4
Godato, hinttewuka qassi salon Goday de7eyssa eridi, hintte aylletas xillotethaninne issuwa issuwafe shaakkonna koshshiyabaa oothite. Efe 6:9
Xoossaa barkkidi galatishe qanxonna woossite. Xoossay ba qaalas pengge dooyana melanne taani hessa gaason qashon de7iya Kiristtoosa xuuraa awaajjana mela nuuskka woossite. Qassi takka besseyssada qaala qonccisada odana mela taw Xoossaa woossite.
Injjetiya wode ubbaa go7ettishe ammanonna asaa matan cinccatethan de7ite. Efe 5:16 Hintte asa ubbaas koshshiya zaaro imo erana mela hintte oday ubba wode aadho keehatethan kumidayssanne maxineda mal77iyabaa gidanaw bessees.
Wurssetha sarotaa
Nu siiqo ishay Tikiqoosi, taara issife Godaa oosuwan aylle gidida, ammanettiya oosanchchoy, ta de7uwabaa hinttew odana. Ha.O 20:4; 2Ximo 4:12 Efe 6:21-22 Taani iya hintteko kiittiday, nu waanidi de7iyakko hinttew odidi hinttena minthethana melassa. Anasmoosi, ammanettiya siiqo ishay, hintte baggay, iyara hintteko bees. Entti hayssan haniyaba ubbaa hinttew odana. Filmo 10-12
10 Taara qashettida Arisxirokoosinne Barnnabaasa ishaa na7ay Marqqoosi, hinttena saro yaagosona. Ta hinttew kase odidayssada Marqqoosi hintteko biikko iya mokkite. Ha.O 19:29; 27:2; Filmo 24; Ha.O 12:12,25; 13:13; 15:37-39 11 Yesuusa giy Yasxxoosi hinttena saro saro yaagees. Xoossaa kawotethaa gisho taara oothiya asata giddofe Ayhude gididayssati ha heedzata; entti tana daro minthethidosona.
12 Hintte baggay, Kiristtoos Yesuusa aylley, Ephafiri hinttena saro saro yaagees. I hintte Xoossaa sinthan minnidi eqqanaadanne Xoossaa sheniya eridi polana mela ubba wode Xoossaa hintte gisho woossees. Qola 1:7; Filmo 23 13 I hintte gishonne Loodoqiyaninne Hirapoolisa kataman de7iya asaa gisho daro daaburidayssa ta markkattays.
14 Nu siiqo ishay dottorey Luuqaasinne Deemasi, hinttena saro saro yaagosona. 2Ximo 4:10-11; Filmo 24 15 Loodoqiyan de7iya nu ishatas, Nimfaasinne I keethan shiiqiya asaas nu sarothuwa odite.
16 Ha dabddaabbiya hintte nabbabidaappe guye, Loodoqiya woosa keethan nabbabisite. Hintteka Loodoqiya woosa keethay hinttew yeddiya dabddaabbiya nabbabite. 17 Qassi Arkkiphaasa, “Goday new immida oosuwa polanayssa dogoppa” yaagidi qofisite. Filmo 2
18 Taani, Phawuloosi, ha sarothuwa ta kushen xaafas. Ta qashuwa qoppite.
Xoossaa aadho keehatethay hinttera gido.

4:1 Efe 6:9

4:5 Efe 5:16

4:7 Ha.O 20:4; 2Ximo 4:12

4:7 Efe 6:21-22

4:9 Filmo 10-12

4:10 Ha.O 19:29; 27:2; Filmo 24; Ha.O 12:12,25; 13:13; 15:37-39

4:12 Qola 1:7; Filmo 23

4:14 2Ximo 4:10-11; Filmo 24

4:17 Filmo 2