4
Be ə, tokɨ dɔkagilo kunmindɨ kur me ɓe kɔrkon’tɨ lə Luwə nanyi ɓay kin ə, majɨ kadɨ j’indəi kumkədɨ dɔ rɔ’je’tɨ kadɨ de madɨ kare nja’a nanyi gogɨ el. Tadɔ j’in kaa, tokɨ iləimbər Poyta kɨ majɨ adi kaw’je’gɨ inɓe kin tɔ ə, iləimbər kin adi’je tɔ. Nan k’in ə, Poyta kɨ majɨ kɨ kaw’je’gɨ oyi kin, to to nya kɨ kare rɔ’de’tɨ, tadɔ taai kɨ kunme el. Ningə j’in kɨ j’uni me’je, j’a j’asi kadɨ j’uri me ɓe kɔrkon’tɨ kin, tokɨ Makitu lə Luwə el’n ene:
Me wongɨ’tɨ lə’m, m’iw rɔ’m m’ene:
A uri me ɓe kɔrkon’tɨ lə’m el ratata* 4.3 Pa’gɨ 95.11.
Nga ningə, tokɨ rɔta’tɨ, Luwə tɔlta kulə lə’ne mayinu lo tumginn dɔnangɨ’tɨ. Tokɨ rɔta’tɨ, makitu lə Luwə elta ɔjɨ’n dɔ ndɔ kɨ nja siri ene: «Luwə ɔr kon me ndɔ’tɨ kɨ nja siri dɔ kulə’gɨ’tɨ pətɨ kɨ ra’de 4.4 Lotum 2.2Makitu lə Luwə el ɓay ene: «A uri me ɓe kɔrkon’tɨ lə’m kɨ m’njɨ m’ra tadɔ lə de kin el ratata 4.5 Pa’gɨ 95.7-8
Nje’gɨ kɨ iləimbər Poyta kɨ majɨ adi’de kete, uni me’de dɔ ta’tɨ kɨ Luwə el’de el. Adɨ lo kadɨ a uri me ɓe kɔrkon’tɨ lə Luwə kin goto. Re to be kaa, tarow to tagira ɓay kadɨ nje kɨ rangɨ a uri’tɨ. In be ə, Luwə ində dɔ ndɔ kɨ rangɨ dana, ɓar’a ene: «Ndɔ kɨ ɓone». Luwə el ta’gɨ kin ɓal ngayn kete go ta’gɨ’tɨ kɨ kaw’je’gɨ mbeti ta’a’tɨ. El ta’gɨ kakin kɨ ta *Dabidɨ, me makitu Pa’gɨ’tɨ li’ə kɨ ndangɨ kete ene:
«Ɓone kin ə, oyi ndu Luwə ə,
ononyi’se kadɨ adi me’se ngan,» tokɨ m’el’n’se kete.
Tokɨ rɔta’tɨ, re Jojuwe ɔr non Isirayel’gɨ aw se’de me ɓe kɔrkon’tɨ lə Luwə ə, Luwə a elta lə ndɔ kɔrkon kɨ rangɨ gogɨ el nga§ 4.8 Ndukun kɨ nja joo 31.7; Jojuwe 22.4. Be ə, ndɔ kɔrkon kɨ rangɨ lə de’gɨ lə Luwə to non ɓay. A in ndɔ kɔrkon kɨ tanan kɨ ndɔ kɨ nja siri kɨ Luwə ɔr’n kon kin be. 10 Tadɔ de kɨ ur lo kɔrkon’tɨ lə Luwə ə, a ɔr kon dɔ kulə’tɨ lə’ne, tokɨ Luwə ɔr’n kon dɔ kulə’tɨ lə’ne kin be tɔ. 11 Be ə, majɨ kadɨ j’indəi tɔgɨ dɔ rɔ’je’tɨ kadɨ j’uri me ɓe kɔrkon’tɨ kin. Adɨ j’indəi kumkədɨ dɔ rɔ’je’tɨ kadɨ de madɨ kare dann’je’tɨ təl nje mbətɨ ta kɨ ta Luwə’tɨ adɨ osɨ tokɨ kaw’je’gɨ osi kete kin be el nga.
12 Ta lə Luwə in ta kisɨ kumngayira, aw kɨ tɔgɨ ngayn tɔ. Ta’a atɨ utə kiyərɔ kɨ ta kat’a in dow joo. Ta lə Luwə a ur rɔ’je’tɨ mirikɨ mirikɨ. A aw ɔdɨ dann ngarme’je kɨ ndil’je nu. Ningə ta rɔ’je’gɨ kɨ rɔti ta nan, kɨ mbitɨ kaa aw ɔdɨ tɔ. Kɔjitara’gɨ lə’je kɨ majɨ, kɨ kɨ majel kɨ mərta’gɨ kɨ dɔ ngarme’je’tɨ kaa, ta lə Luwə te kɨ ginn’ə. 13 Nya kare kɨ mbunə nyakində’gɨ’tɨ lə Luwə kɨ iyə rɔ’ne takum’ə’tɨ goto. Nya’gɨ pətɨ naji rɔ’de takum’ə’tɨ ar njay njay. Ningə in non Luwə’tɨ tɔ ə nan a ɔr ginn kulə ra’ne’gɨ.
Jeju in kibo lə njekujənyamosɨ kadikare’gɨ
14 Adɨ j’uwəi kunme lə’je kɨ j’eli ta dɔ’tɨ non de’gɨ’tɨ taga kin ba, tadɔ, tokɨ rɔta’tɨ, j’awi kɨ kibo lə njekujənyamosɨ kadikare’gɨ kɨ aw kɨ tɔgɨ, kɨ ində dɔran gangɨ. Adɨ in Jeju Kirisitɨ kɨ Ngonn lə Luwə. 15 *Kibo lə njekujənyamosɨ kadikare’gɨ lə’je kakin, asɨ gakɨ kadɨ ingə kon se’je dɔ tɔgɨ kasɨ’gɨ’tɨ el lə’je. Tokɨ rɔta’tɨ, inɓe kaa, nanyi’ə me nya’gɨ’tɨ pətɨ to j’in be tɔ. Nan k’in ə, in osɨ me majel’tɨ nja kare el. 16 Adɨ j’ɔti ndəkba kɨ non kumbər konɓe’tɨ lə Luwə kɨ nje memajɨ, kɨ me kɨ tinyi katɨ. Lo kin’tɨ ə, Luwə a inyə’n go majel’gɨ lə’je kɔ num, taa memajɨ li’ə kaa a nanyi se’je num, kadɨ to ra se’je dɔkagilo’tɨ kɨ me’je ge.

*4:3 4.3 Pa’gɨ 95.11

4:4 4.4 Lotum 2.2

4:5 4.5 Pa’gɨ 95.7-8

§4:8 4.8 Ndukun kɨ nja joo 31.7; Jojuwe 22.4