena dhiikkideta. Hinttera eqettanaw dandda7onna xillo asa bolla pirddideta; iya wodhideta.
Genccanne woosaa
Ta ishato, Goday yaana gakkanaw genccite. Goshshanchchoy torchche iraynne sila iray yaana gakkanaw genccidi al77o kathaa naagidi waati gathi ekkiyako qoppite. He goshshanchchuwada hintteka genccite. Godaa yuussay matattida gisho ufayssan naagite.
Ta ishato, Xoossay hintte bolla pirddonna mela issoy issuwa bolla zuuzummofite. Pirddeyssi penggen eqqis. 10 Ta ishato, waayan genccida, Godaa sunthan odida nabeta leemiso oothidi ekkite. 11 Dandda7an genccidayssata nuuni anjjettidayssata goos. Iyyoobey waanidi genccidaako hintte si7ideta. Goday wurssethan iya waati maaddidaakko be7ideta. I maarotinne qadhey kumida Godaa gidiya gisho hessa oothis. Iyo 1:21-22; 2:10; Maz 103:8
12 Shin ubbaafe sinthe, ta ishato, saluwan gidin woykko sa7an gidin woykko hara aybinkka caaqqofite. Xoossaa pirddan hintte gelonnaada hintte oday ee gidikko, “Ee” giite; akkay gidikko, “Akkay” giite. Maato 5:34-37
13 Hintte giddon meto ekkiya oonikka de7ikko Xoossaa woosso. Ufayttiya oonikka de7ikko galatan yexxo. 14 Hinttefe harggettiya oonikka de7ikko woosa keetha cimata xeego. Entti Godaa sunthan shamaho zayte tiyidi iyaw Xoossaa woosso. 15 Ammanon woossida woosay hargganchchuwa pathana. Goday iya, harggiyafe denthana; I nagara oothidabaa gidikkoka Goday iya maarana. 16 Hessa gisho, hintte paxana mela hintte nagara issoy issuwas paaxitenne issoy issuwas woossite. Xillo asa woosay wolqqaama ooso oothees. 17 Eliyaasi nu mela ase. Iri sa7an bukkonna mela minthidi Xoossaa woossin heedzu laythinne usuppun ageena sa7an iri bukkibeenna. 1Kawo 17:1; 18:1 18 Zaaridi I Xoossaa woossin saloppe iri bukkis; sa7aykka kathi mokkis. 1Kawo 18:42-45
19 Ta ishato, hinttefe oonikka tuma ogiyappe buutikko, haray iya tumaakko zaarikko, 20 nagaranchchuwa iya bala ogiyappe zaariya oonikka, iya shemppuwa hayqoppe ashsheyssanne iya daro nagaraas maarota immeyssa ero. Leemi 10:12; 1Phexi 4:8

5:2 Maato 6:19

5:4 Zaare 24:14-15

5:11 Iyo 1:21-22; 2:10; Maz 103:8

5:12 Maato 5:34-37

5:17 1Kawo 17:1; 18:1

5:18 1Kawo 18:42-45

5:20 Leemi 10:12; 1Phexi 4:8