Phawuloosi Roome Asaas
Xaafida Kiitaa
Gaatha Qofaa
Hawaariya Phawuloosa kiitay Roome asaas xaafettiday, Phawuloosi Roomen de7iya woosa keethaa be7anaw qoppida gisho I biya wode entti giigidi naagana mela oothanaassa. Phawuloosa qofay Roomen de7iya ammaneyssatara guutha wode oothidaappe guye entti iya maaddin Isppeene baanassa. Ammanobaa i eridayssanne ammaniyaa asay he timirttiya ooson peeshshana mela qonccisidi xaafis. Ha maxaafan Phawuloosa kumetha kiitay ha qofaa oykkees.
Phawuloosi Roomen de7iya ammaniyaa asata koyro sarothi simmidi, kaallidi enttaw woosseyssa odidaappe guye ba kiitas gul77a qofaa, “Wonggelan Xoossaa xillotethay qonccis; he xillotethay koyroppe wurssethi gakkanaw ammanon qonccis” gidi odees (1:17).
Hessafe guye, he qofaa dalggisidi xaafees. Ayhudeta gidin Ayhude gidonna asaa gidin ubbay nagaras haarettidayssata gidiya gisho entti Xoossaara sigettanaw koshshees. Asay Xoossaara sigettanaw dandda7ey Yesuus Kiristtoosaa ammanona. Entti Xoossaara medhdhiya ha ooratha gahetethaa ayfey, ooratha de7o gideyssa Phawuloosi dalggisidi odees. Ammaniya asi Xoossaara saro de7ees; qassi Xoossaa Ayyaana baggara nagaraappenne hayqo wolqqaafe kessi ekkees. Shemppo 5-8 gakkanaw Phawuloosi Xoossaa higgeynne ammaniyaa asaa de7on oothiya Xoossaa Ayyaana wolqqaa qofay aybeekko odees. Hessafe kaallidi, Phawuloosi, “Xoossay asaa naytas qoppida qofaa giddon Ayhudetinne Ayhude gidonna asay waanidi issife waaxettanaw dandda7ii?” yaagiya oyshaas zaaro immanaw baaxetis.
Qassi Ayhudeti Yesuusa ekkonna ixxiday Xoossaa qofaa gideyssa odees. Hessi haniday Yesuus Kiristtoosa baggara qonccisida aadho keehatethaa giddon asa zare ubbaa haphphana melassa. Gidoshin, Ayhudeti Yesuusa ekkana wodey yaanayssa Phawuloosi ammanees. Wurssethan Phawuloosi ammano de7o waanidi daanaw bessiyako odees. Xoossaas oothanabaa, ammaniyaa asati bantta biittaasinne bantta giddon issoy issuwas aawatethan oothanabaanne kaha gaason medhettiya oyshetabaa qonccisidi odees.
Roome kiitaa ayfe qofata
Gelo qofaa 1:1-15
Roome kiitaa huu7e qofaa 1:16-17
Asa na7as atotethi koshsheyssa 1:18-3:20
Xoossay ase ashshiya ogiya 3:21-4:25
Kiristtoosan benttiya ooratha de7uwa 5:1-8:39
Isra7eeles Xoossaa qofaa 9:1-11:36
Ammaniya asaa duussaa 12:1-15:13
Kuushsha qofanne sarotho 15:14-16:27
1
Yesuus Kiristtoosa aylle gidida, hawaare gidana mela xeegettidayssafenne Xoossaa Wonggelaa sabbakana mela doorettida Phawuloosi kiittida kiitaa.
Xoossay daro wodeppe sinthe ba nabeta baggara immana yaagida Xoossaa Wonggelay Geeshsha Maxaafatan xaafettis. He Wonggelay ashon Dawite sheeshaappe yelettida, Xoossaa Na7aa, nu Godaa Yesuus Kiristtoosabaa. Qassi I ba geeshsha Ayyaanan hayqoppe denddidi, Xoossaa Na7aa gideyssa gita wolqqan bessis. Iya baggara Ayhude gidonna asa ubbay, ammanidi kiitettana mela Kiristtoosa sunthaa gisho Xoossay aadho keehatethinne hawaaretetha maata nuus immis. Yesuus Kiristtoosas gidana mela xeegettida asatappe baggati hinttena.
Roomen de7iya, Xoossay siiqeyssatasinne iya geeshsha dere gidana mela dooridayssatas.
Xoossaa nu Aawappenne Godaa Yesuus Kiristtoosappe aadho keehatethaynne sarotethay hinttew gido.
Galata woosaa
Ubbaafe koyrottada, hintte ammanoy biitta ubban si7ettida gisho Yesuus Kiristtoosa baggara hintte gisho ta Xoossaa galatays. Taani iya Na7aa wonggelabaa kumetha wozanan odiya Xoossay, taani ta woossan ubba wode hinttena qoppeyssas I markka. 10 Wurssethan, Xoossaa shene gidikko, taani hintteko baanaw ogey taw injjetana mela ubba wode woossays. 11 Taani hinttew Ayyaana imuwa shaakkanawunne hinttena be7anaw laamotays. 12 Hessika, taani hintte ammanuwan, qassi hintte ta ammanuwan minettana melassa.
13 Ta ishato, taani Ayhude gidonna asaappe ayfe demmidayssada, hinttefekka ayfe demmanaw hintteko baanaw qoppas, shin digettas. Ha.O 19:21 14 Tamaarida asaasinne tamaariboonna asaas qassi cinccatasinne eeyatas taw acoy de7ees.
15 Hessa gisho, Roomen de7iya hinttewuka Wonggelaa odanaw amottays.
Wonggelay Xoossaa wolqqaa
16 Iya ammaniyaa ubbaa, koyrottidi Ayhudeta, kaallidi Ayhude gidonnayssata ashshanaw Wonggelay Xoossaa wolqqaa gidiya gisho ta Wonggelan yeellatikke. Mar 8:38 17 Xilloy ammanon de7on daana geetettidi Geeshsha Maxaafan xaafettis. Wonggelaan Xoossaa xillotethay qonccis; koyroppe wurssethi gakkanaw asay xilley ammanona. Ib 2:4
Asa iitatethi
18 Tumay erettonna mela bantta iita ooson kammiya asaa bollanne nagara ubbaa bolla, Xoossaa hanqoy saloppe wodhdhees. 19 Xoossay enttaw qonccanaw bessiyabaa qonccisida gisho entti Xoossabaa eroosona. 20 Alamey medhettosappe doomidi, asaas benttonna Xoossaa kanddoy, hessika iya merinaa wolqqaynne Xoossatethay iya medhetethan qonccidi de7iya gisho asay bantta iitatethaas gaasoyaabay baawa.
21 Entti Xoossaa erishe, iya bonchchibookonanne galatibookkona. Entta qofay maaddonnabaa gidis; entta akeekonna wozanay dhumis. Efe 4:17-18 22 Entti banttana cinccata goosona, shin eeyata. 23 Entti hayqqonna Xoossaa goynnanayssa aggidi, hayqqiya asa medhon, kafota medhon, do7ata medhoninne ulora gooshettiyabata daanisidi oothida misileta goynnidosona. Zaare 4:16-18
24 Hessa gisho, entti issoy issuwara borssobaa oothidi, bantta asatethaa kawushshana mela Xoossay entta wozanay amottiya tuna oosos entta yeggi aggis. 25 Hessi haniday entti Xoossaa tumaa worddon laammida gishonne medhdhida Xoossaa aggidi, medhetethi goynnida gishossa. Xoossay merinaw galatettidayssa. Amin77i.
26 Hessa gisho, Xoossay enttana entta borsso amuwaas yeggi aggis. Entta maccasay banttaw bessiya addera gahetethi aggidi, bessonnabaa hanidi maccasi maccasara gahettidosona. 27 Hessadakka, addeti banttaw bessiya maccasara gaytethi aggidi, addey addera gahettidosona. Addeti issoy issuwara amon xuugettidi, borssobaa oothidosona. Bantta oothida balaas bessiya pirddaa ekkidosona.
28 Entti Xoossaa erishe, hari attoshin iyabaa qoppanaw koyonna ixxida gisho bessonnabaa oothana mela Xoossay enttana pathonna qofas aathi immis. 29 Enttan geellatethi, iitatethi, yiiqey, geney, qanaatey, shemppo wodhoy, palami, cimoynne iita amoy kumis. Entti zigireyssata, 30 asa sunthi iisseyssata, Xoossaa ixxeyssata, cayeyssata, otoreyssata, ceeqetteyssata, iitabaa oothanaw koyeyssatanne bantta aayesinne aawas kiitettonayssata, 31 akeekonnayssata, caaqo mentheyssata, siiqoy baynnayssata, qadhey baynnayssata. 32 Hayssata mela ootheyssatas hayqoy bessees giya Xoossaa higgiya erishe, hayssata oothoosona. Entti banttaw ooso xalaala gidonnashin oothiya haratakka nashshoosona.

1:13 Ha.O 19:21

1:16 Mar 8:38

1:17 Ib 2:4

1:21 Efe 4:17-18

1:23 Zaare 4:16-18