2
Geella uraa
Nu ishato, nu Godaa Yesuus Kiristtoosa yuussabaanne nu iyara gahettanaw shiiqanabas nu hinttena woossos. Tinbbiten woykko hara asappe si7ida qaalan woykko nuuppe ekkida kiitada oothidi, “Godaa gallasay gakkis” gidi hintte wozanay dagammofonne waabbaqoppo. Hinttena oonikka ay ogenkka balethofo. Kasetidi wurssetha uraa geellatethay qoncconnanne dhayoy bessiya geella uray yoonna de7ishin, Godaa gallasay gakkenna. Asi goynniyabanne xoossayaba ubbaa I ixxananne bana dhoqqu oothana. Hari attoshin, Xoossa keethi geli uttidi, “Taani Xoosse” gaana. Daane 11:36; Hiz 28:2
Taani hinttera de7ashe hinttew odidayssa akeekekketii? I ba gallasan yaanappe attin ha77i yoonnaada aybi iya teqqiyako ereeta.
Asaas qoncciboonna geellatetha xuura wolqqay ha77ika oothees, shin ha77i iya teqqeyssi de7ees. Iya teqqeyssi ogeppe kichchana gakkanaw I qonccenna. Hessafe guye, geella uray qonccana, shin Godaa Yesuusi ba doonappe keyaa shemppuwan ba bonchcho yuussan iya wodhana. Isa 11:4 Geella uray Xalahiya wolqqan yidi worddo malaatatanne malaalisiyabata oothana. Maato 24:24 10 Hessadakka, dhayos de7iya asata dumma dumma cimmiya iita ooson balethana. Entti dhayiday ashshiya tumaa dosidi ekkonna ixxida gishossa. 11 Hessa gisho, entti worddo gidiyabaa ammanana mela Xoossay wolqqaama baleso entta bolla yeddana. 12 Hessika, tumaa ammanonna asati, nagara ooson ufayttessati ubbay pirddettana melassa.
Atotethaas doorettida asata
13 Goday dosiya nu ishato, nuuni Xoossaa hintte gisho ubba wode galatanaw bessees. Hintte attana mela Xoossay Geeshsha Ayyaana wolqqan hinttena geeshshidayssanne hintteka tumaa ammanidayssan I hinttena bayrada dooris. 14 Xoossay, nu hinttew odida Wonggelaa baggara hinttena xeegiday, hintte nu Godaa Yesuus Kiristtoosara issife bonchchettanassa. 15 Hiza, nu ishato, minnidi eqqite. Nuuni hinttena nu doonan gidin woykko dabddaabbiyan gidin tamaarssida timirttiya oykkite.
16-17 Xoossay nu aaway nuna dosees. I nuus keeha; I merinaa minthethonne lo77o ufayssaa nuus immis. Hintte ubba wode lo77obaa oothanawunne odettanaw I minthethana melanne maaddana mela nu Godaa Yesuus Kiristtoosanne Xoossaa nu aawa woossos.

2:4 Daane 11:36; Hiz 28:2

2:8 Isa 11:4

2:9 Maato 24:24