16
Nyakaw tadɔ njekawnan’gɨ kɨ Jerujalem
Kɨ ɔjidɔ nyakaw tadɔ lə de’gɨ lə Luwə kɨ sii Jerujalem’tɨ* 16.1 Rɔm 15.25-26, m’dəjɨ’se kadɨ rai tokɨ m’ɔjɨ’n Njekawnan’gɨ kɨ dɔnangɨ Galasi’tɨ kin be tɔ. M’el’se kadɨ ndɔ kɨ dɔkete lə ndɔ’gɨ kɨ siri pətɨ, kadɨ de kɨ ra dann’se’tɨ, ɔr nya me nya’tɨ lə’ne ində taa dangɨ tadɔ kulə kin. Kadɨ ɔr kigo tɔg’ɔ’tɨ kɨ Luwə adɨ’n’ə. Rai be kadɨ m’re ɓay taa in kawi nya, el. Ningə, dɔkagilo kɨ m’a m’te dann’se’tɨ ə, m’a m’ulə kɨ de’gɨ kɨ inɓe’gɨ mbəti’de, Jerujalem’tɨ. M’a m’adɨ’de makitu ji’de’tɨ kadɨ awi kɨ kadikare’gɨ lə’se. A kin ə re to kadɨ m’inɓe m’aw kɨ rɔ’m ningə, a awi sə’m nan’tɨ tɔ.
Kɔjɨ kaw mbah lə Pol
M’a m’te rɔ’se’tɨ non kɨ tarow kɨ Maseduwann’tɨ. Tadɔ, m’a m’ində dɔnangɨ kɨ Maseduwann gangɨ 16.5 KNK 19.21. Dɔmajɨ ə, m’a m’ra ndɔ’gɨ rɔ’se’tɨ. Be el ə ɓar kaa a gangɨ dɔ’m’tɨ rɔ’se’tɨ, kadɨ to indəi m’in ta row’tɨ adɨ m’aw lo kɨ majɨ kadɨ m’aw’tɨ. Kaw’m kin, m’ge kadɨ re Luwə ndigɨ sə’m dɔ’tɨ ningə, m’ra sese ndɔ’gɨ asɨ tatɨ. Kadɨ m’oo’se kɨ nja’m taa par el. Ningə, m’a m’njɨ me ɓebo’tɨ kɨ Epejɨ bitɨ dɔkagilo Pantəkotɨ’tɨ. Nje bangɨ lə’m in ngayn Epejɨ’tɨ, nan tarow to tagira non’m’tɨ bətəngɨ kadɨ m’ra kulə lə’m 16.9 8-9; KNK 19.8-10.
10 Re Timote re te dann’se’tɨ ningə§ 16.10 4.17, rai’ə adɨ in kɨ rɔnel dann’se’tɨ, tadɔ in ka isɨ ra kulə lə Burəɓe to m’in be tɔ. 11 Kadɨ de madɨ kare dann’se’tɨ kid’ə el. Ningə kadɨ indəi’ə ta row’tɨ kadɨ re te rɔ’m’tɨ kɨ majɨ. Tadɔ m’njɨ m’nginə kɨ ndəgɨ ngannkon’je’gɨ. 12 Kɨ ɔjidɔ ngonnkon’je Apolosɨ, m’ulə dingəm me’ə’tɨ ngayn kadɨ aw rɔ’se’tɨ, ində rɔ’ne nan’tɨ kɨ ngannkon’gɨ kɨ isɨ awi kɨ rɔ’se’tɨ, nan me’ə ndigɨ kaw kɨ ngɔsine’tɨ kin el ɓay* 16.12 KNK 18.24. Ndɔ kɨ ingə row ə a aw ɓay.
Ta kɨ kɔjɨ kɨ dɔboy’tɨ kɨ kuwə ji nan
13 Sii dɔ nja’se, ə rai lo ra’se’tɨ me kunme’tɨ lə’se, rai dingəm ə uwəi tɔgɨ’se ba. 14 Majɨ kadɨ rai kulə’gɨ pətɨ me ndigɨ nan’tɨ.
15 Ngannkon’m’gɨ, m’gər kadɨ in gəri Stepanasɨ kɨ de’gɨ kɨ me kəy’tɨ li’ə majɨ 16.15 1.16. In de’gɨ kɨ dɔkete kɨ uni me’de dɔnangɨ’tɨ kɨ Akay. Ningə, kigo me ndigɨ’tɨ lə’de, uni rɔ’de kadɨ rai kɨ de’gɨ lə Luwə. Be ə, m’dəjɨ’se nya kare ɓay. 16 Majɨ kadɨ, in təli rɔ’se go ta’tɨ lə de’gɨ kɨ be kin, ə in təli rɔ’se go ta’tɨ lə de’gɨ kɨ indəi rɔ’de ta kulə’tɨ isɨ rai se’de tɔ.
17 Rɔ’m nəl’m ngayn dɔ re’tɨ lə Stepanasɨ, kɨ Portunatus, kɨ Akaykus. Tadɔ, rai nya’gɨ ngayn adi m’in tor’se’tɨ. 18 Uwəi hangal’m indəi nanga tokɨ rai sese kakin be tɔ. Majɨ kadɨ gəri kɔsikurə de’gɨ kɨ be kin.
19 Njekawnan’gɨ kɨ dɔnangɨ Aji’tɨ uwəi ji’se. Akilasɨ in kɨ Pirisil 16.19 KNK 18.2, nan’tɨ kɨ njekawnan’gɨ kɨ sii me kəy’tɨ lə’de uwəi ji’se ngayn tɔ. 20 Ngannkon’gɨ pətɨ uwəi ji’se. Majɨ kadɨ uwəi ji nan mbunə’se’tɨ kɨ rɔnel.
21 Ningə, in m’in Pol inɓe ə m’ndangɨ ta kuwə ji kin kɨ ji’m. 22 Re de madɨ dann’se’tɨ ndigɨ Luwə el ningə, kadɨ Luwə man’a. Maranata, Burəɓe re. 23 Kadɨ memajɨ lə Burəɓe Jeju in nan’tɨ sese. 24 M’ndigɨ’se kare kare pətɨ me kində rɔ nan’tɨ me tɔ Jeju Kirisitɨ.

*16:1 16.1 Rɔm 15.25-26

16:5 16.5 KNK 19.21

16:9 16.9 8-9; KNK 19.8-10

§16:10 16.10 4.17

*16:12 16.12 KNK 18.24

16:15 16.15 1.16

16:19 16.19 KNK 18.2