4
Worddo asttamaareta
Yaana wodiyan balethiya ayyaanatanne tuna ayyaanata timirttiya kaallidi, issi issi asay ammanuwa kaddanayssa Geeshsha Ayyaanay qonccisidi odis. Hessa mela timirttey entta kahay doccin, asaa balethiya worddanchcho asttamaaretappe yees.
Hessa mela asati ekonne gelo qassi issi issi kathata moonna mela diggoosona. Shin ammaneyssatinne tumaa ereyssati Xoossaa galati woossidi maana mela Xoossay kathi medhdhis. Xoossay medhdhida ubbabay lo77o. Xoossaa galatidi miikko wora wodhdhiyabay aybikka baawa. Ubbabay Xoossaa qaalaninne woosan geeshshi gidees.
Kiristtoosas ammanettida aylle gido
Hessa gisho, neeni ha timirttiya ammaneyssata tamaarssiko, nu ammanuwaninne lo77o timirttiya kiitettada diccida Kiristtoos Yesuusa lo77o aylle gidana. Shin go77i baynna tuma gidonna odappenne cima maccasaa haysiyappe baqata. Tuma ayyaana de7on daanaw nena loohisa. Asi ba asatethaa minthanaw oothiya oosoy guuthi maaddees. Shin tuma ayyaana de7on bana loohisoy ha77ika merinawukka de7o immiya ufayssi de7iya gisho ubbaas maaddees. Ha qaalay asa ubbay ekkanaw bessiya tuma oda. 10 Nuuni asa ubbaa, ubbaafe aathidi ammaneyssata ashshiya de7o Xoossaafe ekkana gidi ufayssan naagiya gisho, hessas nuuni ooson daaburosinne baaxetoos.
11 Hayssa kiittanne tamaarssa. 12 Neeni yalaga gidiya gisho nena oonikka kadhoppo. Shin ammaneyssatas neeni odan, ooson, siiqon, ammanoninne geeshshatethan leemiso gida. 13 Taani yaana gakkanaw asaas Geeshsha maxaafaa nabbabon, sabbakoninne tamaarsson minna. 14 Tinbbitey odettin, cimati bantta kushiya ne bolla wothida wode neeni ekkida, nenan de7iya Geeshsha Ayyaana imotaa kadhoppa.
15 Ne dichchay asa ubbaas qonccana mela hessa mintha qoppa; hayssa ubba wode ootha. 16 Ne huu7iyasinne ne timirttiyas naageeta. Neeni hessa ubba wode oothiko nenanne nena si7eyssata ashshaasa.