3
Jeju in kibo dɔ Mojɨ’tɨ
Ngannkon’m’gɨ kɨ njekunme’gɨ, ingɨ kɨ Luwə ɓar’se nga kadɨ uwəi nan dɔ majɨ’gɨ’tɨ li’ə kɨ in dɔran’tɨ, majɨ kadɨ uri kum’se kɨ dɔ Jeju’tɨ. In ə, Luwə ulə to njekawkulə adɨ’je, adɨ in kibo lə njekujənyamosɨ kadikare’gɨ. In kɨ takul’ə ə, j’uni’n me’je, ə j’isɨ j’elita dɔ’tɨ taga takum de’gɨ’tɨ. Tokɨ rɔta’tɨ, Luwə mbətɨ Jeju kadɨ in kibo lə njekujənyamosɨ kadikare’gɨ. In nje ra nya kɨ low’ə’tɨ kɨ rɔ Luwə’tɨ kɨ nje mbət’ə, kadɨ ra kulə kin, tokɨ ndɔkɨ *Mojɨ ra’n dɔ nja’ne’tɨ me kulə’gɨ’tɨ pətɨ kɨ ra me Kəy’tɨ lə Luwə kin be tɔ* 3.2 Kɔr Isirayel’gɨ 12.7. Tokɨ rɔta’tɨ, Jeju asɨ ta pitɨ kɨ utə nya Mojɨ sanyi tokɨ jɨ gəri kadɨ nje kində kəy aw kɨ kɔsikurə utə kəy kin be. Kəy kɨ aw kɨ nje kində ne el goto. Nga ningə njera nya’gɨ pətɨ in Luwə. Mojɨ in nje ra nya kɨ low’ə’tɨ me kulə’gɨ’tɨ pətɨ kɨ ndɔkɨ ra me Kəy’tɨ lə Luwə. Nan k’in ə in ngonn njekulə kare. Kulə li’ə in kadɨ el de’gɨ ta ɔjidɔ nya’gɨ kɨ Luwə a el me ndɔ’tɨ kɨ lo ti’tɨ. Nan Kirisitɨ ra dɔ nja’ne’tɨ, asɨ kadɨ j’uwə kul’ə to Ngonn lə Luwə, kɨ Luwə un’ə ində dɔ kəy’tɨ lə’ne. J’in ə, j’in kəy’gɨ li’ə, re j’uwəi tɔgɨ’je ba, taa jɨ rai rɔnel dɔ nya kindəmedɔtɨ lə’je tɔ.
Kɔrkon lə de’gɨ lə Luwə
Majɨ kadɨ uri mbi’se oyi dɔ ta kɨ Ndil Luwə el:
Dɔkagilo kɨ ɓone kin, re oyi ndu Luwə ningə,
ononyi’se kadɨ adi me’se ngan tokɨ ndɔkɨ kaw’se’gɨ tanyi m’in rɔ kin be,
dɔkagilo’tɨ kɨ nanyi m’in me diləlo’tɨ.
Oyo in dɔkagilo’tɨ kɨ kaw’se’gɨ indəi kadɨ’de sə’m ə nanyi m’in
go ɓal’tɨ kɨ dɔsɔ’tɨ kɨ m’ra nya’gɨ m’adɨ oyi kɨ kum’de kin.
10 In be ə, wongɨ ra’m ngayn kɨ ginn kojɨ kin,
Adɨ m’el m’ene, me’de nanyi kɨ lo ndəm ta row’tɨ.
Lo kadɨ gəri nya kɨ m’njɨ m’nginə rɔ’de’tɨ goto.
11 Be ə, me wongɨ’tɨ lə’m, m’un’n mindɨ’m m’ene:
A uri me ɓe kɔrkon’tɨ kɨ m’njɨ m’ra tadɔ lə’de kam el ratata 3.11 7-11; Pa’gɨ 95.7-11.
12 Be ə, ngannkon’m’gɨ, majɨ kadɨ indəi kumkədɨ dɔ rɔ’se’tɨ, kadɨ de madɨ kare dann’se’tɨ aw kɨ me kɨ majel eke me ngan kɨ kadɨ aw si’ə adɨ təl gidɨ’ne adɨ Luwə kɨ nje kisɨ kumngayira el. 13 Tokɨ ɓone Luwə nanyi kɨ lo kel’se ta’tɨ ɓay kin, majɨ kadɨ uləi dingəm me nan’tɨ kɨ ndɔ’gɨ kare kare pətɨ, dɔkagilo’tɨ kɨ isɨ oyi dɔ ndɔ ɓar ɓone ɓay kin. Rai be kadɨ majel ədɨ de kare dann’se’tɨ adɨ təl nje me ngan el. 14 Tokɨ rɔta’tɨ, j’in kɨ kində rɔ nan’tɨ kɨ Jeju Kirisitɨ. Nan k’in ə, kunme kɨ ndɔkɨ j’uni me’je j’adi’ə, jɨ təli njekunme’gɨ kin, kadɨ j’uwəi ba bitɨ ta tɔlta nya’gɨ’tɨ. 15 Makitu lə Luwə ene:
Dɔkagilo’tɨ kɨ ɓone kin, re oyi ndu Luwə ə,
ononyi’se kadɨ adi me’se ngan tokɨ ndɔkɨ kaw’se’gɨ tanyi’n rɔ diləlo’tɨ kin be.
16 Ke nan’gɨ ə, oyi ndu Luwə ə təli tanyi rɔ diləlo’tɨ wa? In nje’gɨ kɨ Mojɨ ɔrnon’de ə te se’de me ɓe’tɨ kɨ Ejipitɨ inɓe kin. 17 Eke nje’gɨ kɨ ra tɔ ə, wongɨ ra Luwə se’de ɓal dɔ sɔ wa? Wongɨ ra Luwə kɨ nje’gɨ kɨ rai majel ə ninn’de ra dɔnan’tɨ ɓisiri ɓisiri diləlo’tɨ kin. 18 Eke nje kɨ ra tɔ ə, Luwə iw rɔ’ne kadɨ a uri ɓe kɔrkon’tɨ el ratata wa? In nje kɨ mbeti kadɨ təli rɔ’de go’ə’tɨ kin 3.18 16-18; Kɔr Isirayel’gɨ 14.1-35; Pa’gɨ 95.11. 19 J’oo kadɨ asi kur me ɓe kɔrkon’tɨ lə Luwə el, tadɔ mbeti kadɨ uni me’de adi’ə.

*3:2 3.2 Kɔr Isirayel’gɨ 12.7

3:11 3.11 7-11; Pa’gɨ 95.7-11

3:18 3.18 16-18; Kɔr Isirayel’gɨ 14.1-35; Pa’gɨ 95.11