2
Woosabaanne goynnobaa
Ubbaafe sinthatada, asa ubbaas Xoossaa oychchanaw, woossanaw, gaannatanawunne galatanaw besseyssa taani nena akeekisays. Nuuni tuma ayyaana de7oninne geeshshatethan Xoossaa goynnishe sarotethaninne woppu gida de7on daana mela kawotasinne shuumata ubbaas woossite. Hessa mela woosay nuna ashshiya Xoossaa sinthan lo77onne ufayssiyabaa. Xoossay asi ubbay attanaadanne tumaa eranaada koyees. Issi Xoossi de7ees. Xoossafenne asappe giddon gididi sigethiya issoy de7ees; ikka ase gidida Kiristtoos Yesuusa. I asa ubbaa wozanaw bana aathi immis. Xoossay ba wodiyan asa ubbaa wozanaw koyeyssa bessiya markkay hayssa. Xoossay tana Wonggelaas asttamaarenne hawaare oothidi dooriday hessassa. Taani tuma odays; worddotikke; ammanonne tumaa Ayhude gidonna asaas markkattana mela Xoossay tana shuumis. 2Ximo 1:11
Hessa gisho, ubba bessan de7iya addeti, bantana Xoossaas dummayidi, hanqonne palama diggidi, bantta kushiya pude denthidi Xoossaa woossana mela koyays.
Hessada maccasay banttana haaridayssa qonccisiya, bonchchoynne maari de7iya ma7uwa ma77anaw bessees. Entti maari baynna huu7e dathan, worqqan woykko inqon, woykko al77o afilan banttana alleeqisoppo. 1Phexi 3:3 10 Shin Xoossaas goynnays giya maccasay banttaw besseyssada lo77obaa oothona.
11 Maccasi kiitetethan si77i gidi tamaaro. 12 Taani maccasay tamaarssana mela woykko adde bolla aawatana mela gidonnashin si77i gidi daana mela koyays. 13 Addaamey koyro medhettis; guyeppe Hewaanna medhettasu. Medhe 2:7,21-22 14 Qassi cimettada Xoossaa higgiya menthiday maccasippe attin Addaame gidenna. Medhe 3:1-6 15 Shin maccasi ammanon, siiqoninne geeshshatethan banttana haaridi de7ikko* banttana haaridi de7ikko: Woykko iya yelida nayti ammanon, siiqoninne geeshshatethan banttana haaridi de7ikko. nayta yelon attana.

2:7 2Ximo 1:11

2:9 1Phexi 3:3

2:13 Medhe 2:7,21-22

2:14 Medhe 3:1-6

*2:15 banttana haaridi de7ikko: Woykko iya yelida nayti ammanon, siiqoninne geeshshatethan banttana haaridi de7ikko.