Phawuloosi Ximotiyoosas
Xaafida Koyro Kiitaa
Gaatha Qofaa
Ximotiyoosa geetettiya, ammaniyaa na7atethay, Guutha Iisiyan yelettis (Ha.O 16:1-3). Iya aayyaa Ayhude; iya aaway qassi Girike asi. I Phawuloosara issife ootheyssanne Wonggelaa ooson Phawuloosa matan maaddiya asi. Phawuloosi Ximotiyoosas xaafida koyro kiitay heedzu ayfe qofata minthi xeellees.
Ubbaafe koyrottidi kiitay, woosa keethan denddida worddo timirttiyabaa minthidi odees. Ha imatha timirttey Ayhude timirttiyafe baggaa, qassi Ayhude gidonna asaa timirttiyafe baggaa oykkis. Hessika, “Ha benttiya alamey nagaran iitida gisho asi atotethaa demmanaw dumma gidida xuura eranaw, issi issi kathata moonna agganawunne machcho ekkonna woykko azina gelonna agganaw koshshees” yaagiya qofaa baaso oothidi denddis.
Nam77antho qofay, woosa keetha aysobaanne goynno wogabaa tamaarssiya timirttiya, hessadakka woosa keetha kaaletheyssatinne entta maaddeyssati ay mela maara duusu daanaw bessiyako odees.
Wurssethan, Ximotiyoosi Yesuus Kiristtoosas oothiya lo77o asi waanidi gidanaw bessiyako, qassi dumma dumma ammaniyaa asaa matan iyaw de7iya aawatethay aybeekko, Phawuloosi iya zorida zoriya demmoos.
1 Ximotiyoosa kiitaa ayfe qofata
Gelo qofaa 1:1-2
Woosa keethi aysiya asaas imettida ayso wogaa 1:3-3:16
Ximotiyoosas imettida timirttiya 4:1-6:21
1
Nuna ashshiya Xoossaaninne nu ufayssan naagiya Yesuus Kiristtoosan kiitettida, Yesuus Kiristtoosa hawaare gidida, Phawuloosappe, ammanon taw tuma na7a gidida Ximotiyoosas. Ha.O 16:1
Xoossaa nu Aawa, nu Godaa Kiristtoosa aadho keehatethay, maarotethaynne sarotethay new gido.
Worddo timirttiyafe naagetethi
Taani Maqedooniya bashe nena hadaridayssada, issi issi asati worddo timirttiya tamaarsseyssa digganaw ne Efesoonan gam77ana mela koyays. Entti go77i baynna hayse odanne bantta kochcha taybuwa agganaada oda. Hessa melabay palama kaaletheesippe attin ammanon oosettiya Xoossaa oosuwas maaddenna. Ha kiitaa huu7e qofay geeshsha wozanappe, lo77o kahappenne tuma ammanuwappe benttiya siiquwa denthethanaassa. Issi issi asati hayssa aggidi, pathonna odakko simmidosona. Entti Xoossaa higgiya asttamaare gidanaw koyoosona. Shin entti ay odiyakko woykko tuma oothidi odeyssi i aybeekko erokkona.
Asi besseyssada higgiyan go7ettiko higgey lo77o gideyssa eroos. Issibaa akeekanaw koshshees. Higgey lo77o asaas medhettibeenna. Shin higgey, higge mentheyssata, worandzota, Xoosse yayyonnayssata, shemppo wodheyssata, nagaranchchota, geeshshatethi baynnayssata, tunata, hari attoshin bantta aayiw woykko aawa wodheyssata, 10 laammeyssata, addey addera laymateyssata, ase bayzeyssata, worddanchchota, worddon caaqqeyssata, woykko tuma timirttiyara gahettonna ay ooso ootheyssata seeranaw keyis. 11 He timirttey bonchchonne anjjettida Xoossay taani awaajjana mela taw hadara immida Wonggelaa giddon de7ees.
Xoossaa maarotethaas Phawuloosi galatida galata
12 Taani oothiya oosuwan taw wolqqaa immida nu Godaa Kiristtoos Yesuusa galatays. Tana ba oosuwas shuumidi he oosuwas bessaasa gidi taybida gisho iya galatays. 13 Taani hayssafe kase iya cayeyssa, iya yedetheyssanne metootheyssa gidikkoka taani hessa eronnanne ammanonna oothida gisho Xoossay tana maaris. Ha.O 8:3; 9:4-5 14 Nu Goday ba aadho keehatethaa ta bolla gussidi, he aadho keehatethaara ammanonne siiqo Kiristtoos Yesuusa baggara taw immis.
15 “Kiristtoos Yesuusi nagaranchchota ashshanaw ha alamiya yis” giya qaalay ammantheyssanne asa ubbay ekkanaw besseyssa. Ubbaafe aadhdhida nagaranchchoy tana. 16 Shin merinaa de7uwa ekkanaw iya ammaniyaa asaas taani leemiso gidana mela Yesuus Kiristtoosi daro dandda7is. Taw ubbaafe aadhdhida nagaranchchuwas Xoossay ba maarota darssis. 17 Ayfen benttonnayssas, issi Xoossaas, hayqqonnayssas, merinaa Kawuwas, merinaappe merinaa gakkanaw galataynne bonchchoy gido. Amin77i.
18 Ximotiyoosa, ta na7aw, kase nebaa nabeti odida qaala bolla eqqada ha kiitaa hadara new immays. Ne he qaala kaalliko lo77o olaa olettana. 19 Ammanoynne lo77o kahi new de7o. Issoti issoti kaha dhayidi markkabey hobben dhayeyssada bantta ammanuwa dhayssidosona. 20 Hessa hanidayssata giddon Hemeneyoosinne Iskkinddirey de7oosona. Entti tamaaridi Xoossaa cayeyssa aggana mela taani Xalahes enttana aatha immas.

1:2 Ha.O 16:1

1:13 Ha.O 8:3; 9:4-5