2
Xoossaa xillo pirddaa
Hessa gisho, neno harata bolla pirddeysso, neeni gaasoyaabay baawa. Neeni harata bolla pirddashe, he neeni pirddiya uraa mela oothiko, nee, ne bolla pirddaasa. Maato 7:1; Luuqa 6:37 Hessa mela ooso ootheyssata bolla Xoossay xillo pirddaa pirddeyssa nu eroos. Neno, hessa mela ooso ootheyssata bolla pirddeysso, entti ootheyssa mela ootheysso, neeni Xoossaa pirddaafe attanabaa daanii? Woykko Xoossaa keehatethaa, genccaanne dandda7a darotethaa kadhayye? Xoossay new keehiday nena nagaraappe zaaranaw gideyssa erikkiyye?
Shin hinttew shuchcha wozaninne si7onna haythi de7ees. Hessa gisho, Xoossaa hanqoynne xillo pirdday qoncciya gallas, ne bolla pirdday darana mela oothaasa. Xoossay issuwas issuwas iya oosuwa mela immana. Maz 62:12; Leemi 24:12 Lo77o ooson minnidi, galataa, bonchchonne dhayonna de7uwa koyeyssatas Xoossay merinaa de7uwa immana. Shin banttana siiqeyssata, tumaa ixxeyssatanne iitabaa oothanaw koyeyssata bolla Xoossaa hanqoynne pirdday yaana. Iitabaa oothiya asa ubbaa, koyrottidi Ayhudeta, kaallidi Ayhude gidonna asaa metoynne waayey gakkana. 10 Shin Xoossay lo77o ooso oothiya ubbaas, koyrottidi Ayhudetas, kaallidi Ayhude gidonnayssatas galataa, bonchchonne sarotethaa immana. 11 Xoossay som77o be7idi ase shaakkenna. Zaare 10:17
12 Higgey baynna nagara oothida ubbay higgey baynna dhayana. Higgey de7ishin, nagara oothida ubbay higgen pirddettana. 13 Xoossaa sinthan xilleyssati higge naageyssatappe attin higge sissa xalaala si7eyssata gidokkona. 14 Higgey baynna Ayhude gidonna asay medhon higgey kiitteyssa oothoosona. Enttaw xaafettida higgey baynna ixxikokka entti bantta wozanan higgiya eroosona. 15 Entta hanotay, higge kiitay entta wozanan xaafettidayssa bessees. Qassi entta kahay entta bolla markkattees. Entta qofay issi issi toho enttana bala gees; issi issi toho enttana likke gees. 16 Ta tamaarssida Wonggelaa mela Xoossay Yesuus Kiristtoosa baggara asa wozanan geemmida qofaa pirddiya wode hessi erettana.
Ayhudetanne entta higgiya
17 Shin ne nena Ayhude gaasa; higgen zemppaasa; Xoossan ceeqaasa. 18 Ne oothana mela Xoossay koyabay aybeekko eraasa. Higgiya tamaarida gisho tuma gidiyabaa dooranaw eraasa. 19 Neeni qooqeta kaaletheyssa, qassi dhuman de7eyssatas poo7o gideyssa shaakka eraasa. 20 Neeni higgiyafe demmida eratethaaninne tumatethan eeyata eriseyssanne yoogata tamaarsseyssa gideyssa eraasa. 21 Yaatin, ne harata tamaarsseyssi ne nena ays tamaarssikii? Neeni, “Kaysotoppa” gashe, neeni ne huu7en kaysotayye? 22 Neeni, “Laammofa” gashe, neeni ne huu7en laammayye? Neeni eeqa ixxashe, eeqay de7iya keethaa bonqayye? 23 Neeni Xoossaa higgiyan ceeqettasa, shin higgiyas kiitettonna ixxada Xoossaa yeellayay? 24 Geeshsha Maxaafan, “Hintte gaason Xoossaa sunthay Ayhude gidonna asatan cayettees” geetettidi xaafettis.
25 Ne higges kiitettiko, ne qaxxaretethaas maadey de7ees, shin neeni higgiyas kiitettonna ixxiko ne qaxxaretethay qaxxarettiboonna mela gidees. 26 Ayhude gidonna asi qaxxarettonna de7ishe, higgiyas kiitettiko, Xoossay iya qaxxarettida mela taybenne? 27 Hintte, Ayhude asati, hinttew xaafettida higgeynne qaxxaroy de7ishin, hintte higges kiitettonna ixxiko, Ayhude gidonna asay qaxxarettonna ixxikokka higges kiitettidi, hintte bolla pirddana.* Hintte bolla pirddana: entta hanotay woykko entta kiitetethay hintte bolla pirddana.
28 Hiza, sunthan Ayhude gidida ubbay tuma Ayhude gidenna. Qassi kare asatethaa qaxxaroy tuma qaxxaro gidenna. 29 Shin tuma Ayhudetethi gaatha baggan Ayhude gideyssa. Tuma qaxxaretethi Xoossaa Ayyaanan oosettiya wozana qaxxaretethafe attin xaafettida higgiyan oosettiya asatetha qaxxaro gidenna. He uray galataa Xoossafe ekkeesippe attin asappe gidenna. Zaare 30:6

2:1 Maato 7:1; Luuqa 6:37

2:6 Maz 62:12; Leemi 24:12

2:11 Zaare 10:17

*2:27 Hintte bolla pirddana: entta hanotay woykko entta kiitetethay hintte bolla pirddana.

2:29 Zaare 30:6