Ibraawe Asaas
Xaafettida Kiitaa
Gaatha Qofaa
Ha kiitay xaafettiday, wolqqaama metoy gakkin, bantta ammanuwa agganaw matida ammaniyaa asaassa. Ha maxaafaa xaafey, Yesuus Kiristtoosi wurssethaanne tuma Xoossaa qonccethaa gideyssa Ibraawe asaas bessees. He ammaniyaa asay bantta ammanuwan minnana mela entta minthethees. I hessan heedzu ayfe qofata waannayidi bessees.
1. Yesuusi ba ekkida metuwan Aawas tuma kiitettida merinaa Xoossaa Na7aa. I Xoossaa Na7a gidida gisho Gal77a Caaquwa wode de7iya nabetappe, kiitanchchotappenne Museppe bolla.
2. Yesuusi Gal77a Caaquwa kahintappe daro aadhdhiya merinaa kahine gideyssa Xoossay ba huu7en markkattis.
3. Yesuusa baggara ammaniyaa asi nagarappe, yashshafenne hayqoppe attees. Yesuusi kahine halaqa gideyssada, kase Ibraaweta ammano woganinne mehe yarshshon kuyada benttiya atotethaa ha77i tuma oothis.
Xaafey Isra7eele asaa taariken daro erettida asaa ammano leemiso oothi ekkidi (Shem 11) ha maxaafaa nabbabiya asati bantta ammanuwan minnana mela akeekisees. Hessadakka, shemppo 12 nabbabeyssati bantta ayfiyaa Yesuusa bolla wothidi, bantta ammanuwan minnana melanne ay metoynne waayey gakkikokka, entti genccana mela zorees. Wurssethan zoreninne akeekiso qaalan ba kiitaa kuuyees.
Ibraawe kiitaa ayfe qofata
Gelo qofaa: Xoossay Kiristtoosan qonccidayssa 1:1-3
Kiristtoosi kiitanchchotappe bolla 1:4-2:18
Kiristtoosi Museppenne Iyyaasuppe bolla 3:1-4:13
Kiristtoosa kahinetethay bolla 4:14-7:28
Kiristtoosa caaqoy bolla 8:1-9:22
Kiristtoosa yarshshoy bolla 9:23-10:39
Ammano bayratethaa 11:1-12:29
Xoossaa ufaysso 13:1-19
Anjjonne kuushsha qofaa 13:20-25
1
Na7ay kiitanchchotappe bolla
Kase Xoossay, nu aawatas nabeta baggara dumma dumma ogen daro wode odis. Shin ha wurssetha wodiyan ubbaa iya laatisida qassi alamiya iya baggara medhdhida ba Na7aa baggara nuus odis. Na7ay Xoossaa bonchchuwa phoolethaanne kumetha Xoossaa Xoossatethaa ekkidi, ba wolqqaama qaalan ha alamiya katisidi oykkis. Asaa entta nagaraappe geeshshidaappe guye Ubbaafe Bolla Xoossaa ushachcha baggan saluwan uttis.
Iyaw imettida sunthay kiitanchchota sunthaafe bolla gideyssada I enttafe bolla. Hiza, Xoossay kiitanchchotappe ooddeko,
“Neeni ta Na7a;
ta hachchi new aawa gidas” gidee?
Woykko qassi ooddeko,
“Taani iyaw aawa gidana;
ikka taw na7a gidana” gidee? Maz 2:7; 2Saamu 7:14; 1Taari 17:13
Qassi Xoossay ba bayra Na7aa ha alamiya kiittishe,
“Xoossaa kiitanchchoti ubbay iyaw goynno”
yaagis. Zaare 32:43 Xoossay kiitanchchotabaa odishe,
“Xoossay ba Kiitanchchota carkko,
ba aylleta tama laco oothees”
yaagees. Maz 104:4 Shin ba Na7abaa odishe,
“Xoossaw, ne kawotethay merinaw de7ees.
Ne kawotethaa ne xillotethan ayssasa. Maz 45:6-7
Neeni xillotethi dosadasa; iita ixxadasa.
Xoossay, ne Goday, nena ne laggetappe aathidi dooris,
ufayssa zayte* ufayssa zayte: I kawotiya wode asay ufayssan ililidi iya kawotheyssa bessees. nena tiyis”
yaagees. 10 Xoossay Zaaridi,
“Godaw, koyro neeni sa7aa medhdhadasa;
saloti ne kushe ooso. Maz 102:25-27
11 Hessati ubbay dhayana;
shin neeni daana.
Entti ubbay afilada wurana.
12 Neeni entta salenaada xaaxana;
qassi entti afilada laamettana.
Shin neeni ubba wode nena;
ne laythayka wurenna”
yaagees. 13 Shin Xoossay kiitanchchotappe ooddeko,
“Taani ne morkketa ne tohoy
yedhdhiyaso oothana gakkanaw,
hayssan taappe ushachcha baggan utta” gidee? Maz 110:1
14 Kiitanchchoti ubbay atotethi demmanaw de7iya asata maaddanaw Xoossay kiittida ayyaanata gidokkonaayye?

1:5 Maz 2:7; 2Saamu 7:14; 1Taari 17:13

1:6 Zaare 32:43

1:7 Maz 104:4

1:8 Maz 45:6-7

*1:9 ufayssa zayte: I kawotiya wode asay ufayssan ililidi iya kawotheyssa bessees.

1:10 Maz 102:25-27

1:13 Maz 110:1