Makitu kɨ dɔkete kɨ
Piyər
ndangɨ
Ta kɨ dɔ makitu’tɨ kɨ dɔkete kɨ Piyər ndangɨ
Makitu kin in kɨ ndangɨ kadɨ njekunme’gɨ kɨ sii dow lo’gɨ’tɨ kɨ manga lə Aji kɨ Du. Ginn ndangɨ makitu kin in kadɨ ulə dingəm me’de’tɨ dann kindəkumndoo’tɨ kɨ kadɨ nan kon tadɔ kunme. Koy, kində taa lo koy’tɨ kɨ təl Jeju Kirisitɨ, in ə in ngirə kɨ ngan kɨ rai dɔ’tɨ kadɨ uwəi tɔgɨ’de ba me kunme’tɨ kɨ kindəmedɔtɨ. Tokɨ in njekujənyamosɨ kadikare’gɨ lə Ngar ə in ginn de’gɨ kɨ ari njay, majɨ kadɨ tinyəi nan kɨ Njekajɨ’de kɨ ndogɨ’de kɨ gatɨ kɨ ngayn. Majɨ kadɨ uwəi tɔgɨ’de ba me panjiyə’tɨ lə njekunme. Lokɨ Burəɓe a re ningə a ugə goji’de.
Kon ta’gɨ kɨ me’tɨ: Kandɨ me ta’tɨ 1.1-2. Ta kɨ ɔjidɔ kindəmedɔtɨ, kunme ə ndiginan 1.3-12. Ɓar nan kadɨ kisikidɔtaa in kɨ ar njay 1.13-2.10. Hal lə njekunme, kibo ngayn in kɨ isɨ’n dann kon’tɨ 2.11-4.19. Ra kulə kɨ majɨ dann njekawnan’tɨ 5.1-11. Kuwə jɨ nan 5.12-14.
1
Kuwə ji nan
M’in Piyər kɨ njekawkulə lə Jeju Kirisitɨ, m’ndangɨ makitu kin madɨ’se in nje kɨ Luwə mbətɨ’se, kɨ sananyinan, adɨ sii to mbah’gɨ dɔnangɨ’gɨ’tɨ kɨ Pon, kɨ Galasi, kɨ Kapadosɨ, kɨ Aji, kɨ Bitini. Luwə kɨ Baw mbətɨ’se kete, kigo kɔjitara’tɨ li’ə, kadɨ in de’gɨ lə’ne kɨ takul Ndil’ə, kadɨ təli rɔ’se go Jeju Kirisitɨ’tɨ, ə kadɨ mos’o togɨ’se adɨ ari njay* 1.2 Tekitaga 24.3-8; Lebitikɨ 16.14-15. Kadɨ memajɨ kɨ kisimajɨ lə Luwə to mbar mbar kɨ dɔ’se’tɨ.
Ra oyo Luwə tadɔ kajɨ kɨ te kɨ dɔ’a kɨ takul Jeju Kirisitɨ
Tɔjɨ in kɨ dɔ Luwə’tɨ kɨ Baw Burəɓe lə’je Jeju Kirisitɨ, tadɔ memajɨ li’ə kɨ ngayn kɨ ojɨ’n’je k’ojɨ kɨ sigɨ, kɨ gorow k’ində Jeju Kirisitɨ taa dann nje koy’gɨ’tɨ. Lo kin’tɨ, j’awi kɨ nya kindəmedɔtɨ kɨ to bitɨ kɨ non’tɨ, tadɔ j’awi kɨ nya majɨ’gɨ kɨ Luwə ngəm dɔran’tɨ tadɔ lə’je. In nya kɨ a ndum el num, a uwə yoro el num, taa ndolo’ə a goto el num tɔ. Nya’gɨ kin Luwə ngəm’de dɔran’tɨ tadɔ lə’se, ingɨ kɨ tɔg’ɔ isɨ ngəm’se kɨ takul kunme tadɔ kajɨ, adɨ in kajɨ kɨ in ndəkba kadɨ dɔ’a a te ndɔ kɨ dɔboy’tɨ. Re dɔkagilo’tɨ kɨ ɓone, kadɨ nyanan’gɨ kɨ dangɨ dangɨ adɨ mekon isɨ ra’se dɔkagilo’tɨ nden be mindɨ kaa, in kin ə isɨ adɨ’se rɔnel. Lɔr kɨ in nya kɨ a tujɨ kaa, nanyi’ə me por’tɨ kadɨ oyi’ə ke inɓe dɔrɔ’a wa. Be tɔ ə, nyanan’gɨ kakin isɨ nanyi kunme kadɨ Luwə lə’se kɨ gat’a utə lɔr, kadɨ oyi ke in kɨ rɔta’tɨ inɓe wa. Re in kɨ rɔta’tɨ ningə, a ingəi pitɨ, kɨ tɔɓar, kɨ kɔsikurə lokɨ Jeju Kirisitɨ a te busɨ. Jeju kɨ oyi’ə kɨ kum’se el, nan in ndigi’ə, oyi’ə el ɓay, nan uni me’se adi’ə. Ningə isɨ rai rɔnel, adɨ in rɔnel kibo ngayn, kɨ dum kelta’a. Tadɔ ingəi nya kɨ uni me’se adi tadɔ’a, adɨ in kajɨ rɔ’se. 10 Kɨ ɔjidɔ kajɨ kin, de’gɨ kɨ njekeltakita Luwə’tɨ, ndəri ginn’ə, taa dəji ta dɔ’tɨ ngayn tɔ. Adɨ in de’gɨ kɨ njekeltakita Luwə’tɨ dɔ kadikare’tɨ kɨ Luwə ində dɔ’a dana kete adɨ’se. 11 De’gɨ kɨ *njekeltakita Luwə’tɨ sangi kadɨ n’gəri ke dɔkagilo kɨ ra, ə nya’gɨ kɨ bann ə a rai nya dɔkagilo’ə’tɨ kɨ Ndil Kirisitɨ ɔjɨ’de wa? Tadɔ Ndil Kirisitɨ kɨ me’de’tɨ tɔjɨ’de dɔkagilo kin kete, lokɨ elta dɔ kon’gɨ’tɨ kɨ Kirisitɨ kɨ in *De kɨ Luwə mbət’ə a ingə kɨ tɔjɨ kɨ a re go kon’tɨ 1.11 Pa’gɨ 22; Ejay 53; Luk 24.25-26. 12 Luwə adɨ njekeltakita’a’tɨ gəri tokɨ, mbər kɨ n’ində ta’de’tɨ kin in tadɔ majɨ lə’de inɓe’gɨ el, nan in tadɔ majɨ lə’se ə iləimbər kin. Ngɔsine nje kiləmbər Poyta kɨ majɨ iləi’se mbər kin kɨ takul tɔgɨ lə Ndil Luwə kɨ Luwə ulə’n adɨ in dɔran’tɨ re. Mbər kin, malayka’gɨ kɨ dɔ’de kaa sangi kadɨ n’gəri ginn’ə tɔ.
Kindəmedɔtɨ kɨ a ge nyara kɨ ar njay
13 Tadɔ kin ə, kadɨ adi mərta’gɨ lə’se isɨ kum, adi kum’se ar njay kadɨ ɔri mbunə nya kɨ majɨ kɨ nya kɨ majel nan’tɨ. Kadɨ kindəmedɔtɨ lə’se ba pətɨ in dɔ kadikare’tɨ kɨ Luwə a adɨ’se, lokɨ Jeju Kirisitɨ a te bus. 14 Majɨ kadɨ in nje təl rɔ’se go ta’tɨ lə Luwə, um uni go nyənn lə darɔ kɨ kete kɨ isɨ ndɔr’se, lokɨ sii day dɔ rɔ’se’tɨ ɓay kin el. 15 Ningə, tokɨ Luwə kɨ ɓar’se in nje k’Ar Njay kakin ə, ingɨ kaa, kadɨ ari njay me panjiyə’se’gɨ’tɨ pətɨ tɔ. 16 Tadɔ Makitu lə Luwə el ene: «A in de’gɨ kɨ k’ar njay, tadɔ m’in kɨ k’Ar Njay 1.16 Lebitikɨ 19.217 Re me kelta’gɨ’tɨ lə’se kɨ Luwə, isɨ ɓari’ə Baw’se, in kɨ in Luwə kɨ njegangita dɔ de’tɨ kɨ ra kigo kulə ra’a’tɨ um, ɔr kum’de dana el ningə, majɨ kadɨ nya ra’se in kigo ɓol Luwə’tɨ, dɔkagilo’tɨ kɨ sii to mbah’gɨ dɔnangɨ’tɨ ne kin. 18 Ningə in gəri majɨ tokɨ in kɨ nar eke lɔr kɨ in nya’gɨ kɨ a tuji kin, ə Luwə ugə’n dɔ’se me nyara’gɨ’tɨ kɨ majel, kɨ kaw’se’gɨ inyəi adɨ’se kin el. 19 Nan in kɨ mosɨ Kirisitɨ kɨ gat’a dum ndogɨ, ə Luwə ugə’n dɔ’se. Kirisitɨ kɨ to to ngonn batɨ kɨ nya madɨ ra’a el, ta nya kɨ majel ɔd’ɔ el tɔ. 20 Luwə mbət’ə, ində dɔ’a dana kete non kulə ngirə dɔnangɨ’tɨ nu tadɔ kadikare kin, ningə te kɨ dɔ’a dɔkagilo’tɨ kɨ dɔboy’tɨ, tadɔ majɨ lə’se. 21 Ingɨ kɨ takul Kirisitɨ ə, uni me’se adi Luwə, kɨ te si’ə dann nje koy’gɨ’tɨ, ə ad’a tɔɓar, kadɨ kunme, kɨ kindəmedɔtɨ lə’se in kɨ dɔ Luwə’tɨ.
Njiyə to ngann’gɨ lə Luwə me ndiginan’tɨ
22 Tokɨ ari rɔ’se njay, kɨ gorow təlrɔ go ta’tɨ kɨ rɔta’tɨ, kadɨ in ndigɨ ngannkon’se’gɨ kɨ me Kirisitɨ’tɨ, kɨ kanjɨ kədikum nan, majɨ kadɨ in ndiginan dann’se’tɨ, kɨ yo kɨ ne, kɨ me kɨ k’ar njay. 23 Kojɨ kɨ oji’se sigɨ, in kɨ tarow lə baw’se’gɨ kɨ njekoy’gɨ kin el, nan in kɨ takul nya duw kɨ a oy el, kɨ takul ta lə Luwə kɨ isɨ kumngayira bitɨ kɨ non’tɨ. 24 Tadɔ Makitu lə Luwə el ene:
«De’gɨ pətɨ toi to mbi mu be,
ningə majɨ’de pətɨ, to to putɨ kam be tɔ:
Mu tutɨ, put’ə jɔrɔ,
25 Nan ta lə Burəɓe to lo to’ne’tɨ bitɨ kɨ non’tɨ§ 1.25 Ejay 40.6-8.» Ta kin in Poyta kɨ majɨ kɨ iləi’se mbər’ə.

*1:2 1.2 Tekitaga 24.3-8; Lebitikɨ 16.14-15

1:11 1.11 Pa’gɨ 22; Ejay 53; Luk 24.25-26

1:16 1.16 Lebitikɨ 19.2

§1:25 1.25 Ejay 40.6-8