2
Mbal koy el kɨ de’gɨ kɨ k’ar njay
Majɨ kadɨ mbəti nyara’gɨ kɨ majel pətɨ, kɨ ta’gɨ kɨ ngom, kɨ kədikumnan, kɨ jangɨ, kɨ kel nan ta ndil nan’tɨ. Adi ɓo ta lə Luwə ra’se, tokɨ ɓo mba a ra’n ngann’gɨ kɨ kasɨ kin be. Ta lə Luwə to to mba kɨ dɔrɔ’a kɨ a ra’se adɨ tɔgi, ə tei kajɨ’tɨ. Tokɨ makitu lə Luwə el’n: «Nanyi Burəɓe kɨ rɔ’se adɨ oyi maj’a kɨ ngayn* 2.3 Pa’gɨ 34.9Rei kɨ rɔ Burəɓe’tɨ kɨ in mbal kɨ isɨ kumngayira, in kɨ de’gɨ mbəti’ə to nya kɨ majel, nan Luwə mbət’ə tadɔ gat’a in ngayn kɨ rɔ’a’tɨ. Ingɨ kaa, in mbal’gɨ kɨ sii kumngayira. Kadɨ ɔsi rɔ’se kɨ nan’tɨ kadɨ in təli *Kəy lə Luwə kigo ndil’tɨ, kadɨ in kutɨ njekujənyamosɨ tadɔ kujənyamosɨ kadikare kigo ndil’tɨ kɨ nəl Luwə kɨ takul Jeju Kirisitɨ. Tadɔ ndangi me makitu’tɨ lə Luwə eyina: «Oyi m’mbətɨ mbal kɨ gat’a in ngayn, m’ində ɓebo Siyon’tɨ. In mbal kɨ dɔkum lo’tɨ. De kɨ un me’ne ad’a ə nya kɨ rɔsɔl a te dɔ’a’tɨ el 2.6 Ejay 34.9Mbal kin in mbal kɨ gat’a in ngayn rɔ’se’tɨ ingɨ kɨ uni me’se adi’ə. Nan kɨ rɔ de’gɨ’tɨ kɨ uni me’de adi’ə el, in mbal kɨ njera kəy’gɨ mbəti’ə, kɨ təl mbal kɨ dɔkum kəy’tɨ. In mbal kɨ nje tugə de jigɨ’tɨ kɨ nje kadɨ de osɨ 2.7 Pa’gɨ 118.22. Tugəi’ə jigɨ’tɨ osi tadɔ mbeti kunme’de kadɨ ta kɨ rɔta’tɨ. Ningə in nya kɨ majɨ kadɨ a re dɔ’de’tɨ be§ 2.8 Ejay 8.14. Nan ingɨ, in ginn de’gɨ kɨ mbətɨ’se, in njekujənyamosɨ’gɨ lə Ngar, in ginn de’gɨ kɨ k’ar njay, in de’gɨ kɨ Luwə ində’se dɔji’ne kadɨ iləimbər kulə’gɨ kɨ ətɨ ɓol kɨ ra. In kɨ ɓar’se lo kɨ ndul’tɨ te sese lo kɨ kunjɨ’tɨ lə’ne kɨ ar njay* 2.9 Tekitaga 19.5-6; Ejay 43.20-21; Ndukun kɨ nja joo 4.20, 7.6.. 10 Ingɨ kɨ kete in de’gɨ lə Luwə el, nan ngɔsine in de’gɨ li’ə, ingɨ kɨ kete ingəi k’oo kumtondoo lə Luwə el, nan ngɔsine ingəi k’oo kumtondoo li’ə 2.10 Oje 1.6,9, 2.1,23,25.
Kisɨ njekunme dann de’gɨ’tɨ kɨ gəri Luwə el
11 Ngannkon’m’gɨ kɨ njendigɨ lə’m, tokɨ in mbah’gɨ kɨ sii dɔnangɨ’tɨ to ɓe lə’se el, m’ulə dingəm me’se’tɨ kadɨ mbəti nyənn nyara lə darɔ kɨ to rɔ’se’tɨ, isɨ rɔ kɨ rɔ’se kɨ me’tɨ. 12 Majɨ kadɨ awi kɨ hal kɨ majɨ dann de’gɨ’tɨ kɨ uni me’de el, kadɨ re isɨ təti ta dɔ’se’tɨ to njeramajel’gɨ be mindɨ kaa, oyi kulə ra’se’gɨ kɨ majɨ ningə uləi tɔjɨ dɔ Luwə’tɨ ndɔ’tɨ kɨ a re. 13 Tadɔ lə Luwə, majɨ kadɨ uləi dɔ’se ginn tɔgɨ’tɨ lə de’gɨ pətɨ kɨ sii dɔ konɓe’tɨ, adɨ in ngar kibo kɨ isɨ dɔ konɓe’tɨ pətɨ, 14 kɨ nje konɓe’gɨ kɨ ginn’ə’tɨ, kɨ ində’de kadɨ indəi njera nya’gɨ kɨ majel ɔji’de, ə ɔsikurə njera nya’gɨ kɨ majɨ. 15 Tadɔ in ndigɨ lə Luwə kadɨ rai nya kɨ majɨ uti ta ta kɨ kel kɨ dɔ day’tɨ lə de’gɨ kɨ mbo. 16 Kadɨ kulə ra’se in kuləra de’gɨ kɨ taa k’ilə taa, ningə kadɨ taa k’ilə taa lə’se təl nya kutɨ dɔ majel el, nan kadɨ kulə ra’se in kuləra njekulə’gɨ lə Luwə. 17 Kadɨ ɔsikurə de’gɨ pətɨ, ndigi ngannkon’se’gɨ kɨ njekunme, awi kɨ ɓol Luwə, ɔsikurə ngar.
Ɓər’gɨ kɨ njekunme
18 In njekuləɓər’gɨ, kadɨ uləi dɔ’se ginn tɔgɨ’tɨ lə ɓe’se’gɨ kɨ ɓol kɨ rɔta’tɨ. Kadɨ uləi dɔ’se ginn tɔgɨ’tɨ lə nje kɨ hal’de majɨ kɨ sɔl lɔm lɔm par el, nan kadɨ uləi dɔ’se ginn tɔgɨ’tɨ lə nje kɨ hal’de ngan tɔ. 19 Tadɔ in nya kɨ majɨ kadɨ, kɨ takul ɓol Luwə, de dɔɔ me’ne ngan me kon’gɨ’tɨ kɨ isɨ ingə kɨ kanjɨ kadɨ ra nya madɨ kɨ dana el. 20 Lokɨ indəi’se k’ində nyara kɨ majel, ə dɔi me’se ngan, eke tɔɓar ri ə to’tɨ non wa? Nan kin ə re in nyara kɨ majɨ kɨ isɨ rai ə re kɨ kon dɔ’se’tɨ, ə dɔi me’se ngan me’tɨ ningə, in nya kɨ majɨ kɨ non Luwə’tɨ. 21 In tadɔ nya kin ə Luwə ɓarɨ’n’se, tadɔ Kirisitɨ inɓe kɨ dɔ’ne kaa ingə kon tadɔ lə’se. Ningə inyə nyakɔjɨ kin adɨ’se kadɨ to uni dɔ nja’a. 22 Kirisitɨ kɨ ra majel el, taa ta kɨ ngom te ta’a’tɨ nja kare el tɔ. 23 Lokɨ de’gɨ taji’ə, təl tajɨ’de gogɨ el; lokɨ de’gɨ adi’ə kon, təl tan’de rɔ el. Nan inyə rɔ’ne ji Luwə’tɨ kɨ njegangita kɨ dana. 24 Kirisitɨ kɨ ɔy majel’gɨ lə’je darɔ’ne’tɨ dɔ kagidəsɨ’tɨ kadɨ j’oyi dɔ majel’tɨ ə j’isɨ kɨ dɔ’je taa tadɔ nyara kɨ dana. In kɨ takul ndunə do’gɨ li’ə ə ingəi lapiya. 25 Tadɔ kete toi to batɨ’gɨ kɨ ndəmi row be 2.25 Ejay 53.4-6, nan ngɔsine, in təli kɨ rɔ njekul’se’tɨ kɨ njengəm rɔ’se gogɨ.

*2:3 2.3 Pa’gɨ 34.9

2:6 2.6 Ejay 34.9

2:7 2.7 Pa’gɨ 118.22

§2:8 2.8 Ejay 8.14

*2:9 2.9 Tekitaga 19.5-6; Ejay 43.20-21; Ndukun kɨ nja joo 4.20, 7.6.

2:10 2.10 Oje 1.6,9, 2.1,23,25

2:25 2.25 Ejay 53.4-6