Makitu kɨ ndangɨ kadɨ
Ebirə’gɨ
Ta kɨ dɔ makitu’tɨ kɨ ndangɨ kadɨ Ebirə’gɨ
Makitu kin in kɨ ndangɨ kadɨ kutɨ njekunme’gɨ kɨ in Juwipɨ kojɨ’gɨ. Njendanga ndigɨ ndəji’de kadɨ uwəi go kunme lə’de ba um inyəi go’ə kɔ el. Jeju utə malayka’gɨ. In ngonn lə Luwə. In memajɨ lə Luwə kɨ te kɨ dɔ’a kagilo’tɨ kɨ dɔboy’tɨ. Luwə ində burədɔ njekujənyamosɨ kadikare kɨ bitɨ kɨ non’tɨ. Ta k’in’ə kibo lə njekujənyamosɨ kadikare kakin ə, ulə’n’je nojɨ nan’tɨ kɨ Luwə kɨ gorow kadɨ kɨ adɨ rɔ’ne nja kareba. Be ə ində’n ngangɨ kujənyamosɨ kadikare da’gɨ kɨ ra kulə me kəykawnan’tɨ lə Juwipɨ’gɨ. Majɨ kadɨ jɨ ra kajɨ jagɨ jagɨ el. Kagilo kindəkumndoo’tɨ, nya kɨ te dɔ njekunme’gɨ’tɨ kɨ me Kɔkɨ Kunmindɨ’tɨ, in nyakɔjɨ kɨ ra tɔgɨ kulə dingəm me njekunme’gɨ’tɨ kɨ dɔkagilo’tɨ lə Kirisitɨ, kadɨ uwəi tɔgɨ’de ba. Majɨ kadɨ j’uri kum’je kɨ dɔ Jeju’tɨ, in kɨ j’ində kunme lə’je dɔ’a’tɨ lo tumginn’ə’tɨ bitɨ dɔboy’o’tɨ.
Kon ta’gɨ kɨ me’tɨ: Kandɨ me ta’tɨ: Kirisitɨ in tekidɔ kɨ dɔboy’tɨ lə Luwə 1.1-3. Kirisitɨ utə malayka’gɨ kɨ njekeltakita Luwə’tɨ 1.4-4.13. Kirisitɨ in kibo lə njekujənyamosɨ kadikare kɨ rɔta’tɨ 4.14-7.28. Kirisitɨ in nje ra mbunə’je’tɨ kɨ Luwə ɔjidɔ kunmindɨ kɨ sigɨ 8.1-9.22. Kirisitɨ in njekujənyamosɨ kadikare kɨ asɨ nan berere. 9.23-10.39. Majɨ lə kunme kadɨ Kirisitɨ 11-12. Kisikidɔtaa lə njekunme 13.1-19. Kelta kɨ Luwə kɨ kuwə jɨ nan 13.20-25.
1
Luwə elta de’gɨ kɨ takul Ngonn’ne
Dɔkagilo’tɨ kɨ kete, Luwə elta kɨ kaw’je’gɨ nja banyi banyi, taa kɨ row’gɨ kɨ dangɨ dangɨ tɔ kɨ takul de’gɨ kɨ njekeltakita’a’tɨ. Ningə kɨ ngɔsine kin, dɔkagilo kɨ dɔboy’tɨ, Luwə el’je ta kɨ takul Ngonn’ne. In kɨ takul’ə ə Luwə ra’n dɔran kɨ dɔnangɨ kɨ nya’gɨ pətɨ kɨ me’tɨ, taa ad’a inɓe nya’gɨ pətɨ tɔ. Kunjɨ kɨ ətɨ ɓol lə Luwə ɔjɨ rɔ’ne kɨ taga rɔ Ngonn’on’tɨ. Ningə taainan kɨ darɔ Baw’ne inɓe ar njay njay. Kitakul ta li’ə kɨ aw kɨ tɔgɨ, ra adɨ nya’gɨ toi lo to’de’tɨ me dɔnangɨ’tɨ ne. Lokɨ ar rɔ de’gɨ njay dɔ majel’gɨ’tɨ lə’de nga ningə, aw isɨ dɔjikɔl Luwə’tɨ kɨ nje tɔgɨ kɨ ətɨ ɓol, me dɔran’tɨ* 1.3 Pa’gɨ 110.1. Be ə, Ngonn Luwə in kibo utə malayka’gɨ sanyi. Taa Luwə ad’a tɔ kɨ in dɔ’de’tɨ pətɨ tɔ.
Ngonn Luwə in dɔ malayka’gɨ’tɨ
Malayka madɨ kare kɨ Luwə el’ə ta dann mad’a’gɨ’tɨ ene:
In ngonn’m,
Adɨ m’in m’təl baw’i ɓone goto.
Taa, ta kɨ ene:
M’a m’in baw’a
ə in, a in ngonn’m kin, te ta’a’tɨ kɨ rɔ malayka’tɨ madɨ el ratata tɔ 1.5 Pa’gɨ 2.7; 2 Samiyel 7.14.
Nan dɔkagilo’tɨ kɨ Luwə aw kadɨ ulə Ngonn’ne kɨ kareba me dɔnangɨ’tɨ ningə, el ene:
Kadɨ malayka’gɨ lə’m pətɨ ɔsi məkəsɨ’de nanga non’a’tɨ.
Luwə elta kɨ ɔjidɔ malayka’gɨ ene:
Malayka’gɨ rai kulə adi m’in to nəl’gɨ be,
taa to ndonn por’gɨ be tɔ 1.7 6-7; Ndukun kɨ nja joo 32.43; Pa’gɨ 104.4.
Ningə kɨ ɔjidɔ Ngonn’o, Luwə ene:
«In Luwə, a onɓe ratata.
Nya ra kɨ dana in gɔl Konɓe kɨ a on’n ɓe dɔ de’gɨ’tɨ lə’i.
In nje ndigɨ nyara kɨ dana, ə nje mbətɨ nyara kɨ go’tɨ el tɔ.
Be ə, in kɨ in Luwə, Luwə lə’i, mbəti dann ngar mad’i’gɨ’tɨ,
Ur hu rɔnel dɔ’i’tɨ§ 1.9 8-9; Pa’gɨ 45.7-8
10 Ningə təl el ɓay tɔ ene:
«In in Burəɓe ə, lo kulə ngirə nya’gɨ’tɨ, ra dɔnangɨ,
ningə dɔran in nyara ji’i tɔ.
11 Nya’gɨ kin pətɨ a gotoi, nan in, a isɨ lo kisɨ’tɨ ratata.
Dɔran kɨ dɔnangɨ a ngisi to ku be.
12 A ko’de tokɨ de a ko’n tuwə kam be,
oyo, a mbəli’de tokɨ de a mbəl’n ku kam be.
Nan in, a mbəl el ratata.
Ningə a isɨ kɨ dɔ’i taa, kɨ dɔ ɓal’gɨ, kɨ dɔ ɓal’gɨ* 1.12 10-12; Pa’gɨ 102.26-28
13 Malayka madɨ kare kɨ Luwə el’ə ta dann mad’a’gɨ’tɨ ene:
«Re isɨ dɔjikɔl’m’tɨ,
bitɨ kadɨ m’təl njeban’gɨ lə’i nyakində nja’i’tɨ ginn tɔg’i’tɨ goto.»
14 Kɨ ɔjidɔ malayka’gɨ, in ndil’gɨ kɨ nje ra kulə kadɨ Luwə par. Luwə ulə’de kadɨ rai kɨ de’gɨ kɨ a ajɨ’de.

*1:3 1.3 Pa’gɨ 110.1

1:5 1.5 Pa’gɨ 2.7; 2 Samiyel 7.14

1:7 1.7 6-7; Ndukun kɨ nja joo 32.43; Pa’gɨ 104.4

§1:9 1.9 8-9; Pa’gɨ 45.7-8

*1:12 1.12 10-12; Pa’gɨ 102.26-28