11
Μιμηταί μου γίνεσθε, καθὼς κἀγὼ Χριστοῦ.
The nature of church life
About women
Ἐπαινῶ δὲ ὑμᾶς, ἀδελφοί,* αδελφοι f35 [97%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ — 𝕻46ℵA,B,C [3%] NU ὅτι πάντα μου μέμνησθε, καὶ καθὼς παρέδωκα ὑμῖν, τὰς παραδόσεις παραδοσεις rell ¦ παραδωσεις [9%] CP κατέχετε. Θέλω δὲ ὑμᾶς εἰδέναι ὅτι παντὸς ἀνδρὸς ἡ κεφαλὴ ὁ Χριστός ἐστιν, κεφαλὴ δὲ γυναικὸς ὁ ἀνήρ, κεφαλὴ δὲ δε f35 𝕻46C [97%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ 1 του ℵA,B [3%] NU Χριστοῦ ὁ Θεός. Πᾶς ἀνὴρ προσευχόμενος ἢ προφητεύων κατὰ κεφαλῆς ἔχων καταισχύνει τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ.§ κεφαλην αυτου rell ¦ ~ εαυτου 1 CP Πᾶσα δὲ γυνὴ προσευχομένη ἢ προφητεύουσα ἀκατακαλύπτῳ τῇ κεφαλῇ καταισχύνει* καταισχυνει rell ¦ καταισχυνη [13%] ¦ κατεσχυνη [2%] τὴν κεφαλὴν ἑαυτῆς εαυτης f35 B [75%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ αυτης 𝕻46vℵA,C [25%] NU—ἓν γάρ ἐστιν καὶ τὸ αὐτὸ τῇ ἐξυρημένῃ. εξυρημενη rell ¦ ξυρημενη CP Εἰ γὰρ οὐ κατακαλύπτεται γυνή, καὶ κειράσθω. Εἰ δὲ αἰσχρὸν γυναικὶ τὸ κείρεσθαι§ κειρεσθαι f35 [32%] CP ¦ κειρασθαι ℵA,B,C [64%] HF,RP,OC,TR,NU ¦ κηρασθαι [3%] ¦ three other readings [1%] ἢ ξυρᾶσθαι, κατακαλυπτέσθω.
Ἀνὴρ μὲν γὰρ οὐκ ὀφείλει κατακαλύπτεσθαι τὴν κεφαλήν, εἰκὼν καὶ δόξα Θεοῦ ὑπάρχων·* υπαρχων f35 𝕻46ℵC [97%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ 1 η A,B [3%] NU γυνὴ δὲ δόξα ἀνδρός ἐστιν. Οὐ γάρ ἐστιν ἀνὴρ ἐκ γυναικός, ἀλλὰ γυνὴ ἐξ ἀνδρός· καὶ γὰρ οὐκ ἐκτίσθη εκτισθη rell ¦ εκκτισθη CP ἀνὴρ διὰ τὴν γυναῖκα, ἀλλὰ γυνὴ διὰ τὸν ἄνδρα 10 —διὰ τοῦτο ὀφείλει ἡ γυνὴ ἐξουσίαν ἔχειν ἐπὶ τῆς κεφαλῆς, διὰ τοὺς ἀγγέλους— 11 πλήν, οὔτε ἀνὴρ χωρὶς γυναικὸς οὔτε γυνὴ χωρὶς ἀνδρός, ανηρ χωρις γυναικος ουτε γυνη χωρις ανδρος f35 [95%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ ~ 5674123 𝕻46ℵA,B,C [5%] NU ἐν Κυρίῳ. 12 Ὥσπερ γὰρ ἡ γυνὴ ἐκ τοῦ ἀνδρός, οὕτως καὶ ὁ ἀνὴρ διὰ τῆς γυναικός· τὰ δὲ πάντα ἐκ τοῦ Θεοῦ.
13 Ἐν ὑμῖν αὐτοῖς κρίνατε· πρέπον ἐστὶν γυναῖκα ἀκατακάλυπτον τῷ Θεῷ προσεύχεσθαι; 14 § η f35 [96%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ — 𝕻46ℵA,B,C [4%] NU οὐδὲ αὐτὴ ἡ φύσις* αυτη η φυσις f35 [96%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ ~ 231 ℵA,B,C [4%] NU ¦ η φυσις αυτης 𝕻46 διδάσκει ὑμᾶς ὅτι ἀνὴρ μὲν ἐὰν κομᾷ, ἀτιμία αὐτῷ ἐστιν; 15 Γυνὴ δὲ ἐὰν κομᾷ, δόξα αὐτῇ ἐστιν, ὅτι ἡ κόμη ἀντὶ περιβολαίου δέδοται. δεδοται f35 𝕻46 [73%] HF,RP,CP ¦ 1 αυτη ℵA,B [17%] OC,TR[NU] ¦ αυτη 1 C [5%] ¦ δεδωται [3%] ¦ two other readings [2%]
16 Εἰ δέ τις δοκεῖ φιλόνεικος φιλονεικος rell ¦ φιλονικος (C) [16%] εἶναι, ἡμεῖς τοιαύτην συνήθειαν οὐκ ἔχομεν, οὐδὲ αἱ ἐκκλησίαι τοῦ Θεοῦ.
About the Lord’s Supper
Some local abuses
17 Τοῦτο δὲ παραγγέλλων οὐκ ἐπαινῶ, ὅτι οὐκ εἰς τὸ κρεῖττον§ κρειττον f35 [85%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ κρεισσον (ℵ)A,B,C [3%] NU ¦ κρειτγον [12%] ἀλλ᾿* αλλ rell ¦ αλλα A,B,C [11%] NU εἰς τὸ ἧττον ηττον f35 [88%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ ησσον ℵA,B,C [2%] NU ¦ ητγον [10%] συνέρχεσθε. 18 Πρῶτον μὲν γάρ, συνερχομένων ὑμῶν ἐν εν f35 ℵA,B,C [78%] HF,RP,OC,CP,NU ¦ 1 τη [22%] TR ἐκκλησίᾳ, ἀκούω σχίσματα ἐν ὑμῖν ὑπάρχειν, καὶ μέρος τι πιστεύω. 19 Δεῖ γὰρ καὶ αἱρέσεις ἐν ὑμῖν§ αιρεσεις εν υμιν rell ¦ ~ 231 [2%] CP εἶναι ἵνα* ινα f35 ℵA,C [97%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ 1 και 𝕻46B [3%] [NU] οἱ δόκιμοι φανεροὶ γένωνται γενωνται rell ¦ γενονται [13%] ἐν ὑμῖν.
20 Συνερχομένων οὖν ὑμῶν ἐπὶ τὸ αὐτό, οὐκ ἔστιν κυριακὸν δεῖπνον φαγεῖν. 21 Ἕκαστος γὰρ τὸ ἴδιον δεῖπνον προλαμβάνει προλαμβανει rell ¦ προσλαμβανει A [15%] ἐν τῷ φαγεῖν, καὶ ὃς μὲν πεινᾷ, ὃς δὲ μεθύει. 22 Μὴ γὰρ οἰκίας οὐκ ἔχετε εἰς τὸ ἐσθίειν καὶ πίνειν; Ἢ τῆς ἐκκλησίας τοῦ Θεοῦ καταφρονεῖτε, καὶ καταισχύνετε τοὺς μὴ ἔχοντας; Τί ὑμῖν εἴπω;§ υμιν ειπω f35 [95%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ ~ 21 𝕻46ℵA,B,C [5%] NU Ἐπαινέσω ὑμᾶς ἐν τούτῳ; Οὐκ ἐπαινῶ.
How the Lord inaugurated it
23 Ἐγὼ γὰρ παρέλαβον ἀπὸ τοῦ Κυρίου ὃ καὶ παρέδωκα ὑμῖν· ὅτι ὁ * ο rell ¦ — [10%] Κύριος Ἰησοῦς, ἐν τῇ νυκτὶ ᾗ παρεδίδοτο, παρεδιδοτο f35 [90%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ παρεδιδετο 𝕻46ℵA,B,C [5%] NU ¦ seven other readings [5%] ἔλαβεν ἄρτον· 24 καὶ εὐχαριστήσας ἔκλασεν καὶ εἶπεν· «Λάβετε, φάγετε· λαβετε φαγετε f35 (91.4%) HF,RP,OC,TR,CP ¦ — (𝕻46)ℵA,B,C (8.3%) NU ¦ two long omissions (0.3%) τοῦτό μού ἐστιν τὸ σῶμα τὸ ὑπὲρ ὑμῶν κλώμενον·§ κλωμενον f35 [98%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ — 𝕻46ℵA,B,C [2%] NU τοῦτο ποιεῖτε εἰς τὴν ἐμὴν ἀνάμνησιν.» 25 Ὡσαύτως καὶ τὸ ποτήριον, μετὰ τὸ δειπνῆσαι, λέγων· «Τοῦτο τὸ ποτήριον ἡ καινὴ διαθήκη ἐστὶν ἐν τῷ ἐμῷ αἵματι· τοῦτο ποιεῖτε, ὁσάκις ἂν* αν f35 [95%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ εαν 𝕻46vℵB,C [3%] NU ¦ long omission A [2%] πίνητε, εἰς τὴν ἐμὴν ἀνάμνησιν.» 26 Ὁσάκις γὰρ ἂν αν f35 [94%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ εαν ℵA,B,C [4%] NU ¦ — [2%] ἐσθίητε τὸν ἄρτον τοῦτον καὶ τὸ ποτήριον τοῦτο τουτο f35 𝕻46 [93%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ — ℵA,B,C [7%] NU πίνητε, τὸν θάνατον τοῦ Κυρίου καταγγέλλετε ἄχρις οὗ ἂν§ αν f35 [95%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ εαν [1%] ¦ — 𝕻46ℵA,B,C [4%] NU ἔλθῃ.
Be careful to partake worthily
27 Ὥστε ὃς ἂν ἐσθίῃ* εσθιη rell ¦ εσθιει [25%] ¦ three other readings 𝕻46 [1%] τὸν ἄρτον τοῦτον τουτον f35 [93%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ — 𝕻46ℵA,B,C [7%] NU ἢ πίνῃ πινη rell ¦ πινει [13%] ¦ two other readings [1%] τὸ ποτήριον τοῦ Κυρίου ἀναξίως§ αναξιως f35 𝕻46A,B,C [70%] OC,TR,CP,NU ¦ 1 του κυριου ℵ [30%] RP,HF ἔνοχος ἔσται τοῦ σώματος καὶ τοῦ* του f35 𝕻46ℵA,B,C [85%] HF,RP,CP,NU ¦ — [10%] OC,TR ¦ long omission [5%] αἵματος τοῦ Κυρίου. 28 Δοκιμαζέτω δὲ ἄνθρωπος ἑαυτόν, καὶ οὕτως ἐκ τοῦ ἄρτου ἐσθιέτω καὶ ἐκ τοῦ ποτηρίου πινέτω. 29 Ὁ γὰρ ἐσθίων καὶ πίνων ἀναξίως αναξιως f35 (98%) HF,RP,OC,TR,CP ¦ — 𝕻46ℵA,B,C (1.5%) NU ¦ long omission (0.5%) κρῖμα ἑαυτῷ ἐσθίει καὶ πίνει, μὴ διακρίνων τὸ σῶμα τοῦ Κυρίου. του κυριου f35 (98%) HF,RP,OC,TR,CP ¦ — 𝕻46ℵA,B,C (2%) NU 30 Διὰ τοῦτο ἐν ὑμῖν πολλοὶ ἀσθενεῖς καὶ ἄρρωστοι, καὶ κοιμῶνται ἱκανοί.
31 Εἰ γὰρ§ γαρ f35 C [97%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ δε 𝕻46ℵA,B [3%] NU ἑαυτοὺς διεκρίνομεν,* διεκρινομεν (𝕻46B) rell ¦ εκρινομεν [25%] οὐκ ἂν ἐκρινόμεθα. 32 Κρινόμενοι δέ, ὑπὸ υπο f35 𝕻46A [92%] HF,RP,TR ¦ 1 του ℵB,C [8%] OC,CP[NU] (Some TRs have του; OC is in small print.) Κυρίου παιδευόμεθα, ἵνα μὴ σὺν τῷ κόσμῳ κατακριθῶμεν.
33 Ὥστε, ἀδελφοί μου, συνερχόμενοι εἰς τὸ φαγεῖν, ἀλλήλους ἐκδέχεσθε. 34 Εἰ δέ δε f35 [97%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ — 𝕻46ℵA,B,C [3%] NU τις πεινᾷ, ἐν οἴκῳ ἐσθιέτω, ἵνα μὴ εἰς κρῖμα συνέρχησθε. Τὰ δὲ λοιπὰ ὡς ἂν ἔλθω διατάξομαι.

*11:2 αδελφοι f35 [97%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ — 𝕻46ℵA,B,C [3%] NU

11:2 παραδοσεις rell ¦ παραδωσεις [9%] CP

11:3 δε f35 𝕻46C [97%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ 1 του ℵA,B [3%] NU

§11:4 κεφαλην αυτου rell ¦ ~ εαυτου 1 CP

*11:5 καταισχυνει rell ¦ καταισχυνη [13%] ¦ κατεσχυνη [2%]

11:5 εαυτης f35 B [75%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ αυτης 𝕻46vℵA,C [25%] NU

11:5 εξυρημενη rell ¦ ξυρημενη CP

§11:6 κειρεσθαι f35 [32%] CP ¦ κειρασθαι ℵA,B,C [64%] HF,RP,OC,TR,NU ¦ κηρασθαι [3%] ¦ three other readings [1%]

*11:7 υπαρχων f35 𝕻46ℵC [97%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ 1 η A,B [3%] NU

11:9 εκτισθη rell ¦ εκκτισθη CP

11:11 ανηρ χωρις γυναικος ουτε γυνη χωρις ανδρος f35 [95%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ ~ 5674123 𝕻46ℵA,B,C [5%] NU

§11:14 η f35 [96%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ — 𝕻46ℵA,B,C [4%] NU

*11:14 αυτη η φυσις f35 [96%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ ~ 231 ℵA,B,C [4%] NU ¦ η φυσις αυτης 𝕻46

11:15 δεδοται f35 𝕻46 [73%] HF,RP,CP ¦ 1 αυτη ℵA,B [17%] OC,TR[NU] ¦ αυτη 1 C [5%] ¦ δεδωται [3%] ¦ two other readings [2%]

11:16 φιλονεικος rell ¦ φιλονικος (C) [16%]

§11:17 κρειττον f35 [85%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ κρεισσον (ℵ)A,B,C [3%] NU ¦ κρειτγον [12%]

*11:17 αλλ rell ¦ αλλα A,B,C [11%] NU

11:17 ηττον f35 [88%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ ησσον ℵA,B,C [2%] NU ¦ ητγον [10%]

11:18 εν f35 ℵA,B,C [78%] HF,RP,OC,CP,NU ¦ 1 τη [22%] TR

§11:19 αιρεσεις εν υμιν rell ¦ ~ 231 [2%] CP

*11:19 ινα f35 ℵA,C [97%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ 1 και 𝕻46B [3%] [NU]

11:19 γενωνται rell ¦ γενονται [13%]

11:21 προλαμβανει rell ¦ προσλαμβανει A [15%]

§11:22 υμιν ειπω f35 [95%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ ~ 21 𝕻46ℵA,B,C [5%] NU

*11:23 ο rell ¦ — [10%]

11:23 παρεδιδοτο f35 [90%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ παρεδιδετο 𝕻46ℵA,B,C [5%] NU ¦ seven other readings [5%]

11:24 λαβετε φαγετε f35 (91.4%) HF,RP,OC,TR,CP ¦ — (𝕻46)ℵA,B,C (8.3%) NU ¦ two long omissions (0.3%)

§11:24 κλωμενον f35 [98%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ — 𝕻46ℵA,B,C [2%] NU

*11:25 αν f35 [95%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ εαν 𝕻46vℵB,C [3%] NU ¦ long omission A [2%]

11:26 αν f35 [94%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ εαν ℵA,B,C [4%] NU ¦ — [2%]

11:26 τουτο f35 𝕻46 [93%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ — ℵA,B,C [7%] NU

§11:26 αν f35 [95%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ εαν [1%] ¦ — 𝕻46ℵA,B,C [4%] NU

*11:27 εσθιη rell ¦ εσθιει [25%] ¦ three other readings 𝕻46 [1%]

11:27 τουτον f35 [93%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ — 𝕻46ℵA,B,C [7%] NU

11:27 πινη rell ¦ πινει [13%] ¦ two other readings [1%]

§11:27 αναξιως f35 𝕻46A,B,C [70%] OC,TR,CP,NU ¦ 1 του κυριου ℵ [30%] RP,HF

*11:27 του f35 𝕻46ℵA,B,C [85%] HF,RP,CP,NU ¦ — [10%] OC,TR ¦ long omission [5%]

11:29 αναξιως f35 (98%) HF,RP,OC,TR,CP ¦ — 𝕻46ℵA,B,C (1.5%) NU ¦ long omission (0.5%)

11:29 του κυριου f35 (98%) HF,RP,OC,TR,CP ¦ — 𝕻46ℵA,B,C (2%) NU

§11:31 γαρ f35 C [97%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ δε 𝕻46ℵA,B [3%] NU

*11:31 διεκρινομεν (𝕻46B) rell ¦ εκρινομεν [25%]

11:32 υπο f35 𝕻46A [92%] HF,RP,TR ¦ 1 του ℵB,C [8%] OC,CP[NU] (Some TRs have του; OC is in small print.)

11:34 δε f35 [97%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ — 𝕻46ℵA,B,C [3%] NU