Phawuloosi Filmmoonas
Xaafida Dabddaabbiya
Gaatha Qofaa
Filmmooni erettida ammaniyaa asi. I Qolaasiyasa woosa keethaa asi gidonna attenna. Filmmoonas Anasmoosa giya aylley de7ees. He aylley ba godaappe betidi bida wode qasho keethan de7iya Phawuloosara gahettis. Anasmoosi Yesuusa ammanana mela oothiday Phawuloosa. Phawuloosi Filmmoonas xaafida dabddaabbey, Filmmooni guye simmidi iyaakko biya ba aylliyara sigettana mela akeekisees. Gujjidikka ha77i Anasmoosi ammaniyaa asi gidida gisho hizappe guye ammaniyaa ishada iya mokki ekkana melappe attin aylleda iya taybonnaada iyaw odees.
Filmmoona kiitaa ayfe qofata
Sarotho 1-3
Galatanne woosa 4-7
Phawuloosi Anasmoosa gisho Filmmoona woossis 8-21
Kuushsha qofaa 22-25
1
Taani Phawuloosi, Yesuus Kiristtoosa gisho qashon de7eysinne nu ishaa Ximotiyoosi, nuura oothiya nuuni dosiya Filmmoonas, ne son shiiqiya woosa keethaas, nu michche Afibiyasinne nuura issife de7iya wotaaddare Arkkiphaasas xaafida kiita. Qola 4:17
Xoossaa nu Aawappenne nu Godaa Yesuus Kiristtoosappe aadho keehatethaynne sarotethay hinttew gido.
Filmmoona siiquwanne ammanuwa
4-5 Neeni geeshshata doseyssanne Godaa Yesuusa ammaneyssa taani si7iya gisho Xoossaa woossashe nena qoppiya wode ubban ta Xoossaa galatays. Neeni ne ammanuwa haratas shaakkeyssi nuus Kiristtoos Yesuusa baggara yaa lo77obaa ubbaa erisana mela taani Xoossaa woossays. Geeshshata wozanay ne oosuwan minnida gisho ta ishaw, taani ne siiquwan daro ufayssinne minthetho demmas.
Phawuloosi Anasmoosabaa Filmmoonas odis
Hessa gisho, neeni oothanaw bessiyabaa oothana mela nena kiittanaw Kiristtoosa baggara taw minotethi de7ees. Taani, cimay Phawuloosi, Kiristtoos Yesuusas ha77ika qashon de7eyssi, siiqon nena woossays. 10 Taani qashon de7ashe iyaw zoriya aawa gidada ta na7aa Anasmoosa gisho nena woossays. Qola 4:9 11 I kase nena maaddenna, shin ha77i nenakka tanakka tuma maaddiya asi.
12-13 Taani wozanappe dosiya Anasmoosa neekko yeddays. Taani Wonggelaa gisho qashettidashin, ne gisho taw oothidi tana maaddana mela ta matan iya ashshanaw koyas. 14 Shin ne sheneda oothanaw koyasippe attin neera zorettonna wolqqan aykkoka oothanaw koyikke.
15 Anasmoosi guutha wode neeppe shaakettidayssi, ooni eri simmidi ubba wode neera de7onna aggenna. 16 Hiza, hayssafe guye Anasmoosi aylle gidonnashin ayllefe I daro aadhdhees. I taw ay mela siiqo ishee! Qassi I new asa baggarakka Godaa baggarakka aadhdhida isha.
17 Hiza, neeni tana ne lagge giyabaa gidikko tana mokkeyssada iya mokka. 18 I nena qohidabay woykko I acottidabay de7ikko taappe ekka. 19 He acuwa taani qanxana gada taani, Phawuloosi, ta kushen xaafays. Neeni taw ne shemppuwa acota uttidayssa taani nena akeekisanaw koshshenna.
20 Ta ishaw, Godaa baggara neeppe maade demmanaw koyays. Kiristtoosa baggara tana minthetha. 21 Taani gidayssafe daro neeni oothanayssa erada qassi ne taw kiitettanayssa ammanada hayssa xaafays.
22 Xoossay hintte woosa si7idi tana hintteko guye zaarana gada qoppiya gisho taw imathi shemppiya keethi giigisa.
Wurssetha sarotaa
23 Kiristtoos Yesuusa gisho taara qashon de7iya Ephafiri nena saro saro gees. Qola 1:7; 4:12 24 Qassi taara issife oothiya Marqqoosi, Arsxirokoosi, Deemasinne Luuqaasi nena saro saro goosona. Ha.O 12:12,25; 13:13; 15:37-39; 19:29; 27:2; Qola 4:10,14; 2Ximo 4:10-11
25 Godaa Yesuus Kiristtoosa aadho keehatethay hintte ayyaanaara gido.

1:2 Qola 4:17

1:10 Qola 4:9

1:23 Qola 1:7; 4:12

1:24 Ha.O 12:12,25; 13:13; 15:37-39; 19:29; 27:2; Qola 4:10,14; 2Ximo 4:10-11