9
The ‘rights’ of an apostle
Οὐκ εἰμὶ ἀπόστολος; Οὐκ εἰμὶ ἐλεύθερος;* αποστολος ουκ ειμι ελευθερος f35 (93.2%) HF,RP,OC,TR,CP ¦ ~ 4231 𝕻46ℵA,B (5.8%) NU ¦ 234 (0.5%) ¦ ~ 231 (0.5%) Οὐχὶ Ἰησοῦν Χριστὸν χριστον f35 [95%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ — 𝕻46ℵA,B [5%] NU τὸν Κύριον ἡμῶν ἑώρακα; εωρακα f35 𝕻46 [98%] HF,RP,OC,TR,CP,UBS ¦ εορακα ℵB [2%] N-A Οὐ τὸ ἔργον μου ὑμεῖς ἐστε ἐν Κυρίῳ; Εἰ ἄλλοις οὐκ εἰμὶ ἀπόστολος, ἀλλά γε ὑμῖν εἰμι, ἡ γὰρ σφραγὶς τῆς ἐμῆς§ της εμης f35 𝕻46 [98.5%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ ~ μου 1 ℵB [1.5%] NU ¦ A omits the whole verse [homoioteleuton] ἀποστολῆς ὑμεῖς ἐστε ἐν Κυρίῳ. Ἡ ἐμὴ ἀπολογία τοῖς ἐμὲ ἀνακρίνουσιν αὕτη ἐστίν·* αυτη εστιν f35 [97%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ ~ 21 ℵA,B [3%] NU Μὴ οὐκ ἔχομεν ἐξουσίαν φαγεῖν καὶ πιεῖν; πιειν f35 A [97.5%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ πειν 𝕻46B,NU ¦ ποιειν [1%] ¦ πιν ℵ [1%] Μὴ οὐκ ἔχομεν ἐξουσίαν ἀδελφὴν γυναῖκα περιάγειν, ὡς καὶ οἱ λοιποὶ ἀπόστολοι καὶ οἱ ἀδελφοὶ τοῦ Κυρίου, καὶ Κηφᾶς; Ἢ μόνος ἐγὼ καὶ Βαρνάβας οὐκ ἔχομεν ἐξουσίαν τοῦ του f35 [95%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ — 𝕻46ℵA,B [5%] NU μὴ ἐργάζεσθαι; Τίς στρατεύεται ἰδίοις ὀψωνίοις ποτέ; Τίς φυτεύει ἀμπελῶνα καὶ ἐκ τοῦ καρποῦ§ εκ του καρπου f35 𝕻46 [97%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ τον καρπον ℵA,B,C [3%] NU αὐτοῦ οὐκ ἐσθίει; Ἢ * η rell ¦ — B [15%] τίς ποιμαίνει ποίμνην καὶ ἐκ τοῦ γάλακτος τῆς ποίμνης οὐκ ἐσθίει; Μὴ κατὰ ἄνθρωπον ταῦτα λαλῶ; λαλω f35 ℵA,B,C [95%] HF,RP,OC,TR,NU ¦ λεγω 𝕻46 [5%] CP Ἢ οὐχὶ ουχι f35 [96%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ — 𝕻46ℵA,B,C [4%] NU καὶ ὁ νόμος ταῦτα§ ταυτα f35 [96%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ 1 ου 𝕻46ℵA,B,C [4%] NU λέγει; Ἐν γὰρ τῷ Μωσέως* μωσεως f35 [73%] OC ¦ μωυσεως ℵB,C [20%] HF,RP,TR,CP,NU ¦ μωυσεος [5%] ¦ μωσεος [2%] νόμῳ μωσεως νομω f35 ℵA,B,C [90%] HF,RP,OC,TR,NU ¦ ~ 21 [10%] (CP) ¦ 2 𝕻46 γέγραπται· «Οὐ φιμώσεις φιμωσεις f35 𝕻46ℵA,C [99%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ κημωσεις B [1%] NU βοῦν ἁλοῶντα.»§ ἁλοωντα f35 [30%] ¦ ἀλοωντα rell (The noun equivalent is everywhere spelled with rough breathing; since collators have generally not registered aspiration, it is hard to know what the witness of the mass of minuscules may be.) Μὴ τῶν βοῶν μέλει* μελει rell ¦ μελλει [22%] ¦ μελη [3%] τῷ Θεῷ, 10 ἢ δι᾿ ἡμᾶς πάντως λέγει; Δι᾿ ἡμᾶς γὰρ ἐγράφη, ὅτι ἐπ᾿ ἐλπίδι ὀφείλει επ ελπιδι οφελει f35 [95%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ ~ 312 ℵA,B,C [5%] NU ¦ οφειλει εφ ελπιζει 𝕻46 ο rell ¦ — CP ἀροτριῶν ἀροτριᾶν, καὶ ὁ ἁλοῶν§ ἁλοων f35 [30%] ¦ ἀλοων rell τῆς ἐλπίδος αὐτοῦ μετέχειν ἐπ᾿ ἐλπίδι.* της ελπιδος αυτου μετεχειν επ ελπιδι f35 (93.5%) HF,RP,OC,TR,CP ¦ 1234 (1.7%) ¦ ~ 5 (εφ A) 6 του 4 ℵ(A)B,C (3.7%) NU ¦ four other readings 𝕻46 (1%)
To live from the Gospel
11 Εἰ ἡμεῖς ὑμῖν τὰ πνευματικὰ ἐσπείραμεν, μέγα εἰ ἡμεῖς ὑμῶν τὰ σαρκικὰ θερίσομεν; θερισομεν rell ¦ θερισωμεν [9%] CP 12 Εἰ ἄλλοι τῆς ἐξουσίας ὑμῶν εξουσιας υμων f35 [96%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ ~ 21 𝕻46ℵA,B,C [4%] NU μετέχουσιν, οὐ μᾶλλον ἡμεῖς; Ἀλλ᾿ οὐκ ἐχρησάμεθα τῇ ἐξουσίᾳ ταύτῃ, ἀλλὰ πάντα στέγομεν ἵνα μὴ ἐγκοπήν τινα§ εγκοπην τινα f35 [67%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ εκκοπην 2 [30%] ¦ ~ 21 A(B)C [2%] NU ¦ ~ 2 εκκοπην ℵ [1%] ¦ one other reading δῶμεν τῷ εὐαγγελίῳ τοῦ Χριστοῦ. 13 Οὐκ οἴδατε ὅτι οἱ τὰ ἱερὰ ἐργαζόμενοι* εργαζομενοι f35 𝕻46A,C [98%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ 1 τα ℵB [2%] [NU] ἐκ τοῦ ἱεροῦ ἐσθίουσιν, οἱ τῷ θυσιαστηρίῳ προσεδρεύοντες προσεδρευοντες f35 [96%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ παρεδρευοντες 𝕻46ℵA,B,C [4%] NU τῷ θυσιαστηρίῳ συμμερίζονται; 14 Οὕτως καὶ ὁ Κύριος διέταξεν τοῖς τὸ εὐαγγέλιον καταγγέλλουσιν ἐκ τοῦ εὐαγγελίου ζῆν.
To forego a right
15 Ἐγὼ δὲ οὐδενὶ ἐχρησάμην ουδενι εχρησαμην f35 [96%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ ου κεχρημαι ουδενι 𝕻46ℵA,B,C [4%] NU τούτων, οὐκ ἔγραψα δὲ ταῦτα ἵνα οὕτως γένηται ἐν ἐμοί· καλὸν γάρ μοι μᾶλλον ἀποθανεῖν ἢ τὸ καύχημά μου ἵνα τις κενώσῃ§ ινα τις κενωση f35 [89%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ 12 κενωσει C [8%] ¦ ουδεις κενωσει 𝕻46(ℵ)B [1.5%] NU ¦ ουθεις μη καινωσει A ¦ 12 ου μη 3 [1%] 16 —ἐὰν γὰρ εὐαγγελίζωμαι,* ευαγγελιζωμαι rell ¦ ευαγγελζομαι [20%] ¦ two other readings [1%] οὐκ ἔστιν μοι καύχημα, ἀνάγκη γάρ μοι ἐπίκειται· οὐαὶ δὲ δε f35 [95%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ γαρ 𝕻46ℵA,B,C [5%] NU μοί ἐστιν ἐὰν μὴ εὐαγγελίζωμαι. ευαγγελιζωμαι f35 𝕻46ℵA [79%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ ευαγγελισωμαι B,C [1%] [NU] ¦ ευαγγελζομαι [20%] 17 (Εἰ γὰρ ἑκὼν τοῦτο πράσσω, μισθὸν ἔχω· εἰ δὲ ἄκων, οἰκονομίαν πεπίστευμαι.) 18 Τίς οὖν μοί ἐστιν§ μοι εστιν f35 𝕻46B (80.7%) HF,RP,OC,TR,CP ¦ μου 2 ℵA,C (13.1%) NU ¦ ~ εσται 1 (0.5%) ¦ 2 (2.6%) ¦ 1 (0.3%) ¦ — (2.7%) ὁ μισθός; Ἵνα εὐαγγελιζόμενος ἀδάπανον θήσω τὸ εὐαγγέλιον τοῦ Χριστοῦ,* του χριστου f35 [96%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ — 𝕻46ℵA,B,C [4%] NU εἰς τὸ μὴ καταχρήσασθαι τῇ ἐξουσίᾳ μου ἐν τῷ εὐαγγελίῳ.
All things to all men
19 Ἐλεύθερος γὰρ ὢν ἐκ πάντων, πᾶσιν ἐμαυτὸν ἐδούλωσα, ἵνα τοὺς πλείονας κερδήσω· 20 Καὶ ἐγενόμην τοῖς Ἰουδαίοις ὡς Ἰουδαῖος, ἵνα Ἰουδαίους κερδήσω· τοῖς ὑπὸ νόμον ὡς ὑπὸ νόμον, νομον f35 (92.2%) HF,RP,OC,TR,CP ¦ 1 μη ων αυτος υπο 1 ℵA,B,C (6.8%) NU ¦ long omissions (1%) ἵνα τοὺς ὑπὸ νόμον κερδήσω· 21 τοῖς ἀνόμοις ὡς ἄνομος (μὴ ὢν ἄνομος Θεῷ θεω f35 [95%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ θεου 𝕻46ℵA,B,C [5%] NU ἀλλ᾿ ἔννομος Χριστῷ),§ χριστω f35 [90%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ χριστου 𝕻46ℵA,B,C [10%] NU ἵνα κερδήσω ἀνόμους·* κερδησω ανομους f35 [94%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ ~ 21 [2%] ¦ 1 τους 2 𝕻46 ¦ κερδανω τους 2 ℵA,B,C [3%] NU ¦ κερδανω 2 [1%] 22 ἐγενόμην τοῖς ἀσθενέσιν ὡς ως f35 C [99%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ — 𝕻46ℵA,B [1%] NU ἀσθενής, ἵνα τοὺς ἀσθενεῖς κερδήσω. Τοῖς πᾶσιν γέγονα τὰ τα f35 [97%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ — 𝕻46ℵA,B,C [3%] NU πάντα, ἵνα πάντως τινὰς σώσω. 23 Τοῦτο§ τουτο f35 (92.9%) HF,RP,OC,TR,CP ¦ παντα 𝕻46ℵA,B,C (7.1%) NU δὲ ποιῶ διὰ τὸ εὐαγγέλιον, ἵνα συγκοινωνὸς* συγκοινωνος rell ¦ συκοινωνος CP αὐτοῦ γένωμαι.
Even an apostle can be rejected
24 Οὐκ οἴδατε ὅτι οἱ ἐν σταδίῳ τρέχοντες πάντες μὲν τρέχουσιν, εἷς δὲ λαμβάνει τὸ βραβεῖον; Οὕτως τρέχετε ἵνα καταλάβητε. 25 Πᾶς δὲ ὁ ἀγωνιζόμενος πάντα ἐγκρατεύεται—ἐκεῖνοι μὲν οὖν ἵνα φθαρτὸν στέφανον λάβωσιν, ἡμεῖς δὲ ἄφθαρτον. 26 Ἐγὼ τοίνυν οὕτως τρέχω, ὡς οὐκ ἀδήλως· οὕτως πυκτεύω, ὡς οὐκ ἀέρα δαίρων. δαιρων f35 [35%] CP ¦ δερων 𝕻46ℵA,B,C [65%] HF,RP,OC,TR,NU 27 Ἀλλ᾿ αλλ rell ¦ αλλα 𝕻46B [2%] NU ὑπωπιάζω§ υπωπιαζω f35 ℵA,B,C [62%] HF,RP,TR,NU ¦ υποπιαζω 𝕻46 [34%] OC,CP ¦ υποπιεζω [4%] μου τὸ σῶμα καὶ δουλαγωγῶ, μή πως ἄλλοις κηρύξας, αὐτὸς ἀδόκιμος γένωμαι.

*9:1 αποστολος ουκ ειμι ελευθερος f35 (93.2%) HF,RP,OC,TR,CP ¦ ~ 4231 𝕻46ℵA,B (5.8%) NU ¦ 234 (0.5%) ¦ ~ 231 (0.5%)

9:1 χριστον f35 [95%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ — 𝕻46ℵA,B [5%] NU

9:1 εωρακα f35 𝕻46 [98%] HF,RP,OC,TR,CP,UBS ¦ εορακα ℵB [2%] N-A

§9:2 της εμης f35 𝕻46 [98.5%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ ~ μου 1 ℵB [1.5%] NU ¦ A omits the whole verse [homoioteleuton]

*9:3 αυτη εστιν f35 [97%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ ~ 21 ℵA,B [3%] NU

9:4 πιειν f35 A [97.5%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ πειν 𝕻46B,NU ¦ ποιειν [1%] ¦ πιν ℵ [1%]

9:6 του f35 [95%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ — 𝕻46ℵA,B [5%] NU

§9:7 εκ του καρπου f35 𝕻46 [97%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ τον καρπον ℵA,B,C [3%] NU

*9:7 η rell ¦ — B [15%]

9:8 λαλω f35 ℵA,B,C [95%] HF,RP,OC,TR,NU ¦ λεγω 𝕻46 [5%] CP

9:8 ουχι f35 [96%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ — 𝕻46ℵA,B,C [4%] NU

§9:8 ταυτα f35 [96%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ 1 ου 𝕻46ℵA,B,C [4%] NU

*9:9 μωσεως f35 [73%] OC ¦ μωυσεως ℵB,C [20%] HF,RP,TR,CP,NU ¦ μωυσεος [5%] ¦ μωσεος [2%]

9:9 μωσεως νομω f35 ℵA,B,C [90%] HF,RP,OC,TR,NU ¦ ~ 21 [10%] (CP) ¦ 2 𝕻46

9:9 φιμωσεις f35 𝕻46ℵA,C [99%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ κημωσεις B [1%] NU

§9:9 ἁλοωντα f35 [30%] ¦ ἀλοωντα rell (The noun equivalent is everywhere spelled with rough breathing; since collators have generally not registered aspiration, it is hard to know what the witness of the mass of minuscules may be.)

*9:9 μελει rell ¦ μελλει [22%] ¦ μελη [3%]

9:10 επ ελπιδι οφελει f35 [95%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ ~ 312 ℵA,B,C [5%] NU ¦ οφειλει εφ ελπιζει 𝕻46

9:10 ο rell ¦ — CP

§9:10 ἁλοων f35 [30%] ¦ ἀλοων rell

*9:10 της ελπιδος αυτου μετεχειν επ ελπιδι f35 (93.5%) HF,RP,OC,TR,CP ¦ 1234 (1.7%) ¦ ~ 5 (εφ A) 6 του 4 ℵ(A)B,C (3.7%) NU ¦ four other readings 𝕻46 (1%)

9:11 θερισομεν rell ¦ θερισωμεν [9%] CP

9:12 εξουσιας υμων f35 [96%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ ~ 21 𝕻46ℵA,B,C [4%] NU

§9:12 εγκοπην τινα f35 [67%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ εκκοπην 2 [30%] ¦ ~ 21 A(B)C [2%] NU ¦ ~ 2 εκκοπην ℵ [1%] ¦ one other reading

*9:13 εργαζομενοι f35 𝕻46A,C [98%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ 1 τα ℵB [2%] [NU]

9:13 προσεδρευοντες f35 [96%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ παρεδρευοντες 𝕻46ℵA,B,C [4%] NU

9:15 ουδενι εχρησαμην f35 [96%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ ου κεχρημαι ουδενι 𝕻46ℵA,B,C [4%] NU

§9:15 ινα τις κενωση f35 [89%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ 12 κενωσει C [8%] ¦ ουδεις κενωσει 𝕻46(ℵ)B [1.5%] NU ¦ ουθεις μη καινωσει A ¦ 12 ου μη 3 [1%]

*9:16 ευαγγελιζωμαι rell ¦ ευαγγελζομαι [20%] ¦ two other readings [1%]

9:16 δε f35 [95%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ γαρ 𝕻46ℵA,B,C [5%] NU

9:16 ευαγγελιζωμαι f35 𝕻46ℵA [79%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ ευαγγελισωμαι B,C [1%] [NU] ¦ ευαγγελζομαι [20%]

§9:18 μοι εστιν f35 𝕻46B (80.7%) HF,RP,OC,TR,CP ¦ μου 2 ℵA,C (13.1%) NU ¦ ~ εσται 1 (0.5%) ¦ 2 (2.6%) ¦ 1 (0.3%) ¦ — (2.7%)

*9:18 του χριστου f35 [96%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ — 𝕻46ℵA,B,C [4%] NU

9:20 νομον f35 (92.2%) HF,RP,OC,TR,CP ¦ 1 μη ων αυτος υπο 1 ℵA,B,C (6.8%) NU ¦ long omissions (1%)

9:21 θεω f35 [95%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ θεου 𝕻46ℵA,B,C [5%] NU

§9:21 χριστω f35 [90%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ χριστου 𝕻46ℵA,B,C [10%] NU

*9:21 κερδησω ανομους f35 [94%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ ~ 21 [2%] ¦ 1 τους 2 𝕻46 ¦ κερδανω τους 2 ℵA,B,C [3%] NU ¦ κερδανω 2 [1%]

9:22 ως f35 C [99%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ — 𝕻46ℵA,B [1%] NU

9:22 τα f35 [97%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ — 𝕻46ℵA,B,C [3%] NU

§9:23 τουτο f35 (92.9%) HF,RP,OC,TR,CP ¦ παντα 𝕻46ℵA,B,C (7.1%) NU

*9:23 συγκοινωνος rell ¦ συκοινωνος CP

9:26 δαιρων f35 [35%] CP ¦ δερων 𝕻46ℵA,B,C [65%] HF,RP,OC,TR,NU

9:27 αλλ rell ¦ αλλα 𝕻46B [2%] NU

§9:27 υπωπιαζω f35 ℵA,B,C [62%] HF,RP,TR,NU ¦ υποπιαζω 𝕻46 [34%] OC,CP ¦ υποπιεζω [4%]