3
Nuus woossite
Wurssethan nu ishato, Godaa qaalay hintte giddon ellesidi dalgganaadanne bonchchettanaada nuus woossite. Hessadakka, asi ubbay qaalaa si7idi ammanonna gisho Xoossay geellatappenne iita asatappe nuna ashshana mela nuus woossite.
Shin Goday ammanettidayssa; I hinttena minthethananne Xalaheppe naagana. Nuuni hinttena kiitteyssa ha77ika sinthafekka hintte oothanayssas Godan nuuni ammanettos.
Goday hintte wozanaa Xoossaa siiquwakkonne Kiristtoosa dandda7aakko kaaletho.
Ooso billonna de7ite
Nu ishato, hintte nuuppe ekkida kiitaa kaallonnayssatappenne ooso billiya azalla ammaniyaa asatappe hintte shaakettanaada Godaa Yesuus Kiristtoosa sunthan hinttena kiittoos. Nuuda hanidi daanaw besseyssa hinttee, hintte huu7en ereeta. Nuuni hinttera de7iya wode ooso billibookko. Nuuni ooddefekka kathi mela mibookko. Nuus dandda7ettida mela qammanne gallas oothi daaburidi de7idappe attin ooddeskka tooho gidibookko. Nuuni hessa oothiday, hinttew leemiso gidanaassafe attin hinttefe maade oychchanaw nuus maati dhayina gidenna. 10 Nu hinttera de7iya wodekka, “Oothanaw koyonna asi oonikka mooppo” yaagidi kiittida.
11 Nuuni hessa giday, hintte giddon issi issi azallati de7eyssa si7ida gishossa. He asati gelssonnaban gelidi harata ooso bilisoosonappe attin aykkoka oothokona. 12 Nuuni hessa mela asati maara de7o daanadanne banttana koshshiyabaa oothidi demmanaada Godaa Yesuus Kiristtoosa sunthan entta kiittosinne zoroos.
13 Shin nu ishato, lo77o ooso oothanaw azallofite. 14 Ha77i nuuni ha dabddaabbiyan kiittida kiitas kiitettonna asi oonikka de7ikko he uraa erite. I yeellatana mela iyappe shaakettite. 15 Shin iya ishada seeriteppe attin morkkeda xeellofite.
Wurssetha sarotaa
16 Saro immiya Goday, ba huu7en hinttew ubba wodenne ubba baggara saro immo. Goday hintte ubbaara gido.
17 Taani Phawuloosi, ha kiitaa ta kushen xaafas. Ta kiita ubbaas mallay hayssa; taani hessada xaafays.
18 Nu Godaa Yesuus Kiristtoosa aadho keehatethay hintte ubbaara gido.