Phawuloosi Teselonqe Asaas
Xaafida Nam77antho Kiitaa
Gaatha Qofaa
Kiristtoosa nam77antho yuussaa bolla denddida oyshoy palama medhdhishe bida gisho Teselonqe woosa keethan metoy dari dari bis. Phawuloosi Teselonqe asaas xaafida nam77antho kiitay, “Godaa yuussaa gallasay matis” yaagiya ammano timirttiya bolla minthidi odees. Phawuloosi odishe, Kiristtoosi yaanappe sinthe, “Geella uraa” geetettiya Kiristtoosa ixxeyssa kaalesuwan ha alamiya bolla iitatethinne geellatethi darishe baana yaagidi entta ammanuwa suurisees.
Hawaarey, metoynne waayey darikkoka entti bantta ammanuwan minnanaada inne iyara issife de7eyssati ootheyssada, entti bantta duussaas koshshiyabaa demmanaw minnidi oothana mela qassi lo77o ooso oothanaw guye goonna mela entta minthidi zorees.
2 Teselonqe kiitaa ayfe qofata
Gelo qofaa 1:1-2
Galatanne woosaa 1:3-12
Kiristtoosa nam77antho yuussabaa imettida timirtte 2:1-17
Ammano duussaa wogaa bolla imettida zore 3:1-15
Kuushsha qofanne sarotho 3:16-18
1
Phawuloosi, Sillaaseynne Ximotiyoosi Teselonqe woosa keethan de7iya, Xoossaa Aawabaanne Godaa Yesuus Kiristtoosabaa gidida asaas xaafida kiitaa. Ha.O 17:1
Xoossaa nu Aawappenne Godaa Yesuus Kiristtoosappe aadho keehatethaynne sarotethay hinttew gido.
Kiristtoosi yaa wode hanana pirddaa
Nu ishato, hintte ammanoynne hintte issoy issuwanne harata siiqiya siiqoy daro dicciya gisho nuuni hessas Xoossaa ubba wode galatanaw bessees. Hinttena gakkida goodaninne waaye ubban genccaninne ammanon minnidi eqqida gisho nuuni nu huu7en Xoossaa woosa keethatan hinttebaa markkattishe hinttenan ceeqettoos.
Hintte iya gisho gidi meto ekkiya Xoossaa kawotethaas besseyssata gididi taybettana mela Xoossaa xillo pirddaas hayssi malla. Xoossay tuma pirddaa pirddana. Xoossay hinttena waayseyssata bolla waaye ehana. Goday Yesuusi ba wolqqaama kiitanchchotara, tama lacora saloppe yaa wode waayettiya hinttenanne nuna shemppisana. Qassi Xoossay bana eronnayssatanne nu Godaa Yesuus Kiristtoosa Wonggelaas kiitettonayssata pirddana. Entti Godaa sinthafenne iya bonchchuwa wolqqaafe shaakettidi merinaa dhayuwan pirddettana. Isa 2:10 10 He gallas, I bayssataninne bana ammaneyssata ubban bonchchettanwunne sabettanaw yaa wode nu hinttew odida kiitaa hintte ammanida gisho hintte iya bonchcheyssata giddoninne sabbeyssata giddon daana.
11 Nuuni hinttew ubba wode Xoossaa woossey hessassa. Nu Xoossay hinttena xeegida de7uwas besseyssata gididi taybettana mela nuuni woossos. Hintte lo77obaa oothanaw amottiya amuwaanne hintte ammano oosuwa I ba wolqqan polo. 12 Hessan nu Xoossaanne nu Godaa Yesuus Kiristtoosa aadho keehatethan, Godaa Yesuusa sunthaa hintte bonchchana; hinttenakka I bonchchana.

1:1 Ha.O 17:1

1:9 Isa 2:10