2
Phawuloosi Teselonqen oothida oosuwa
Ta ishato, nuuni hintteko biday mela gidonnayssa hinttee, hintte huu7en ereeta. Shin nuuni hintteko Teselonqe yaanappe sinthe Filphisiyuusa kataman waayettidayssanne cayettidayssa hintte ereeta. Daro ixoy de7ikkoka hinttew iya Wonggelaa odana mela Xoossay nuus minotethi immis. Ha.O 16:19-24; 17:1-9 Nuuni hinttena zoriday baleson woykko cimon woykko genen gidenna.
Shin Xoossay nunan ammanettidi ba Wonggelaa odana mela nuus hadara immida gisho odoos. Nu hessa oothey nu wozanaa be7iya Xoossaa ufayssanaassafe attin ase ufayssanaassa gidenna. Nu miishe yaaridi worddo hinttena sabbishe hintteko yoonnayssa loythidi ereeta; Xoossay nuus markka. Nuuni hinttefe gidin woykko hara asa ooddefekka bonchcho koyibookko. Nuuni Kiristtoosa hawaare gideyssada nuus koshshiyabaa immite gidi ekkanaw dandda7os, shin aaya ba nayta dichcheyssa mela hintte giddon ashkke gidida. Nu hinttena dosida gisho Xoossaa Wonggelaa hinttew shaako xalaala gidonnashin nu de7uwakka hinttew immanaw giigida. Hintte nuus daro al77o. Nu ishato, nu oosuwanne nu daabura ereeta. Hinttew Xoossaa Wonggelaa odishe, hinttena waaysonna mela qammanne gallas oothida.
10 Nu de7oy hintte ammaneyssata mataninne Xoossaa sinthan geeshshi, xillonne borettonnayssa gideyssas hintte markka. 11 Nuuni hinttew huu7en huu7en yelidayssati bantta naytas haneyssada hanidayssa ereeta. 12 Nu hinttena zorida, minthethida. Qassi ba kawotethaanne ba bonchchuwa shaakkanaw hinttena xeegiya Xoossaa ufayssiya de7o hintte daana mela hinttew minthidi odida.
13 Hinttew nuuni Xoossaa qaalaa odida wode asa qaalada gidonnashin Xoossaa qaalada si7idi ekkida gisho nuuni ubba wode Xoossaa galatoos. I tuma Xoossaa qaala; Xoossaa qaalay ammaniyaa hinttenan oothees.
14 Ta ishato, hintte Yihuda biittan de7iya woosa keethatanne yan Kiristtoos Yesuusa kaalliya asatada hanideta. Entta Ayhudeti waaysidayssada hinttenakka hintte biittaa asay waaysidosona. Ha.O 17:5 15 He Ayhudeti Godaa Yesuusanne nabeta wodhdhidosona; qassi nuna goodidosona. Entti Xoossaa ufayssonayssatanne ase ubbaa ixxeyssata. Ha.O 9:23,29; 13:45,50; 14:2,5,19; 17:5,13; 18:12 16 Entti hari attoshin, Ayhude gidonna asay attana mela nuuni enttaw qaalaa odeyssa diggoosona. Hessada hanidi entta nagaraa xuu7ay kumana gakkanaw ubba wode nagara oothoosona. Wurssethan, Xoossaa hanqoy entta bolla wodhdhees.
Phawuloosi Teselonqe asaa zaari be7anaw amottis
17 Shin nu ishato, nuuni nu qofan gidonnashin ashon hinttefe shaakettidi guutha wode gam77idayssan hinttena daro laamotidi be7anaw koyida. 18 Nu simmi hintteko baanaw koyida. Taani ta huu7en hintteko baanaw koyas, shin Xalahey nuna diggis. 19 Hiza, nu Godaa Yesuus Kiristtoosi yaa wode nu ufayssay woykko nu ceeqettiya nu kallachchay oonee? Hinttena gidekketiyye? 20 Tuma hintte nu bonchchonne nu ufayssi.
 

2:2 Ha.O 16:19-24; 17:1-9

2:14 Ha.O 17:5

2:15 Ha.O 9:23,29; 13:45,50; 14:2,5,19; 17:5,13; 18:12