μετάφραση των εβδομήκοντα

The Greek Septuagint with Apocrypha, compiled by Sir Lancelot C. L. Brenton

Public Domain
Language: Ἑλληνική (Greek, Ancient)
Dialect: Koine


2020-03-31

 

HTML generated with Haiola by eBible.org 3 Feb 2023 from source files dated 30 Nov 2021