Makitu kɨ Pol ndangɨ adɨ
Pilemon
Ta kɨ dɔ makitu’tɨ kɨ Pol ndangɨ adɨ Pilemon
Makitu kin in makitu kɨ Pol ndangɨ adɨ Pilemon kɨ ɔjidɔ’a inɓe ta dangɨ. Pilemon in njekunme, in ngatɔgɨ me ɓe’tɨ. Onejim in ɓər lə Pilemon ə te kəy lə ɓe’ne anyi. Dɔkagilo madɨ ingəi nan kɨ Pol. Kitakul Pol ə Onejim un me’ne adɨ Kirisitɨ. Ngɔsine Pol ad’a təl aw rɔ Pilemon’tɨ gogɨ ningə el Pilemon kadɨ uwə kɨ rɔ’ne’tɨ um oo’ə to ɓər par el nga, nan oo’ə to ngonnkon me Kirisitɨ’tɨ.
Kon ta’gɨ kɨ me’tɨ: Kandɨ me ta’tɨ 1-3. Oyo kɨ Pol ra Luwə ɔjidɔ kunme lə Pilemon 4-7. Pol najɨ Onejim 8-22. Dɔboy ta 23-25.
1
Kuwə ji nan
M’in Pol kɨ m’in dangay’tɨ tadɔ Poyta kɨ majɨ lə Jeju Kirisitɨ, nan’tɨ kɨ ngannkon’gɨ Timote, j’ulə kɨ makitu kin j’uwə’n ji’i in Pilemon. In njendigɨ kɨ ngayn ta in madikulə’je tɔ* 1.1 13, 22, 23. J’uwə ji konnann’je Apiya, taa Arsipɨ kɨ in madɨ rɔ lə’je tadɔ lə Kirisitɨ kin tɔ 1.2 Kol 4.17. Ningə j’uwə ji Njekawnan’gɨ kɨ sii me kəy’tɨ lə’i in Pilemon tɔ. Kadɨ memajɨ kɨ kisimajɨ lə Baw’je Luwə in kɨ Burəɓe lə’je Jeju Kirisitɨ in sese.
Ndigɨ nan kɨ kunme lə Pilemon
M’ra oyo Luwə lə’m tadɔ dɔkagilo’gɨ pətɨ kɨ m’njɨ m’el si’ə ta ningə, me’m olo dɔ’i’tɨ in Pilemon. Tadɔ m’oo poy’i kadɨ in ndigɨ ngann’gɨ lə Luwə pətɨ. Kunme ningə, adɨ me’i Burəɓe Jeju Kirisitɨ tɔ. M’in dəjɨ kadɨ kində rɔ nan’tɨ lə’i se’je dɔ kunme’tɨ te kɨ kandɨ nya ngayn. Kunme kin a tɔjɨ kadɨ de’gɨ gəri kulə’gɨ pətɨ kɨ majɨ kɨ j’asɨ ra kɨ takul kində rɔ nan’tɨ lə’je kɨ Jeju Kirisitɨ. Ngonnkon’m, m’ingə rɔnel kɨ mesɔl ngayn tadɔ ndigɨ lə’i, tadɔ ngann’gɨ lə Luwə ingəi mesɔl kɨ gorow ndigɨ lə’i kin.
Nya dəjɨ lə Pol tadɔ Onejim
In be ə, re m’ingə tɔgɨ me tɔ Kirisitɨ’tɨ kadɨ m’ɔj’i nya kɨ majɨ kadɨ ra kaa, m’ge kadɨ, kɨ takul ndiginan kɨ to dann’je’tɨ, m’in dəji nya to dəjɨ yo. Tokɨ oo’n, m’in Pol m’ɓugə, ta dɔkagilo’tɨ kin m’in me kəy dangay’tɨ tadɔ lə Jeju Kirisitɨ, 10 m’dəj’i nya kare tadɔ ngonn’m kɨ me Kirisitɨ’tɨ Onejim. Ngɔsine, m’in təl baw’a kigo ta’tɨ lə Jeju me kəy dangay’tɨ ne 1.10 Kol 4.9. 11 Kete in de kɨ nda’a goto takum’i’tɨ, ningə ngɔsine təl de kɨ nda’a to tadɔ lə’je joo pətɨ.
12 M’təl m’ulə kɨ rɔ’i’tɨ gogɨ, in kɨ in de darɔ’m. 13 M’ge ngayn kadɨ m’in ngəm’ə rɔ’m’tɨ ne kadɨ ra kulə adɨ’m tor’i’tɨ, dɔkagilo’tɨ kɨ m’in’n dangay’tɨ tadɔ Poyta kɨ majɨ lə Jeju. 14 Ningə m’ndigɨ ra nya madɨ kɨ kanjɨ ko yan’i, el. Mərta lə’m in kadɨ ra majɨ lə’i in kigo me ndigɨ’tɨ lə’i inɓe, um in kɨ tɔgɨ kɨ kində dɔ’tɨ el.
15 Dɔmajɨ ə, Onejim gangɨ nan sə’i dɔkagilo kɨ nden be, kadɨ re ingə gogɨ ningə, isɨ sə’i bitɨ. 16 A ingə gogɨ to ɓər el nga. A oo’ə to de kɨ gat’a in ngayn utə ɓər. A oo’ə to ngonnkon’i kɨ nje ndigɨ lə’i me Kirisitɨ’tɨ. M’ndig’ə ngayn, nan m’in gər kadɨ ndigɨ kɨ in a ndig’ə a utə yan’m ɓay, kigo darɔ’tɨ, eke kigo row’tɨ lə Luwə.
17 In be ə, re oo’m to madikulə’i ningə, uwə rɔ’i’tɨ tokɨ in m’inɓe ə uwə’m rɔ’i’tɨ be. 18 Re ra sə’i nya madɨ kɨ low’ə’tɨ el, eke aw kɨ ɓangɨ lə’i dɔ’a’tɨ kaa, ində dɔ’m’tɨ. 19 M’in Pol inɓe ə m’in ndangɨ ta kin kɨ ji’m. M’a m’ugə’i ɓangɨ kin. Majɨ kadɨ in gər tokɨ m’aw kɨ ɓangɨ dɔ’i’tɨ, adɨ in darɔ’i inɓe. 20 Oyo Ngonnkon’m, m’dəj’i kadɨ ra kulə kin adɨ’m me tɔ Burəɓe’tɨ. In ra adɨ me’m sɔl me tɔ Kirisitɨ’tɨ.
21 Me’m olo dɔ təl rɔ go ta’tɨ lə’i dɔkagilo’tɨ kɨ m’njɨ m’ndangɨ’n makitu kin mad’i. Ningə m’gər kadɨ a ra tokɨ m’dəj’i. Be el ə, a ra utə in kɨ m’dəj’i kin ɓay. 22 Ningə m’dəj’i kadɨ ində dɔ kəy madɨ dana adɨ’m. Tadɔ m’ində me’m dɔ’tɨ kadɨ, takul k’el kɨ isɨ elita kɨ Luwə tadɔ lə’m kin, a ra adɨ nje konɓe’gɨ a inyəi m’in ta adi’se.
Kuwə ji nan kɨ dɔboy’tɨ
23 Epapirasɨ uwə ji’se. In sə’m nan’tɨ kəy dangay’tɨ ne tadɔ lə Jeju Kirisitɨ§ 1.23 Kol 1.7, 4.12. 24 Madɨ kulə’m’gɨ, Markɨ* 1.24 2Ti 4.11 in kɨ Arisitarkɨ 1.24 KNK 19.29, 27.2; Kol 4.10, ta Dəmasɨ 1.24 Kol 4.14; 2Ti 4.10 in kɨ Lukɨ§ 1.24 Kol 4.14 uwəi ji’se tɔ.
25 Kadɨ majɨ lə Burəɓe Jeju Kirisitɨ in nan’tɨ sese.

*1:1 1.1 13, 22, 23

1:2 1.2 Kol 4.17

1:10 1.10 Kol 4.9

§1:23 1.23 Kol 1.7, 4.12

*1:24 1.24 2Ti 4.11

1:24 1.24 KNK 19.29, 27.2; Kol 4.10

1:24 1.24 Kol 4.14; 2Ti 4.10

§1:24 1.24 Kol 4.14