3
Woosa keethaa cimata
Oonikka, “Woosa keethi kaalethiya asi gidanaw koykko lo77obaa amottees” giya oday tuma. Woosa keethaa kaalethiya asi borettonnayssa, issi machchi xalaali de7eyssa, maaran de7eyssa, bana haareyssa, besseyssada ootheyssa, imathe mookkeyssa, tamaarssanaw dandda7eyssa, Tito 1:6-9 mathottonayssa, ooyettonayssa, palamonnayssa, miishe siiqonnayssa, iya nayti iyaw kiitetteyssanne bonchcheyssa, ba keethaa aysanaw dandda7eyssa gidanaw bessees. Issi asi ba keethaa aysanaw dandda7onnaa ixxiko, Xoossaa woosa keethi waati aysanaw dandda7ii?
Otoron sugettidi, Xalahey Xoossaa pirddan kunddidayssada kunddonna mela, oorathi ammanida asi gidanaw bessenna. Boreninne Xalahe xihen gelonna mela he uray ammanonna asa matan nashetteyssa gidanaw bessees.
Woosa keetha daaqoneta
Hessada qassi woosa keethaa daaqoneti bonchchettidayssata, nam77u doona odettonayssata, daro woyne ushshaa uyonnayssata, miishe yaaretonnayssata, ammanuwa xuuraa geeshsha kahan naageyssata gidanaw bessees. 10 Entti koyrottidi paacettanaw koshshees; entta bolla borey baynna ixxiko, woosa keethaa daaqone gididi ootho.
11 Hessadakka, entta maccasati bonchchettidayssata, zigironnayssata, maaran de7eyssata, ubbaban ammanetteyssata gidanaw bessees.
12 Woosa keethaa daaqoneti issi machchi xalaali de7eyssa gido. Ba naytanne ba keethaa loythi ayseyssa gidanaw bessees. 13 Woosa keethaa daaqone gididi, lo77o ooso ootheyssati, enttaw gita bonchcho qassi Kiristtoos Yesuusan banttaw de7iya ammanuwabaa odanaw daro minotethi demmana.
Gita xuuraa
14 Taani ha kiitaa new xaafashe, ellesada neekko baana gada ufayssi wothays. 15 Shin taani boonna gam77iko, Xoossaa Keethan asay waanidi daanaw bessiyako erana mela hayssa new xaafays. De7o Xoossaa keethay tumatethaas tuussinne baaso. 16 Nu ammanuwa xuuray sidhey baynna gita.
Kiristtoosi asho ma77idi qonccis;
Iya tumatethaa Geeshsha Ayyaanay markkattis.
Kiitanchchotas benttis;
I kawotetha ubbaas sabbakettis.
Alamen de7iya asan ammanettis;
bonchchon salo ekettis.

3:2 Tito 1:6-9