Concluding topics
16
About a special collection
Περὶ δὲ τῆς λογίας* λογιας rell ¦ λογειας NU ¦ ευλογιας [7%] τῆς εἰς τοὺς ἁγίους, ὥσπερ διέταξα ταῖς ἐκκλησίαις τῆς Γαλατίας, οὕτως καὶ ὑμεῖς ποιήσατε. Κατὰ μίαν σαββάτων, σαββατων f35 [92%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ σαββατω ℵ ¦ σαββατου A,B,C,I [2%] NU ¦ σαββατον [6%] ἕκαστος ὑμῶν παρ᾿ ἑαυτῷ τιθέτω, θησαυρίζων ὅ τι ἂν αν f35 ℵA,C [99.5%] HF,RP,OC,TR ¦ εαν B [0.5%] CP,NU εὐοδοῦται,§ ευοδουται f35 [30%] ¦ ευοδωται ℵB [61%] HF,RP,OC,TR,CP,NU ¦ ευοδωθη A,C,088 [3%] ¦ ευωδωτε [6%] ἵνα μὴ ὅταν ἔλθω τότε λογίαι* λογιαι rell ¦ λογειαι 𝕻46 NU γίνωνται. γινωνται rell ¦ γινονται (𝕻46) [15%] CP Ὅταν δὲ παραγένωμαι, οὓς ἐὰν δοκιμάσητε δι᾿ ἐπιστολῶν, τούτους πέμψω ἀπενεγκεῖν τὴν χάριν ὑμῶν εἰς Ἱερουσαλήμ. ἱερουσαλημ rell ¦ ἰερουσαλημ HF,NU Ἐὰν δὲ ᾖ ἄξιον§ η αξιον f35 ℵ [96%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ ~ 21 𝕻46A,B,C,088 [4%] NU τοῦ κἀμὲ πορεύεσθαι, σὺν ἐμοὶ πορεύσονται.
Personal plans
Ἐλεύσομαι δὲ πρὸς ὑμᾶς ὅταν Μακεδονίαν* μακεδονιαν rell ¦ μακεδωνιαν CP (Also the next occurrence.) διέλθω (Μακεδονίαν γὰρ διέρχομαι). Πρὸς ὑμᾶς δὲ τυχὸν παραμενῶ, ἢ καὶ παραχειμάσω, ἵνα ὑμεῖς με προπέμψητε, προπεμψητε rell ¦ προπεμψηται A [10%] οὗ ἐὰν πορεύωμαι. πορευωμαι rell ¦ πορευομαι [11%] ¦ πορευσωμαι [4%] Οὐ θέλω γὰρ ὑμᾶς ἄρτι ἐν παρόδῳ ἰδεῖν, ἐλπίζω δὲ§ δε f35 [96%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ γαρ 𝕻46ℵA,B,C,088 [4%] NU χρόνον τινὰ ἐπιμεῖναι πρὸς ὑμᾶς, ἐὰν ὁ Κύριος ἐπιτρέπῃ.* επιτρεπη f35 [97%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ επιτρεψη 𝕻46ℵA,B,C [3%] NU Ἐπιμενῶ δὲ ἐν Ἐφέσῳ ἕως τῆς Πεντηκοστῆς, θύρα γάρ μοι ἀνέῳγεν μεγάλη καὶ ἐνεργής, καὶ ἀντικείμενοι πολλοί.
This and that
10 Ἐὰν δὲ ἔλθῃ Τιμόθεος, βλέπετε ἵνα ἀφόβως γένηται πρὸς ὑμᾶς, τὸ γὰρ ἔργον Κυρίου ἐργάζεται ὡς καὶ ἐγώ. και εγω f35 [79%] HF,RP,TR,CP ¦ 2 𝕻46B [1%] ¦ καγω ℵA,C [20%] OC,NU 11 Μή τις οὖν αὐτὸν ἐξουθενήσῃ· εξουθενηση rell ¦ εξουθενησει [12%] CP προπέμψατε δὲ αὐτὸν ἐν εἰρήνῃ, ἵνα ἔλθῃ πρός με· ἐκδέχομαι γὰρ αὐτὸν μετὰ τῶν ἀδελφῶν.
12 Περὶ δὲ Ἀπολλὼ τοῦ ἀδελφοῦ· πολλὰ παρεκάλεσα αὐτὸν ἵνα ἔλθῃ πρὸς ὑμᾶς μετὰ τῶν ἀδελφῶν, καὶ πάντως οὐκ ἦν θέλημα ἵνα νῦν ἔλθῃ· ἐλεύσεται δὲ ὅταν εὐκαιρήσῃ.
13 Γρηγορεῖτε, στήκετε ἐν τῇ πίστει, ἀνδρίζεσθε, κραταιοῦσθε. 14 Πάντα ὑμῶν ἐν ἀγάπῃ γινέσθω.
15 Παρακαλῶ δὲ ὑμᾶς, ἀδελφοί (οἴδατε τὴν οἰκίαν Στεφανᾶ, ὅτι ἐστὶν ἀπαρχὴ τῆς Ἀχαΐας, καὶ εἰς διακονίαν τοῖς ἁγίοις ἔταξαν ἑαυτούς), 16 ἵνα καὶ ὑμεῖς ὑποτάσσησθε τοῖς τοιούτοις,§ τοιουτοις rell ¦ τιουτοις CP καὶ παντὶ τῷ συνεργοῦντι καὶ κοπιῶντι. 17 Χαίρω δὲ ἐπὶ τῇ παρουσίᾳ Στεφανᾶ καὶ Φουρτουνάτου* φουρτουνατου f35 [85%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ φορτουνατου 𝕻46ℵA,B,C [15%] NU καὶ Ἀχαϊκοῦ, ὅτι τὸ ὑμῶν υμων f35 𝕻46ℵA [98%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ υμετερον B,C [2%] NU ὑστέρημα οὗτοι ἀνεπλήρωσαν· 18 ἀνέπαυσαν γὰρ τὸ ἐμὸν πνεῦμα καὶ τὸ ὑμῶν· ἐπιγινώσκετε οὖν τοὺς τοιούτους.
Final greetings
19 Ἀσπάζονται ὑμᾶς αἱ ἐκκλησίαι τῆς Ἀσίας. Ἀσπάζονται ασπαζονται f35 𝕻46B [96%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ ασπαζεται ℵC [2%] NU,some TRs ¦ four other readings [2%] ¦ A omits the whole verse [homoioteleuton] ὑμᾶς ἐν Κυρίῳ πολλὰ Ἀκύλας καὶ Πρίσκιλλα,§ πρισκιλλα f35 C [98%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ πρισκα ℵB [1.5%] NU ¦ πρεισκας 𝕻46 ¦ — A see above σὺν τῇ κατ᾿ οἶκον αὐτῶν ἐκκλησίᾳ. 20 Ἀσπάζονται ὑμᾶς οἱ ἀδελφοὶ πάντες. Ἀσπάσασθε ἀλλήλους ἐν φιλήματι ἁγίῳ.
21 Ὁ ἀσπασμὸς τῇ ἐμῇ χειρί, Παύλου. 22 Εἴ τις οὐ φιλεῖ τὸν Κύριον ἡμῶν* ημων f35 [58%] ¦ — ℵA,B,C [42%] HF,RP,OC,TR,CP,NU Ἰησοῦν Χριστόν, ιησουν χριστον f35 [98%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ — ℵA,B,C [2%] NU ἤτω ἀνάθεμα. Μαραναθά.
23 Ἡ χάρις τοῦ Κυρίου κυριου f35 ℵB,C [70%] HF,RP,OC,TR,CP,NU ¦ 1 ημων A [30%] Ἰησοῦ Χριστοῦ§ χριστου f35 A,C [97%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ — ℵB [3%] NU μεθ᾿ ὑμῶν. 24 Ἡ ἀγάπη μου μετὰ πάντων ὑμῶν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ.
Ἀμήν.* αμην f35 ℵA,C [98%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ — B [2%] NU, The citation of f35 is based on thirty-four MSS—18, 35, 141, 201, 204, 386, 394, 444, 604, 757, 824, 928, 986, 1072, 1075, 1100, 1249, 1503, 1548, 1637, 1761, 1855, 1864, 1865, 1892, 1897, 2080, 2352, 2431, 2466, 2554, 2587, 2723 and 2817—all of which I collated myself. 2554 is a ‘perfect’ representative of f35 in 1 Corinthians, as it stands. 2723 has three variations from the presumed archetype, 35 also has three (but 35’s exemplar only had one), 18 has five (but its exemplar only had two); the exemplar of 141 had one, that of 2466 had three, and so on. For a book this size the uniformity is impressive. Since these MSS come from all over the Mediterranean world (Sinai, Jerusalem, Patmos, Aegean, Bucharest, Constantinople, Trikala, Meteora, Athens, Mt. Athos [eight different monasteries], Grottaferrata, Vatican, etc.) they are certainly representative of the family, giving us the precise family profile—it is reflected in the Text without exception.
In the statements of evidence I have included the percentage of manuscript attestation for each variant within either ( ) or [ ]. I have used ( ) for the evidence taken from TuT, which I take to be reasonably precise. For the variant sets that are not covered there I used Reuben Swanson’s excellent collations (New Testament Greek Manuscripts: 1 Corinthians [Ed. Reuben Swanson, Carol Stream, IL: Tyndale House Publishers, 2005]). For 1 Corinthians Swanson collated 83 MSS, six being fragmentary (for any given variant set there will usually be at least 75 MSS listed), and I occasionally supplemented from Scrivener and von Soden—the percentages offered, I have used [ ] for these, are extrapolations based on a comparison of these sources.
I venture to predict, if complete collations ever become available, that for any non-Byzantine variants listed with 5 to 1% support (in my apparatus) the margin of error should not exceed ±1%; for non-Byzantine variants listed with 10 to 6% support the margin of error should hardly exceed ±2%; where there is some division among the Byzantine witnesses the margin of error should rarely exceed ±10%—by comparing Swanson with TuT, I believe one can make a fairly accurate extrapolation. However, I guarantee the witness of Family 35. Please see the last footnote for Matthew for further information.

*16:1 λογιας rell ¦ λογειας NU ¦ ευλογιας [7%]

16:2 σαββατων f35 [92%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ σαββατω ℵ ¦ σαββατου A,B,C,I [2%] NU ¦ σαββατον [6%]

16:2 αν f35 ℵA,C [99.5%] HF,RP,OC,TR ¦ εαν B [0.5%] CP,NU

§16:2 ευοδουται f35 [30%] ¦ ευοδωται ℵB [61%] HF,RP,OC,TR,CP,NU ¦ ευοδωθη A,C,088 [3%] ¦ ευωδωτε [6%]

*16:2 λογιαι rell ¦ λογειαι 𝕻46 NU

16:2 γινωνται rell ¦ γινονται (𝕻46) [15%] CP

16:3 ἱερουσαλημ rell ¦ ἰερουσαλημ HF,NU

§16:4 η αξιον f35 ℵ [96%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ ~ 21 𝕻46A,B,C,088 [4%] NU

*16:5 μακεδονιαν rell ¦ μακεδωνιαν CP (Also the next occurrence.)

16:6 προπεμψητε rell ¦ προπεμψηται A [10%]

16:6 πορευωμαι rell ¦ πορευομαι [11%] ¦ πορευσωμαι [4%]

§16:7 δε f35 [96%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ γαρ 𝕻46ℵA,B,C,088 [4%] NU

*16:7 επιτρεπη f35 [97%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ επιτρεψη 𝕻46ℵA,B,C [3%] NU

16:10 και εγω f35 [79%] HF,RP,TR,CP ¦ 2 𝕻46B [1%] ¦ καγω ℵA,C [20%] OC,NU

16:11 εξουθενηση rell ¦ εξουθενησει [12%] CP

§16:16 τοιουτοις rell ¦ τιουτοις CP

*16:17 φουρτουνατου f35 [85%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ φορτουνατου 𝕻46ℵA,B,C [15%] NU

16:17 υμων f35 𝕻46ℵA [98%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ υμετερον B,C [2%] NU

16:19 ασπαζονται f35 𝕻46B [96%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ ασπαζεται ℵC [2%] NU,some TRs ¦ four other readings [2%] ¦ A omits the whole verse [homoioteleuton]

§16:19 πρισκιλλα f35 C [98%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ πρισκα ℵB [1.5%] NU ¦ πρεισκας 𝕻46 ¦ — A see above

*16:22 ημων f35 [58%] ¦ — ℵA,B,C [42%] HF,RP,OC,TR,CP,NU

16:22 ιησουν χριστον f35 [98%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ — ℵA,B,C [2%] NU

16:23 κυριου f35 ℵB,C [70%] HF,RP,OC,TR,CP,NU ¦ 1 ημων A [30%]

§16:23 χριστου f35 A,C [97%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ — ℵB [3%] NU

*16:24 αμην f35 ℵA,C [98%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ — B [2%] NU

16:24 The citation of f35 is based on thirty-four MSS—18, 35, 141, 201, 204, 386, 394, 444, 604, 757, 824, 928, 986, 1072, 1075, 1100, 1249, 1503, 1548, 1637, 1761, 1855, 1864, 1865, 1892, 1897, 2080, 2352, 2431, 2466, 2554, 2587, 2723 and 2817—all of which I collated myself. 2554 is a ‘perfect’ representative of f35 in 1 Corinthians, as it stands. 2723 has three variations from the presumed archetype, 35 also has three (but 35’s exemplar only had one), 18 has five (but its exemplar only had two); the exemplar of 141 had one, that of 2466 had three, and so on. For a book this size the uniformity is impressive. Since these MSS come from all over the Mediterranean world (Sinai, Jerusalem, Patmos, Aegean, Bucharest, Constantinople, Trikala, Meteora, Athens, Mt. Athos [eight different monasteries], Grottaferrata, Vatican, etc.) they are certainly representative of the family, giving us the precise family profile—it is reflected in the Text without exception. In the statements of evidence I have included the percentage of manuscript attestation for each variant within either ( ) or [ ]. I have used ( ) for the evidence taken from TuT, which I take to be reasonably precise. For the variant sets that are not covered there I used Reuben Swanson’s excellent collations (New Testament Greek Manuscripts: 1 Corinthians [Ed. Reuben Swanson, Carol Stream, IL: Tyndale House Publishers, 2005]). For 1 Corinthians Swanson collated 83 MSS, six being fragmentary (for any given variant set there will usually be at least 75 MSS listed), and I occasionally supplemented from Scrivener and von Soden—the percentages offered, I have used [ ] for these, are extrapolations based on a comparison of these sources. I venture to predict, if complete collations ever become available, that for any non-Byzantine variants listed with 5 to 1% support (in my apparatus) the margin of error should not exceed ±1%; for non-Byzantine variants listed with 10 to 6% support the margin of error should hardly exceed ±2%; where there is some division among the Byzantine witnesses the margin of error should rarely exceed ±10%—by comparing Swanson with TuT, I believe one can make a fairly accurate extrapolation. However, I guarantee the witness of Family 35. Please see the last footnote for Matthew for further information.