10
Learn from Israel
Οὐ θέλω δὲ* δε f35 [96%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ γαρ 𝕻46ℵA,B,C [4%] NU ὑμᾶς ἀγνοεῖν, ἀδελφοί, ὅτι οἱ πατέρες ἡμῶν πάντες ὑπὸ τὴν νεφέλην ἦσαν καὶ πάντες διὰ τῆς θαλάσσης διῆλθον —καὶ πάντες εἰς τὸν Μωϋσῆν μωυσην rell ¦ μωσην ℵA [5%] TR ¦ μωυσεα 𝕻46 ἐβαπτίσαντο εβαπτισαντο f35 B [90%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ εβαπτιζοντο 𝕻46 ¦ εβαπτισθησαν ℵA,C [10%] NU ἐν τῇ νεφέλῃ καὶ ἐν τῇ θαλάσσῃ— καὶ πάντες τὸ αὐτὸ βρῶμα πνευματικὸν ἔφαγον§ βρωμα πνευματικον εφαγον f35 ℵC [94%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ ~ 213 𝕻46B [3%] NU ¦ ~ 231 A [1%] ¦ four other readings [2%] καὶ πάντες τὸ αὐτὸ πόμα πνευματικὸν ἔπιον·* πωμα πνευματικον επιον f35 [96%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ ~ 231 𝕻46ℵA,B,C [3%] NU ¦ three other readings [1%] ἔπινον γὰρ ἐκ πνευματικῆς ἀκολουθούσης πέτρας, ἡ δὲ πέτρα δε πετρα f35 𝕻46A,C [98.5%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ ~ 21 ℵB [1.5%] NU ἦν ὁ Χριστός. Ἀλλ᾿ οὐκ ἐν τοῖς πλείοσιν αὐτῶν εὐδόκησεν ὁ Θεός—κατεστρώθησαν γὰρ ἐν τῇ ἐρήμῳ.
Examples
Ταῦτα δὲ τύποι ἡμῶν ἐγενήθησαν, εἰς τὸ μὴ εἶναι ἡμᾶς ἐπιθυμητὰς κακῶν καθὼς κἀκεῖνοι ἐπεθύμησαν. Μηδὲ εἰδωλολάτραι γίνεσθε, καθώς τινες αὐτῶν· ὥσπερ ωσπερ f35 𝕻46ℵA,B [90%] HF,RP,CP,NU ¦ ως C [10%] OC,TR γέγραπται· «Ἐκάθισεν ὁ λαὸς§ λαος rell ¦ 1 του [1%] CP φαγεῖν καὶ πιεῖν,* πιειν f35 A,C [98%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ πειν 𝕻46B [1%] NU ¦ πιν ℵ ¦ ποιειν [1%] καὶ ἀνέστησαν παίζειν.» Μηδὲ πορνεύωμεν, καθώς τινες αὐτῶν ἐπόρνευσαν—καὶ ἔπεσον επεσον f35 𝕻46 [90%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ επεσαν ℵA,B,C [10%] NU ἐν εν f35 A,C [98.5%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ — 𝕻46ℵB [1.5%] NU μιᾷ ἡμέρᾳ εἰκοσιτρεῖς χιλιάδες. Μηδὲ ἐκπειράζωμεν τὸν Χριστόν,§ χριστον rell ¦ κυριον ℵB,C (7.3%) ¦ θεον A (2.7%) ¦ — (0.9%) καθὼς καί* και f35 C [88%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ — 𝕻46ℵA,B [12%] NU τινες αὐτῶν ἐπείρασαν—καὶ ὑπὸ τῶν ὄφεων ἀπώλοντο. απωλοντο f35 C [99%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ απωλυντο 𝕻46 ¦ απωλλυντο ℵB [1%] NU 10 Μηδὲ γογγύζετε, καθὼς καί καθως και f35 (79.1%) HF,RP,OC,TR,CP ¦ 1 A,C (17.6%) ¦ καθαπερ 𝕻46ℵB (1%) NU ¦ long omissions (2.2%) τινες αὐτῶν ἐγόγγυσαν—καὶ ἀπώλοντο ὑπὸ τοῦ ὀλοθρευτοῦ.
11 Ταῦτα δὲ πάντα§ ταυτα δε παντα f35 C [96%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ ~ 321 ℵ [2%] ¦ 12 A,B [2%] NU τύποι συνέβαινον* τυποι συνεβαινον f35 (86.8%) HF,RP,OC,TR,CP ¦ τυπικως συνεβαινεν 𝕻46ℵB,C (8.4%) NU ¦ τυπικως 2 A (2.4%) ¦ 1 συνεβαινεν (0.9%) ¦ 2 (0.9%) ¦ three other readings (0.7%) ἐκείνοις, ἐγράφη δὲ πρὸς νουθεσίαν ἡμῶν, εἰς οὓς τὰ τέλη τῶν αἰώνων κατήντησεν. κατηντησεν f35 A,C [97%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ κατηντηκεν 𝕻46ℵB [2%] NU ¦ two other readings [1%] 12 Ὥστε, ὁ δοκῶν ἑστάναι βλεπέτω μὴ πέσῃ. 13 Πειρασμὸς ὑμᾶς οὐκ εἴληφεν εἰ μὴ ἀνθρώπινος, δυνατὸς δυνατος f35 [30%] CP ¦ πιστος 𝕻46ℵA,B,C [70%] HF,RP,OC,TR,NU δὲ ὁ Θεός, ὃς οὐκ ἐάσει ὑμᾶς πειρασθῆναι ὑπὲρ ὃ δύνασθε, ἀλλὰ ποιήσει σὺν τῷ πειρασμῷ καὶ τὴν ἔκβασιν, τοῦ δύνασθαι ὑμᾶς§ υμας f35 [92%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ ημας [3%] ¦ — 𝕻46ℵA,B,C [5%] NU (OC is in small print.) ὑπενεγκεῖν.
Eschew idolatry
14 Διόπερ,* διοπερ rell ¦ διο [5%] CP ἀγαπητοί μου, αγαπητοι μου rell ¦ ~ αδελφοι 21 CP φεύγετε ἀπὸ τῆς εἰδωλολατρίας. ειδωλολατριας f35 𝕻46(ℵ)B,C [64%] OC,CP ¦ ειδωλολατρειας A [35%] HF,RP,TR,NU ¦ ειδωλολατρεας [1%] 15 Ὡς φρονίμοις λέγω· κρίνατε ὑμεῖς ὅ φημι. 16 Τὸ ποτήριον τῆς εὐλογίας ὃ εὐλογοῦμεν, οὐχὶ κοινωνία τοῦ αἵματος τοῦ Χριστοῦ ἐστιν;§ του αιματος του χριστου εστιν f35 ℵC [99%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ ~ 51234 𝕻46A,B [1%] NU Τὸν ἄρτον ὃν κλῶμεν, οὐχὶ κοινωνία τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ ἐστιν; 17 Ὅτι εἷς ἄρτος, ἓν σῶμα οἱ πολλοί ἐσμεν, οἱ γὰρ πάντες ἐκ τοῦ ἑνὸς ἄρτου μετέχομεν. 18 Βλέπετε τὸν Ἰσραὴλ κατὰ σάρκα· οὐχὶ* ουχι f35 𝕻46B [97%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ ουχ ℵA,C [3%] NU οἱ ἐσθίοντες τὰς θυσίας κοινωνοὶ τοῦ θυσιαστηρίου εἰσίν;
Idol = demon
19 Τί οὖν φημι; Ὅτι εἴδωλόν τί ἐστιν, ἢ ὅτι εἰδωλόθυτόν ειδωλον τι εστιν η οτι ειδωλοθυτον f35 [94%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ 12346 [1%] ¦ ~ 623451 B [3%] NU ¦ ~ 612 𝕻46ℵA,C [2%] τί ἐστιν; 20 Ἀλλ᾿ ὅτι ἃ θύει θυει f35 [93%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ θυουσιν 𝕻46ℵA,B,C [7%] NU τὰ ἔθνη§ τα εθνη f35 𝕻46ℵA,C [99%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ — B [1%] NU δαιμονίοις θύει καὶ οὐ Θεῷ.* θυει και ου θεω f35 [95%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ θυουσιν 234 [2%] ¦ ~ 234 θυουσιν ℵA,B,C [3%] [NU] Οὐ θέλω δὲ ὑμᾶς κοινωνοὺς τῶν δαιμονίων γίνεσθαι. 21 Οὐ δύνασθε ποτήριον Κυρίου πίνειν καὶ ποτήριον δαιμονίων· οὐ δύνασθε τραπέζης Κυρίου μετέχειν καὶ τραπέζης δαιμονίων. 22 Ἢ παραζηλοῦμεν τὸν Κύριον; Μὴ ἰσχυρότεροι αὐτοῦ ἐσμεν;
About conscience
23 Πάντα μοι μοι f35 [97%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ — 𝕻46ℵA,B,C [3%] NU ἔξεστιν, ἀλλ᾿ οὐ πάντα συμφέρει. Πάντα μοι μοι f35 [87%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ — 𝕻46ℵA,B,C [3%] NU ¦ long omission [10%] [homoioteleuton] ἔξεστιν, ἀλλ᾿ οὐ πάντα οἰκοδομεῖ. 24 Μηδεὶς τὸ ἑαυτοῦ ζητείτω, ἀλλὰ§ αλλα rell ¦ 1 και [12%] τὸ τοῦ ἑτέρου ἕκαστος.* ετερου εκαστος f35 (89.5%) HF,RP,OC,TR,CP ¦ 1 𝕻46ℵ(A)B,C (4.6%) NU ¦ πλησιον 2 (5.9%) 25 Πᾶν τὸ ἐν μακέλλῳ πωλούμενον ἐσθίετε, μηδὲν ἀνακρίνοντες διὰ τὴν συνείδησιν· 26 «τοῦ γὰρ Κυρίου γαρ κυριου f35 𝕻46A [90%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ ~ 21 ℵB,C [3%] NU ¦ long omission [7%] ἡ γῆ καὶ τὸ πλήρωμα αὐτῆς.» 27 Εἰ δέ δε f35 C [88%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ — 𝕻46ℵA,B [4%] NU ¦ long omission [8%] τις καλεῖ ὑμᾶς τῶν ἀπίστων καὶ θέλετε§ θελετε rell ¦ θελεται ℵ [10%] πορεύεσθαι, πᾶν τὸ παρατιθέμενον ὑμῖν ἐσθίετε, μηδὲν ἀνακρίνοντες διὰ τὴν συνείδησιν. 28 Ἐὰν δέ τις ὑμῖν εἴπῃ, «Τοῦτο εἰδωλόθυτόν* ειδωλοθυτον f35 C [99%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ ιεροθυτον 𝕻46ℵA,B [1%] NU ἐστιν,» μὴ ἐσθίετε δι᾿ ἐκεῖνον τὸν μηνύσαντα καὶ τὴν συνείδησιν· «τοῦ γὰρ Κυρίου ἡ γῆ καὶ τὸ πλήρωμα αὐτῆς.» του γαρ κυριου η γη και το πληρωμα αυτης f35 (91.2%) HF,RP,OC,TR,CP ¦ — ℵA,B,C (8.4%) NU ¦ — 𝕻46 has a longer omission ¦ one other reading (0.3%) 29 Συνείδησιν, δὲ λέγω, οὐχὶ τὴν ἑαυτοῦ ἀλλὰ τὴν τοῦ ἑτέρου.
Do all to the glory of God
Ἵνα τί γὰρ ἡ ἐλευθερία μου κρίνεται ὑπὸ ἄλλης συνειδήσεως; 30 Εἰ ει f35 ℵA,B,C [98%] HF,RP,OC,CP,NU ¦ ει δε 𝕻46 [2%] TR ἐγὼ χάριτι μετέχω, τί βλασφημοῦμαι ὑπὲρ οὗ ἐγὼ εὐχαριστῷ; 31 Εἴτε οὖν ἐσθίετε εἴτε πίνετε, εἴτε τι ποιεῖτε, πάντα εἰς δόξαν Θεοῦ ποιεῖτε. 32 Ἀπρόσκοποι γίνεσθε καὶ Ἰουδαίοις§ γινεσθε και ιουδαιοις f35 [97%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ ~ 231 𝕻46ℵA,B,C [3%] NU καὶ Ἕλλησιν καὶ τῇ ἐκκλησίᾳ τοῦ Θεοῦ 33 —καθὼς κἀγὼ πάντα πᾶσιν ἀρέσκω, μὴ ζητῶν τὸ ἐμαυτοῦ συμφέρον* συμφερον f35 [95%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ συμφορον 𝕻46ℵA,B,C [1%] NU ¦ συμφερων [4%] ἀλλὰ τὸ τῶν πολλῶν, ἵνα σωθῶσιν.

*10:1 δε f35 [96%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ γαρ 𝕻46ℵA,B,C [4%] NU

10:2 μωυσην rell ¦ μωσην ℵA [5%] TR ¦ μωυσεα 𝕻46

10:2 εβαπτισαντο f35 B [90%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ εβαπτιζοντο 𝕻46 ¦ εβαπτισθησαν ℵA,C [10%] NU

§10:3 βρωμα πνευματικον εφαγον f35 ℵC [94%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ ~ 213 𝕻46B [3%] NU ¦ ~ 231 A [1%] ¦ four other readings [2%]

*10:4 πωμα πνευματικον επιον f35 [96%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ ~ 231 𝕻46ℵA,B,C [3%] NU ¦ three other readings [1%]

10:4 δε πετρα f35 𝕻46A,C [98.5%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ ~ 21 ℵB [1.5%] NU

10:7 ωσπερ f35 𝕻46ℵA,B [90%] HF,RP,CP,NU ¦ ως C [10%] OC,TR

§10:7 λαος rell ¦ 1 του [1%] CP

*10:7 πιειν f35 A,C [98%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ πειν 𝕻46B [1%] NU ¦ πιν ℵ ¦ ποιειν [1%]

10:8 επεσον f35 𝕻46 [90%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ επεσαν ℵA,B,C [10%] NU

10:8 εν f35 A,C [98.5%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ — 𝕻46ℵB [1.5%] NU

§10:9 χριστον rell ¦ κυριον ℵB,C (7.3%) ¦ θεον A (2.7%) ¦ — (0.9%)

*10:9 και f35 C [88%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ — 𝕻46ℵA,B [12%] NU

10:9 απωλοντο f35 C [99%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ απωλυντο 𝕻46 ¦ απωλλυντο ℵB [1%] NU

10:10 καθως και f35 (79.1%) HF,RP,OC,TR,CP ¦ 1 A,C (17.6%) ¦ καθαπερ 𝕻46ℵB (1%) NU ¦ long omissions (2.2%)

§10:11 ταυτα δε παντα f35 C [96%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ ~ 321 ℵ [2%] ¦ 12 A,B [2%] NU

*10:11 τυποι συνεβαινον f35 (86.8%) HF,RP,OC,TR,CP ¦ τυπικως συνεβαινεν 𝕻46ℵB,C (8.4%) NU ¦ τυπικως 2 A (2.4%) ¦ 1 συνεβαινεν (0.9%) ¦ 2 (0.9%) ¦ three other readings (0.7%)

10:11 κατηντησεν f35 A,C [97%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ κατηντηκεν 𝕻46ℵB [2%] NU ¦ two other readings [1%]

10:13 δυνατος f35 [30%] CP ¦ πιστος 𝕻46ℵA,B,C [70%] HF,RP,OC,TR,NU

§10:13 υμας f35 [92%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ ημας [3%] ¦ — 𝕻46ℵA,B,C [5%] NU (OC is in small print.)

*10:14 διοπερ rell ¦ διο [5%] CP

10:14 αγαπητοι μου rell ¦ ~ αδελφοι 21 CP

10:14 ειδωλολατριας f35 𝕻46(ℵ)B,C [64%] OC,CP ¦ ειδωλολατρειας A [35%] HF,RP,TR,NU ¦ ειδωλολατρεας [1%]

§10:16 του αιματος του χριστου εστιν f35 ℵC [99%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ ~ 51234 𝕻46A,B [1%] NU

*10:18 ουχι f35 𝕻46B [97%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ ουχ ℵA,C [3%] NU

10:19 ειδωλον τι εστιν η οτι ειδωλοθυτον f35 [94%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ 12346 [1%] ¦ ~ 623451 B [3%] NU ¦ ~ 612 𝕻46ℵA,C [2%]

10:20 θυει f35 [93%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ θυουσιν 𝕻46ℵA,B,C [7%] NU

§10:20 τα εθνη f35 𝕻46ℵA,C [99%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ — B [1%] NU

*10:20 θυει και ου θεω f35 [95%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ θυουσιν 234 [2%] ¦ ~ 234 θυουσιν ℵA,B,C [3%] [NU]

10:23 μοι f35 [97%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ — 𝕻46ℵA,B,C [3%] NU

10:23 μοι f35 [87%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ — 𝕻46ℵA,B,C [3%] NU ¦ long omission [10%] [homoioteleuton]

§10:24 αλλα rell ¦ 1 και [12%]

*10:24 ετερου εκαστος f35 (89.5%) HF,RP,OC,TR,CP ¦ 1 𝕻46ℵ(A)B,C (4.6%) NU ¦ πλησιον 2 (5.9%)

10:26 γαρ κυριου f35 𝕻46A [90%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ ~ 21 ℵB,C [3%] NU ¦ long omission [7%]

10:27 δε f35 C [88%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ — 𝕻46ℵA,B [4%] NU ¦ long omission [8%]

§10:27 θελετε rell ¦ θελεται ℵ [10%]

*10:28 ειδωλοθυτον f35 C [99%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ ιεροθυτον 𝕻46ℵA,B [1%] NU

10:28 του γαρ κυριου η γη και το πληρωμα αυτης f35 (91.2%) HF,RP,OC,TR,CP ¦ — ℵA,B,C (8.4%) NU ¦ — 𝕻46 has a longer omission ¦ one other reading (0.3%)

10:30 ει f35 ℵA,B,C [98%] HF,RP,OC,CP,NU ¦ ει δε 𝕻46 [2%] TR

§10:32 γινεσθε και ιουδαιοις f35 [97%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ ~ 231 𝕻46ℵA,B,C [3%] NU

*10:33 συμφερον f35 [95%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ συμφορον 𝕻46ℵA,B,C [1%] NU ¦ συμφερων [4%]