Phawuloosi Teselonqe Asaas
Xaafida Koyro Kiitaa
Gaatha Qofaa
Teselonqey, Roome biittan de7iya Maqedooniya awurajjaas waanna katama. Phawuloosi Filphisiyuusa yeddidi bidaappe guye Teselonqen woosa keethaa essis. Gidoshin, Ayhudeta ammanuwa ekkanaw giigettidi uttida Ayhude gidonna asay, Phawuloosi tamaarssiya, kiristtinna ammano timirttiyan xoonettida gisho Ayhudeti qanaattidi, Phawuloosa timirttiya phalqqidosona. Hessa gisho, Phawuloosi gam77onnashin Teselonqe yeddidi, Beeriya bis (1:9-10). Guyeppe I Teselonqe gakkida wode iya maaddiya Ximotiyoosi Teselonqe woosa keethan de7iya hanotaa iyaw geeshshidi odis.
Phawuloosi koyro kiitaa Teselonqe asaas xaafiday, ammaniyaa asaa zoranaassanne minthethanaassa. I entta ammanuwanne entta siiquwa lo77o markkatethaa si7ida wode Xoossaa galatees. Kase I entta giddon de7ida wode ay mela duussu de7idaakko entta hassaysees. Hessafe Kiristtoosa nam77antho yuussabaa oyshettida oyshaas zaaro immees. He oyshatappe guuthati, “Kiristtoosi nam77antho yaanappe sinthe hayqqida ammaniyaa asi Kiristtoosa yuussay immiya merinaa de7o ekkanaw dandda7ii? Kiristtoosi nam77antho yaanay awudee?” geetetteyssata. Phawuloosi he injje wodiya go7ettidi, “Kiristtoosa nam77antho yuussaa ufayssan naagishe I yaana gakkanaw woppu gidi hintte ooso oothite” yaagidi zorees.
1 Teselonqe kiitaa ayfe qofata
Gelo qofaa 1:1
Phawuloosa ufayssanne galata 1:2-3:13
Ammaniya asaa de7o kaalesuwa 4:1-12
Kiristtoosa nam77antho yuussabaa 4:13-5:11
Wurssetha zore 5:12-22
Kuushsha qofaa 5:23-28
1
Phawuloosi Sillaaseynne Ximotiyoosi Teselonqe woosa keethan de7iya, Xoossaa Aawabaanne Godaa Yesuus Kiristtoosabaa gidida asaas xaafida kiita. Ha.O 17:1
Aadho keehatethaynne saroy hinttew gido.
Teselonqe asaa de7uwanne ammanuwa
Nuuni Xoossaa woossiya wode ubban hinttena qoppishe hintte gisho ubba wode Xoossaa galatoos. Xoossaa nu Aawa sinthan ammanon hintte oothida oosuwa, siiqon hintte daaburida daaburanne Yesuus Kiristtoosan de7iya ufayssaa ekkanaw hintte minnidi eqqida equwa ubba wode qoppoos.
Nu ishato, Xoossay hinttena doseyssanne ba ase oothidi hinttena dooridayssa eroos. Ays giikko, nuuni Wonggelaa doona xalaalan gidonnashin wolqqan, Geeshsha Ayyaananinne Wonggelaa tumaa ammanon hinttew ehida. Nuuni hinttera gam77ida wode ubban hintte gisho waanidi de7idaakko hintte ereeta. Hintte daro meto ekkikokka Geeshsha Ayyaanay immiya ufayssan kiitaa ekkideta; nunanne Godaa daanideta. Ha.O 17:5-9 Hessa gisho, Maqedooniyanne Akkaya biittan de7iya ammaniyaa ubbaas leemiso gidideta. Godaa qaalay hinttefe keyidi, Maqedooniyaninne Akkaya xalaalan gidonnashin Xoossaa hintte ammaneyssi ubbason si7ettis. Hiza, nuuni gaanabay aykkoyka baawa. Nuuni hintteko bida wode hintte nuna mokkida mokuwanne hinttee, hintte eeqa aggidi tumaanne de7o Xoossaa haggaazanaw hintte simmidayssa entti bantta huu7en odoosona. 10 Qassi Xoossaa Na7ay, Yesuusi, Xoossay hayqoppe denthidayssi, sinthafe yaana Xoossaa hanquwafe nuna ashshanayssi, saloppe yaanayssa hintte naageyssa entti markkattosona.

1:1 Ha.O 17:1

1:6 Ha.O 17:5-9