3
Ammaniya asa ooso
Asay deriya haareyssatas, aawatethay de7eyssatas haarettanaw, kiitettanawunne lo77o ooso ubbaa oothanaw giigettidayssata gidana mela akeekisa. Qassi entti oodde bollaka iita odettonna mela, saro asi gidana mela, ashkketanne asa ubbaas kadhetteyssata gidana mela zora. Nuuni kase eeyata, kiitettonayssata, balettidayssata, dumma dumma asho ufayssasinne amos ayllettidayssata. Nuuni iitatethaninne qanaaten kumidayssata; nu ase ixxeyssata, asikka nuna ixxeyssata. Shin ashshiya Xoossaa keehatethaynne siiqoy qonccida wode nu oothida xillo oosuwa gisho gidonnashin ba maarotethaa gisho nuna ashshis. Nuna I ashshiday, nam77antho yeletethaa meechchaninne Geeshsha Ayyaana baggara immida ooratha de7uwana. He Ayyaana, Xoossay nuna ashshiya Yesuus Kiristtoosa baggara nu bolla darssidi gussis. Ba aadho keehatethaa baggara nuna xillisidi merinaa de7uwa laata ufayssaa oykkana mela hessa oothis. Ha qaalay ammanettida qaala. Xoossaa ammaneyssati lo77o ooso oothanaw giigidayssata gidana mela ne ha qaala miinthada odana mela ta koyays. Hayssati ase ubbaas lo77onne go77eyssata. Shin eeyatetha palamappe, kochcha tayboppe, kachchafenne higge gaason denddiya ooshshaafe naagetta. Hessi go77inne wodhey baynnabaa. 10 Shaahotethi medhdhiya uraa koyro zora; nam77antho hanqetta hessafe guye iyappe haakka. 11 Hessa mela asi geellanne nagaranchcho; I ba bolla pirddeyssa era.
Wurssetha zore
12 Taani balggo yan shaaccanaw qoppida gisho Arxemaasa woykko Tikiqoosa neekko kiittiya wode ne taakko Niqophiliyoona yaanaw minna. Ha.O 20:4; Efe 6:21-22; Qola 4:7-8; 2Ximo 4:12 13 Higge eriya Zeenasinne Aphiloosi oge biya wode enttaw koshshiyabay pacconna mela entta maadda. Ha.O 18:24; 1Qoro 16:12 14 Nu asaykka pathonna asi gididi attonna mela banttaw koshshiyabaa demmana mela lo77o ooso oothanaw minnidi tamaaro.
15 Taara de7iya ubbay nena saro goosona; ammanon nuna siiqiya asaa saro ga.
Xoossaa aadho keehatethay hintte ubbaara gido. Amin77i.

3:12 Ha.O 20:4; Efe 6:21-22; Qola 4:7-8; 2Ximo 4:12

3:13 Ha.O 18:24; 1Qoro 16:12