Some concluding instructions
4
Pursue the will of God
Χριστοῦ οὖν παθόντος ὑπὲρ ἡμῶν* υπερ ημων f35 A (88.4%) RP,HF,OC,TR,CP ¦ 1 υμων (ℵ) (7.2%) ¦ — 𝕻72B,C (4.4%) NU σαρκί, καὶ ὑμεῖς τὴν αὐτὴν ἔννοιαν ὁπλίσασθε (ὅτι ὁ παθὼν σαρκὶ σαρκι f35 𝕻72ℵA,B,C [76%] NU ¦ εν 1 [24%] RP,HF,OC,TR,CP (OC is in small print.) πέπαυται ἁμαρτίας) εἰς τὸ μηκέτι ἀνθρώπων ἐπιθυμίαις ἀλλὰ θελήματι τοῦ του f35 [22%] ¦ — 𝕻72ℵA,B,C [78%] RP,HF,OC,TR,CP,NU Θεοῦ τὸν ἐπίλοιπον ἐν σαρκὶ βιῶσαι χρόνον. Ἀρκετὸς γὰρ ὑμῖν§ υμιν f35 ℵ (41.7%) HF,OC,CP ¦ ημιν C (47.1%) RP,TR ¦ — 𝕻72A,B (11.2%) NU ὁ παρεληλυθὼς χρόνος* χρονος f35 𝕻72ℵA,B,C [26%] NU ¦ 1 του βιου [74%] RP,HF,OC,TR,CP τὸ θέλημα θελημα f35 [87%] RP,HF,OC,TR,CP ¦ βουλημα 𝕻72ℵA,B,C [13%] NU τῶν ἐθνῶν κατεργάσασθαι κατεργασασθαι f35 [89%] RP,HF,OC,TR,CP ¦ κατειργασασθε Cv [3%] ¦ κατειργασθαι 𝕻72(ℵ)A,B [6%] NU ¦ three further variants [2%]—πεπορευμένους ἐν ἀσελγείαις, ἐπιθυμίαις, οἰνοφλυγίαις, κώμοις, πότοις, καὶ ἀθεμίτοις§ και αθεμιτοις rell ¦ — [1%] CP εἰδωλολατρίαις* ειδωλολατριαις f35 ℵA,C [70%] OC,CP,NU ¦ ειδωλολατρειαις B [30%] RP,HF,TRἐν ᾧ ξενίζονται, μὴ συντρεχόντων ὑμῶν εἰς τὴν αὐτὴν τῆς ἀσωτίας ἀνάχυσιν, βλασφημοῦντες· οἳ ἀποδώσουσιν λόγον τῷ ἑτοίμως ἔχοντι κρῖναι ζῶντας καὶ νεκρούς (εἰς τοῦτο γὰρ καὶ νεκροῖς εὐηγγελίσθη, ἵνα κριθῶσι μὲν κατὰ ἀνθρώπους σαρκί, ζῶσι δὲ κατὰ Θεὸν πνεύματι). [This delightful verse has given commentators no end of exercise. Verse 5 ends with “judge living and dead”, but anyone who is dead was once alive, obviously, and the judgment will be based on what they did while alive, which is why everyone needs to be evangelized while in this life. There is no definite article with ‘dead’, either in verse 5 or 6, so Peter is referring to the ones who were evangelized in this life—he is not saying that everyone has been or will be evangelized. Everyone will be judged, but to ‘live according to God in spirit’ one must respond adequately to the Gospel.]
Redeem the time
Πάντων δὲ τὸ τέλος ἤγγικεν· σωφρονήσατε οὖν καὶ νήψατε εἰς τὰς τας f35 [70%] RP,HF,OC,TR,CP ¦ — 𝕻72ℵA,B [30%] NU προσευχάς. Πρὸ πάντων δὲ§ δε f35 [98%] RP,HF,OC,TR,CP ¦ — 𝕻72ℵAv,B [2%] NU τὴν εἰς ἑαυτοὺς ἀγάπην ἐκτενῆ ἔχοντες, ὅτι ἡ * η f35 [49%] OC ¦ — 𝕻72ℵA,B [51%] RP,HF,TR,CP,NU (OC is in small print.) ἀγάπη καλύπτει καλυπτει f35 A,B [60%] NU ¦ καλυψει 𝕻72ℵ [40%] RP,HF,OC,TR,CP πλῆθος ἁμαρτιῶν· φιλόξενοι εἰς ἀλλήλους ἄνευ γογγυσμῶν· γογγυσμων f35 [83%] RP,HF,OC,TR,CP ¦ γογγυσμου ℵA,B [17%] NU ¦ γογυζμου 𝕻72 ¦ one other variant 10 ἕκαστος καθὼς ἔλαβεν χάρισμα, εἰς ἑαυτοὺς αὐτὸ§ αυτο rell ¦ αυτω [12%] διακονοῦντες ὡς καλοὶ οἰκονόμοι ποικίλης χάριτος Θεοῦ. 11 Εἴ τις λαλεῖ, ὡς λόγια Θεοῦ. Εἴ τις διακονεῖ, ὡς ἐξ ἰσχύος ὡς* ως f35 [69%] RP,HF,OC,CP ¦ ης 𝕻72ℵA,B [28%] TR,NU ¦ — [3%] χορηγεῖ ὁ Θεός, ἵνα ἐν πᾶσιν δοξάζηται Θεὸς δοξαζηται Θεος f35 [20%] ¦ 1 ο 2 𝕻72ℵA,B [73%] RP,HF,OC,TR,CP,NU ¦ ~ ο 21 [6%] ¦ three other readings (The lack of the article emphasizes the inherent quality of the noun.) διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ, ᾧ ἐστιν εστιν rell ¦ — A [13%] ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας.§ αιωνας f35 𝕻72 [27%] ¦ 1 των αιωνων ℵA,B [73%] RP,HF,OC,TR,CP,NU (The reading of f35 [Kr] is independent of Kx and has the earliest attestation.) Ἀμήν.
Suffering in the will of God
12 Ἀγαπητοί, μὴ ξενίζεσθε τῇ ἐν ὑμῖν πυρώσει πρὸς πειρασμὸν* πειρασμον rell ¦ πειρασμων [4%] CP ὑμῖν γινομένῃ, ὡς ξένου ὑμῖν συμβαίνοντος, 13 ἀλλὰ καθὸ κοινωνεῖτε τοῖς τοῦ Χριστοῦ παθήμασιν, χαίρετε, ἵνα καὶ ἐν τῇ ἀποκαλύψει τῆς δόξης αὐτοῦ χαρῆτε ἀγαλλιώμενοι. 14 Εἰ ὀνειδίζεσθε ἐν ὀνόματι Χριστοῦ, μακάριοι, ὅτι τὸ τῆς δόξης δοξης f35 𝕻72B (75.7%) RP,HF,TR,CP,NU ¦ 1 και δυναμεως (ℵ)A (24.3%) OC καὶ τὸ τοῦ Θεοῦ Πνεῦμα ἐφ᾿ ὑμᾶς ἀναπέπαυται. αναπεπαυται f35 [39%] CP ¦ επαναπαυεται A [6%] ¦ επαναπεπαυται 𝕻72 [2%] ¦ αναπαυεται ℵB [52%] RP,HF,OC,TR,NU ¦ αναπεμπεται [1%] Κατὰ μὲν αὐτοὺς βλασφημεῖται, κατὰ δὲ ὑμᾶς δοξάζεται.§ κατα μεν αυτους βλασφημειται κατα δε υμας δοξαζεται f35 [83%] RP,HF,OC,TR,CP ¦ — 𝕻72ℵA,B [17%] NU 15 Μὴ γάρ τις ὑμῶν πασχέτω ὡς φονεὺς ἢ κλέπτης ἢ κακοποιὸς ἢ ὡς ἀλλοτριοεπίσκοπος·* αλλοτριοεπισκοπος f35 [89%] RP,HF,OC,TR,CP ¦ αλλοτριος επισκοπος A [4%] ¦ αλλοτριοις επισκοπος 𝕻72 ¦ αλλοτριεπισκοπος ℵB [7%] NU 16 εἰ δὲ ὡς Χριστιανός, μὴ αἰσχυνέσθω, δοξαζέτω δὲ τὸν Θεὸν ἐν τῷ μέρει μερει f35 [88%] RP,HF,OC,TR,CP,ECM ¦ ονοματι 𝕻72ℵA,B [11%] NU ¦ conflation [1%] τούτῳ. 17 Ὅτι ὁ ο f35 𝕻72B [80%] RP,HF,OC,TR,CP[NU]ECM ¦ — ℵA [20%] καιρὸς τοῦ ἄρξασθαι τὸ κρῖμα ἀπὸ τοῦ οἴκου τοῦ Θεοῦ· εἰ δὲ πρῶτον ἀφ᾿ ἡμῶν,§ ημων rell ¦ υμων ℵ [13%] τί τὸ τέλος τῶν ἀπειθούντων τῷ τοῦ Θεοῦ εὐαγγελίῳ; 18 Καί, ‹Εἰ ὁ δίκαιος μόλις σῴζεται, ὁ ἀσεβὴς καὶ ἁμαρτωλὸς* ασεβης και αμαρτωλος f35 B [87%] RP,HF,OC,TR,CP,NU ¦ ~ 321 𝕻72 [3%] ¦ 12 ο 3 ℵA [10%] ποῦ φανεῖται;› 19 Ὥστε καὶ οἱ πάσχοντες κατὰ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ, ὡς ως f35 [94%] RP,HF,OC,TR,CP ¦ — 𝕻72ℵA,B [6%] NU πιστῷ Κτίστῃ, παρατιθέσθωσαν τὰς ψυχὰς αὐτῶν αυτων f35 𝕻72ℵA [95%] RP,HF,OC,CP,NU ¦ εαυτων [5%] TR ¦ — B (Four of TRs five percent actually have εαυτων ψυχας.) ἐν ἀγαθοποιΐᾳ.§ αγαθοποιια rell ¦ αγαθοποιιαις 𝕻72A [13%] ¦ one other reading

*4:1 υπερ ημων f35 A (88.4%) RP,HF,OC,TR,CP ¦ 1 υμων (ℵ) (7.2%) ¦ — 𝕻72B,C (4.4%) NU

4:1 σαρκι f35 𝕻72ℵA,B,C [76%] NU ¦ εν 1 [24%] RP,HF,OC,TR,CP (OC is in small print.)

4:2 του f35 [22%] ¦ — 𝕻72ℵA,B,C [78%] RP,HF,OC,TR,CP,NU

§4:3 υμιν f35 ℵ (41.7%) HF,OC,CP ¦ ημιν C (47.1%) RP,TR ¦ — 𝕻72A,B (11.2%) NU

*4:3 χρονος f35 𝕻72ℵA,B,C [26%] NU ¦ 1 του βιου [74%] RP,HF,OC,TR,CP

4:3 θελημα f35 [87%] RP,HF,OC,TR,CP ¦ βουλημα 𝕻72ℵA,B,C [13%] NU

4:3 κατεργασασθαι f35 [89%] RP,HF,OC,TR,CP ¦ κατειργασασθε Cv [3%] ¦ κατειργασθαι 𝕻72(ℵ)A,B [6%] NU ¦ three further variants [2%]

§4:3 και αθεμιτοις rell ¦ — [1%] CP

*4:3 ειδωλολατριαις f35 ℵA,C [70%] OC,CP,NU ¦ ειδωλολατρειαις B [30%] RP,HF,TR

4:6 [This delightful verse has given commentators no end of exercise. Verse 5 ends with “judge living and dead”, but anyone who is dead was once alive, obviously, and the judgment will be based on what they did while alive, which is why everyone needs to be evangelized while in this life. There is no definite article with ‘dead’, either in verse 5 or 6, so Peter is referring to the ones who were evangelized in this life—he is not saying that everyone has been or will be evangelized. Everyone will be judged, but to ‘live according to God in spirit’ one must respond adequately to the Gospel.]

4:7 τας f35 [70%] RP,HF,OC,TR,CP ¦ — 𝕻72ℵA,B [30%] NU

§4:8 δε f35 [98%] RP,HF,OC,TR,CP ¦ — 𝕻72ℵAv,B [2%] NU

*4:8 η f35 [49%] OC ¦ — 𝕻72ℵA,B [51%] RP,HF,TR,CP,NU (OC is in small print.)

4:8 καλυπτει f35 A,B [60%] NU ¦ καλυψει 𝕻72ℵ [40%] RP,HF,OC,TR,CP

4:9 γογγυσμων f35 [83%] RP,HF,OC,TR,CP ¦ γογγυσμου ℵA,B [17%] NU ¦ γογυζμου 𝕻72 ¦ one other variant

§4:10 αυτο rell ¦ αυτω [12%]

*4:11 ως f35 [69%] RP,HF,OC,CP ¦ ης 𝕻72ℵA,B [28%] TR,NU ¦ — [3%]

4:11 δοξαζηται Θεος f35 [20%] ¦ 1 ο 2 𝕻72ℵA,B [73%] RP,HF,OC,TR,CP,NU ¦ ~ ο 21 [6%] ¦ three other readings (The lack of the article emphasizes the inherent quality of the noun.)

4:11 εστιν rell ¦ — A [13%]

§4:11 αιωνας f35 𝕻72 [27%] ¦ 1 των αιωνων ℵA,B [73%] RP,HF,OC,TR,CP,NU (The reading of f35 [Kr] is independent of Kx and has the earliest attestation.)

*4:12 πειρασμον rell ¦ πειρασμων [4%] CP

4:14 δοξης f35 𝕻72B (75.7%) RP,HF,TR,CP,NU ¦ 1 και δυναμεως (ℵ)A (24.3%) OC

4:14 αναπεπαυται f35 [39%] CP ¦ επαναπαυεται A [6%] ¦ επαναπεπαυται 𝕻72 [2%] ¦ αναπαυεται ℵB [52%] RP,HF,OC,TR,NU ¦ αναπεμπεται [1%]

§4:14 κατα μεν αυτους βλασφημειται κατα δε υμας δοξαζεται f35 [83%] RP,HF,OC,TR,CP ¦ — 𝕻72ℵA,B [17%] NU

*4:15 αλλοτριοεπισκοπος f35 [89%] RP,HF,OC,TR,CP ¦ αλλοτριος επισκοπος A [4%] ¦ αλλοτριοις επισκοπος 𝕻72 ¦ αλλοτριεπισκοπος ℵB [7%] NU

4:16 μερει f35 [88%] RP,HF,OC,TR,CP,ECM ¦ ονοματι 𝕻72ℵA,B [11%] NU ¦ conflation [1%]

4:17 ο f35 𝕻72B [80%] RP,HF,OC,TR,CP[NU]ECM ¦ — ℵA [20%]

§4:17 ημων rell ¦ υμων ℵ [13%]

*4:18 ασεβης και αμαρτωλος f35 B [87%] RP,HF,OC,TR,CP,NU ¦ ~ 321 𝕻72 [3%] ¦ 12 ο 3 ℵA [10%]

4:19 ως f35 [94%] RP,HF,OC,TR,CP ¦ — 𝕻72ℵA,B [6%] NU

4:19 αυτων f35 𝕻72ℵA [95%] RP,HF,OC,CP,NU ¦ εαυτων [5%] TR ¦ — B (Four of TRs five percent actually have εαυτων ψυχας.)

§4:19 αγαθοποιια rell ¦ αγαθοποιιαις 𝕻72A [13%] ¦ one other reading