Makitu kɨ nja joo kɨ Pol ndangɨ adɨ
Korentɨ’gɨ
Ta kɨ dɔ makitu’tɨ kɨ nja joo kɨ Pol ndangɨ adɨ Korentɨ’gɨ
Makitu kɨ nja joo kɨ Pol ndangɨ adɨ Korentɨ’gɨ kin tɔjɨ tokɨ lo ngan mbunə Pol’tɨ kɨ njekawnan. Takasinan el ində mbunə njekawnan’tɨ kɨ Pol ɔjidɔ kɔjitara kaw mbah lə Pol kɨ inɓe yətɨ rangɨ num ta ɔjidɔ tɔgɨ kɨ ingə kadɨ in njekawkulə. Kɨ gorow təm go ta, rai adɨ takasinan el kakin goto mbunə’de’tɨ nga. Kulənojɨ kɨ majɨ yo ə təl to dann Pol’tɨ kɨ njekawnan gogɨ nga. Be ə Pol ndangɨ makitu kadɨ ɔr’n ginn nya kɨ ra ta adɨ kulənojɨ kɨ dann’de’tɨ kɨ njekawnan ngan kɨ adɨ yətɨ’n kɔjitara kaw mbah lə’ne. Elta rɔnel lə’ne kɨ ɔjidɔ nojɨ kɨ uləi nan’tɨ ningə elta ra’n rɔ ndoo tadɔ nyamajɨ’gɨ kɨ kadɨ rai kɨ njekunme’gɨ kɨ dɔnangɨ Jude’tɨ kɨ sii me ndoo’tɨ. Go’tɨ elta ɔrta dɔ’ne’tɨ tokɨ n’in njekawkulə. Tɔgɨ kɨ kadɨ n’ra’n kulə to njekawkulə kin n’ingə kɨ rɔ Burəɓe’tɨ (10.8).
Kon ta’gɨ kɨ me’tɨ: Kandɨ me ta’tɨ 1.1-11. Kulənojɨ kɨ to mbunə Pol’tɨ kɨ njekawnan 1.12-7.16. Mbon nyamajɨ’gɨ kinan’tɨ tadɔ njekunme’gɨ kɨ sii Jude 8-9. Pol un ta el ɔr’n ta dɔ’ne’tɨ tokɨ n’in njekawkulə 10-13.
1
Kuwə ji nan
M’in Pol kɨ njekawkulə lə Jeju Kirisitɨ kigo ndigɨ’tɨ lə Luwə, nan’tɨ kɨ ngonnkon Timote, j’uwə ji’se in *Njekawnan’gɨ lə Luwə kɨ sii Korentɨ’tɨ, taa j’uwə ji de’gɨ lə Luwə kɨ sii dɔnangɨ’tɨ kɨ Akay’tɨ kɨ ta’a ba pətɨ tɔ* 1.1 KNK 18.1. Kadɨ memajɨ kɨ kisimajɨ lə Baw’je Luwə in kɨ Burəɓe Jeju Kirisitɨ in nan’tɨ sese.
Pol ra oyo Luwə
J’ulə tɔjɨ dɔ Luwə’tɨ kɨ Baw Burəɓe lə’je Jeju Kirisitɨ. Baw’je kɨ memajɨ li’ə to mbar mbar, kɨ in Luwə kɨ nje sɔlme me nya’gɨ’tɨ pətɨ. In ə in nje sɔl me’je dɔ kon’gɨ’tɨ kɨ dangɨ dangɨ, kadɨ j’in kaa jɨ sɔl me de’gɨ kɨ kon’gɨ kɨ dangɨ dangɨ tei dɔ’de’tɨ tɔ. Kadɨ jɨ sɔl me’de kɨ me sɔl kɨ j’ingə rɔ’a’tɨ. Be tɔ ə, tokɨ j’ingə’n kon lə Kirisitɨ ngayn, Kirisitɨ sɔl me’je ngayn tɔ. Re j’isi j’ingə kon ə, in kadɨ me’se sɔl’n, taa in tadɔ kajɨ lə’se tɔ. Re me’se sɔl ə, in kadɨ adɨ’se me sɔl tɔ. Nga ningə, me sɔl kin a ra kadɨ to uwəi tɔgɨ’se ba me kon’tɨ tokɨ j’isi j’ingə kon kin be tɔ. Lo kin’tɨ, j’ində me’je dɔ’se’tɨ njiriri, tadɔ jɨ gər kadɨ lokɨ isɨ indəi rɔ’se nan’tɨ se’je dɔ kon’tɨ, isɨ indəi rɔ’se nan’tɨ se’je dɔ me sɔl’tɨ kɨ j’isi j’ingə tɔ.
Ngannkon’m’gɨ, jɨ ndigɨ kadɨ in gəri go kon kɨ te dɔ’je’tɨ dɔnangɨ Aji’tɨ kin. De’gɨ adi’je kon kadɨ kɨ dum kelta’a, in kon kɨ aldɔ singə’je. De kɨ ində me’ne dɔ’tɨ kadɨ n’a n’isɨ kɨ dɔ’ne taa goto. J’in j’ində me’je’tɨ kadɨ j’in de’gɨ kɨ gangɨ ta koy dɔ’je’tɨ nga. Ningə in be kadɨ j’uwə’n kul rɔ’je’gɨ inɓe el, nan kadɨ j’uwə’n kul Luwə kɨ nje kadɨ njekoy’gɨ indəi taa lo koy’tɨ. 10 In in ə taa’je ta ko koy’tɨ kin, ningə a nanyi kɨ lo taa’je kilə taa’tɨ ɓay. In ə j’ində me’je dɔ’a’tɨ, kadɨ a taa’je ta ko koy’tɨ kin ɓay. 11 Ningə, inɓe’gɨ kaa isɨ indəi rɔ’se ta’tɨ tɔ, me kelta’tɨ kɨ Luwə tadɔ lə’je. Luwə a ra se’je majɨ kɨ row nya kɨ de’gɨ ngayn dəji tadɔ lə’je. Lo kin’tɨ, majɨ kin a təl nya ra oyo lə de’gɨ ngayn tadɔ lə’je tɔ.
Pol yətɨ ndu’ne ɔjidɔ kaw mbah lə’ne
12 Nya kɨ adɨ’je rɔnel, me’je uwə’je kɨ ta el, jɨ gər kadɨ njiyə’je dann de’gɨ’tɨ kɨ gəri Luwə el, in kɨ hal kɨ sɔl lɔm lɔm, kɨ nya ra kɨ rɔta’tɨ kɨ in rɔ Luwə’tɨ. Ningə in njiyə kɨ jɨ njiyə kɨ gosɨ lə de el, nan kɨ ra majɨ lə Luwə. Kibo ngayn, in kɨ panjiyə kin ə jɨ njiyə’n kɨ rɔ’se’tɨ. 13 Ta kɨ jɨ ndangɨ j’adɨ’se kin, in ta madɨ kɨ rangɨ el, nan in nya kɨ tudəi ə in gəri me’ə inɓe kin par. Nga ningə, m’gər kadɨ a gəri me’ə ar njay ɓay. 14 Tokɨ in gəri nden nga kin, a in gəri ar njay, ndɔ təl Burəɓe Jeju’tɨ kɨ j’a j’in nya rɔnel lə’se tokɨ a in nya rɔnel lə’je kin be tɔ. 15 Kɨ me kɨ tinyi katɨ kin ə, m’ndigɨ kadɨ in gəi ə m’te dɔ’se’tɨ kete, kadɨ m’adɨ’se ingəi ra majɨ kɨ nja joo. 16 Nga ningə kadɨ m’ində dɔ’se’tɨ taa, m’aw dɔnangɨ Maseduwann’tɨ, ə m’ində Maseduwann’tɨ ə 1.16 KNK 19.21, m’təl m’re dɔ’se’tɨ gogɨ ɓay kadɨ to rai sə’m me nya ge’gɨ’tɨ lə’m kadɨ m’aw Jude’tɨ. 17 Ndu’m kɨ m’un kin, m’un kɨ non be par el, taa ndigɨ ra’gɨ lə’m in kigo mərta’tɨ lə de kadɨ to m’el m’ene «oyo» ə m’təl m’ene «jagɨ» el. 18 Luwə in nje ra nya kɨ low’ə’tɨ asɨ kadɨ mannajɨ lə’m: ta’gɨ kɨ j’eli sese in «oyo» num «jagɨ» num el. 19 Tadɔ Jeju Kirisitɨ, Ngonn lə Luwə kɨ j’in kɨ Silasɨ ge kɨ Timote ge 1.19 KNK 18.5 j’ilə’se mbər ta li’ə kin in «oyo» num «jagɨ» num el. In de kɨ ta kɨ a ingə rɔ’a’tɨ in «oyo» par. 20 Ningə kun ndu’gɨ lə Luwə pətɨ, Kirisitɨ ə in nje tɔjɨ de k’ene «oyo» in kɨ rɔta’tɨ, taa in kɨ gorow li’ə tɔ ə j’isɨ j’eli’n j’ene «Amen», tadɔ kulə’n tɔjɨ dɔ Luwə’tɨ tɔ. 21 Ningə in Luwə ə in nje kadɨ’je num, ingɨ num, tɔgɨ me kində rɔ nan’tɨ me tɔ Kirisitɨ’tɨ. In ə mbətɨ’je ində’je ta dangɨ tadɔ lə’ne. 22 In in tɔ ə ində ndaja lə’ne rɔ’je’tɨ to nya lə’ne, taa ində Ndil’ne me’je’tɨ to nya kɨ adɨ’je dɔkete dann nya majɨ’gɨ’tɨ kɨ ində taa dangɨ tadɔ lə’je, kadɨ a adɨ’je.
23 M’in m’dəjɨ Luwə kadɨ gangɨ ta ndɔ’m, re m’ngom: ningə in kadɨ m’tujɨ me’se el, ə m’təl m’re’n Korentɨ’tɨ gogɨ el. 24 Ningə jɨ sangɨ row kadɨ j’ində tɔgɨ dɔ’se’tɨ kadɨ uni me’se el jagɨ, tadɔ isɨ uwəi tɔgɨ’se ba me kunme’tɨ ne nga. Nya kɨ j’isɨ jɨ sangɨ, in kində rɔ nan’tɨ sese dɔ kulə’tɨ kadɨ ingəi rɔnel.

*1:1 1.1 KNK 18.1

1:16 1.16 KNK 19.21

1:19 1.19 KNK 18.5