28
Phawuloosi Maltta giya haathan teqettida biittaa bis
Nuuni gaxa saro keyida wode gakkida haathan teqettida biittay Maltta geetetteyssa erida. Maltta asay nuus daro keeha keehidosona. Iri bukkiya gishonne meeggiya gisho tama eethidi nuna ubbaa mokkidosona. Phawuloosi daro afira shiishidi taman wothishin, shooshi seelaa gisho keyidi iya kushiya bolla xaaxettidi iya dukkis. Maltta asay shooshi Phawuloosa kushen xaaxettidayssa be7ida wode issoy issuwako, “Tuma ha uray shemppo wodhida asi; hari attoshin abbaafe I attinkka xoossa pirddafe* xoossa pirddafe: He wode he biittan dumma dumma macca xoossati de7oosona. Enttafe issiniya iita oothiya asaa pirddiyaro. Iya pirdda xoossi geetetta xeegettasu. attidi paxa daanaw dandda7ibeenna” yaagidosona. Shin Phawuloosi ba kushiyappe shooshaa wuxarkkidi, taman yeggis; iya aykkoka qohibeenna. Entti, “Iya asatethay kixxees, woykko akeekonna kunddidi hayqqees” gidi naagoosona. Shin daro wode naagidi iya asatethan aybikka dummattidabay dhayin, “Hayssi xoosse” yaagidi bantta qofaa laammidosona. He heeran haathan teqettida biittaa halaqaa, Pupliyoosa geyssas gadey de7ees; heedzu gallas gakkanaw i nuna siiqon mokkis. Pupliyoosa aaway qoxo, mishanne ulo uttison harggettidi zin77idi de7ees. Phawuloosi iya soo gelidi iyaw Xoossaa woossis; ba kushiya iya bolla wothidi pathis. Hessafe guye, Malttan de7iya harggiya hara asatikka yidi paxidosona. 10 Entti nuna daro bonchchidosona; nuuni markkabera baanaw denddida wode oges koshshiyabaa nuus immidosona.
Phawuloosi Malttafe Roome bis
11 Heedzu ageenappe guye, Malttan balggo aathidi Iskkinddiriya markkabera baanaw denddida. He markkabiya bolla Diyosqoroosa giya mentte eeqata misiley de7ees. 12 Sirakuuse katamaa gelidi yan heedzu gallas uttida. 13 Yaappe denddidi Regiyume katamaa gakkida. Issi gallasappe guye, dugeha bagga carkkoy carkkin, wonttetha gallas Putiyoole katamaa gakkida. 14 Yan nuuni issi issi ammaniyaa asata demmin, banttara saamintta gam77ana mela nuna woossidosona. Hessafe guye, Roome bida.
15 Roomen de7iya ammaniyaa asati nubaa si7idi, Afiyoosa Giyaan, Heedzu Aqiyaso giya bessaa gakkanaw nuna mokkanaw yidosona. Phawuloosi entta be7ida wode Xoossaa galatidi minettis.
Phawuloosi Roomen
16 Nuuni Roome gelida wode Phawuloosi bana naagiya wotaaddariyara barkka de7o geetettis.
17 Heedzu gallasappe guye, Phawuloosi Ayhudeta halaqata baakko xeegisis. Entti shiiqida wode enttako, “Ta ishato, taani nu asaa woykko nu aawata wogaa bolla aybi qohokka oothabiikke, shin tana Yerusalaamen qachchidi Roome asaas aathidi immidosona. 18 Entti ta mootuwa be7idi hayqos gathiyabaa ta bolla aybibaakka demmiboonna gisho tana billanaaw qoppidosona. 19 Shin Ayhudeti hessa ixxida wode ‘Tabaa Qeesarey pirddo’ yaagasippe attin taani ta deriya mootiyabay de7in gidenna. Ha.O 25:11 20 Taani hinttena xeegisiday hinttena be7anawunne hinttew hayssa odanaassa. Taani ha santhalaatan qashettiday Isra7eele asay naagiya ufayssaa gishossa” yaagis.
21 Ayhude halaqati Phawuloosakko, “Nuus Yihudappe nebaa xaafettida dabddaabbey gakkibeenna. Yaappe yida asatappe issoykka nebaa iita odiday baawa. 22 Shin ha ne kaalliya ammanuwa dumma dumma bessan asay ixxeyssa nuuni eriya gisho ne qofaa si7anaw koyoos” yaagidosona.
23 Entti bantta yaana gallas Phawuloosas qaxaridi, he gallas daridi i de7iyasuwa yidosona. I wonttafe omarssi gakkanaw Xoossaa kawotethaabaa enttaw markkattis. Qassi entti Yesuusabaa ammanana mela Muse higgiyafenne nabeta maxaafappe qonccisidi entta tamaarssis. 24 Issoti issoti Phawuloosi gidayssa ammanidosona, shin harati ammanibookkona. 25 Entti bantta giddon oda ma77onna ixxida wode Phawuloosi issibaa gidaappe guye bidosona. I hayssada yaagis: “Geeshsha Ayyaanay nu aawatas nabiya Isayaasa doonan odidayssi tuma.
26 ‘Neeni he asaakko bada,
hintte sissaa si7eeta, shin hinttew gelenna;
hintte be7o be7eeta, shin demmeketa. Isa 6:9-10
27 Ha asaa wozanay muumis;
entta haythay tullis;
entta ayfeykka goozettis.
Hessi baynneeko,
entti bantta ayfiyaan be7idi, bantta haythan si7idi, bantta wozanan akeekidi,
entti taakko simmana;
takka entta pathanashin’ yaaga” yaagis.
28 “Hiza, hayssi Xoossaa atotethaa kiitay Ayhude gidonnayssatas gideyssa ereeta. Enttika si7ana” yaagis.
29 Phawuloosi hessa gidaappe guye Ayhudeti bantta giddon daro palamishe keyidi bidosona.
30 Phawuloosi kera keethan nam77u laythi kumethi de7is; yan de7ishe baakko yaa ubbaa mokkees. 31 Yashshi baynnanne oonikka diggonnashin Xoossaa kawotethaabaa sabbakis; Godaa Yesuus Kiristtoosabaa qonccisidi tamaarssees.

*28:4 xoossa pirddafe: He wode he biittan dumma dumma macca xoossati de7oosona. Enttafe issiniya iita oothiya asaa pirddiyaro. Iya pirdda xoossi geetetta xeegettasu.

28:19 Ha.O 25:11

28:26 Isa 6:9-10