5
Kon kɨ a re dɔ nje nyakingə’gɨ’tɨ
Ingɨ kɨ in njenyakingə! kɨ ɔjɨ dɔ’se nga ningə, majɨ kadɨ nonyi ə ndingəi rɔ’se kɨ ndu’se kɨ boi, tadɔ kon’gɨ kɨ a rei dɔ’se’tɨ. Nyakingə’gɨ lə’se ndumi kɔ, yon’gɨ onyi ku’gɨ lə’se. Ɔr’gɨ kɨ nar’gɨ lə’se nonyi niki, ningə non’de a mannajɨ ɔsɨ’n’se ta. A on darɔ’se to por be. In mbonyi nyakingə’gɨ kɨ dɔnan’tɨ dɔnan’tɨ, dɔkagilo kɨ j’in’tɨ, kɨ in dɔkagilo kɨ dɔboy’tɨ. De’gɨ kɨ nje ra kulə me ndɔɔ’tɨ lə’se, ɔgi’de nyakugə goji lə’de, adɨ nonyi, ndu non’de aw bitɨ osɨ mbi Burəɓe’tɨ lə njerɔ’gɨ. Kisɨ’se dɔnangɨ’tɨ ne, sii me k’oo majɨ rɔ’tɨ, sɔi ge anyinan ge me majɨ’tɨ. Boi, mbol’se to to da’gɨ kɨ uli’de adɨ a nginəi ndɔ tɔl’de be. De’gɨ kɨ rai nya madɨ el, gangɨ ta dɔ’de’tɨ, tɔli’de, ə tanyi’se rɔ el.
Koreme nginə’n re Burəɓe
Ngannkon’m’gɨ, majɨ kadɨ orei me’se bitɨ, kadɨ Burəɓe re’n. Oyi nje ndɔɔ, a nginə kandɨ nya kɨ majɨ ngayn kɨ a te dɔnangɨ’tɨ, kɨ koreme dɔ’tɨ ngan. A ore me’ne bitɨ kadɨ ndi binə ədɨ, ndi kɨ dɔboy’tɨ ədɨ, ɓay ta kadɨ ujə ko lə’ne. Be tɔ ə, ingɨ kaa, kadɨ orei me’se, uwəi tɔgɨ’se ba, tadɔ Burəɓe in ndəkba.
Ngannkon’m’gɨ, ɓarita dɔnan’tɨ el, kadɨ Luwə gangi’n ta dɔ’se’tɨ el. Oyi njegangita ra takəy’tɨ. 10 Ngannkon’gɨ, majɨ kadɨ oyi go nja njekeltakita Luwə’tɨ kɨ kete nu kɨ elita me tɔ Burəɓe’tɨ to nyandajɨ lə’se, kɨ ɔjidɔ kon kɨ koreme. 11 J’elita dɔ njekuwə tɔgɨ’de ba me kon’gɨ’tɨ j’ene in nje rɔnel. Kadɨ me’se olo dɔ kuwətɔgiba’tɨ lə Jobɨ dann kon’gɨ’tɨ pətɨ kɨ te dɔ’a’tɨ. Oyi kadɨ go’tɨ gogɨ Luwə ad’a ingə majɨ, tadɔ Luwə in nje memajɨ kɨ ngayn, kɨ nje k’oo kumtondoo* 5.11 Jobɨ 1.20-22, 2.10, 42.10-17.
12 Ngannkon’m’gɨ nya kibo ngayn, kɨ kadɨ gəri ə to kin: majɨ kadɨ iwi rɔ’se el, ke in kɨ ndi, ke in gɔjɨ kɨ kusɔ, ke in kiw rɔ madɨ kɨ rangɨ. Re in oyo ə eyina oyo, re in jagɨ ə eyina jagɨ tɔ par, kadɨ osi me takigangɨ’tɨ lə Luwə el.
13 Re, de madɨ dann’se’tɨ, ingə kon wa? Kadɨ non dɔ Luwə’tɨ. Eke re rɔ’a nəl’ə wa? Kadɨ osɨ pa ulə’n tɔjɨ dɔ Luwə’tɨ. 14 Re, de madɨ dann’se’tɨ, rɔ’a to’ə ə, kadɨ ɓar ngatɔgɨ lə Njekawnan kadɨ elita kɨ Luwə tadɔ li’ə kɨ ɔyi’ə kɨ hu me tɔ Burəɓe’tɨ. 15 Kelta kɨ Luwə kɨ kunme a ajɨ de kɨ nje rɔ to, Burəɓe a un’ə taa, ningə re ra majel kaa, Luwə a inyə go majel’gɨ li’ə kɔ. 16 Be ə, kadɨ tɔri ndu’se dɔ majel’gɨ’tɨ lə’se kɨ rɔ nan’tɨ. Ningə elita kɨ Luwə tadɔ lə nan, kadɨ ingəi lapiya dɔ rɔto’gɨ’tɨ lə’se. Kelta kɨ Luwə lə de kɨ dana, tɔg’ɔ in ngayn. 17 Oy Eli in de to j’in be tɔ, nan elta kɨ Luwə kɨ rɔ tinyi’ne kadɨ ndi ədɨ el, ningə ndi ədɨ dɔnangɨ’tɨ el ɓal mutə kɨ nanyi mehen tɔ. 18 Ə, təl elta kɨ Luwə gogɨ tokɨ sigɨ, ə Luwə adɨ ndi təl ədɨ dɔnangɨ’tɨ, adɨ dɔnangɨ te kɨ kandɨ nya’gɨ 5.18 1 Ngar’gɨ 17.1, 18.1, 18.42-45.
Dɔboy ta
19 Ngannkon’m’gɨ, tokɨ re de madɨ dann’se’tɨ ndəm gorow kɨ rɔta’tɨ, ur mu, ə de madɨ kɨ rangɨ ɔr’ɔ təl re si’ə dɔ row’tɨ kɨ dana gogɨ ningə, 20 kadɨ gəri tokɨ de kɨ təl kɨ njeramajel dɔ row’tɨ kɨ ndəm re si’ə go row’tɨ kɨ dana kin, a ajɨ njeramajel ta koy’tɨ, taa Luwə a inyə go majel’gɨ li’ə ngayn kɔ.

*5:11 5.11 Jobɨ 1.20-22, 2.10, 42.10-17

5:18 5.18 1 Ngar’gɨ 17.1, 18.1, 18.42-45