ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Α΄
Opening considerations
1
Greeting
Παῦλος καὶ Σιλουανὸς καὶ Τιμόθεος τῇ ἐκκλησίᾳ Θεσσαλονικέων ἐν Θεῷ Πατρὶ καὶ Κυρίῳ Ἰησοῦ Χριστῷ· Χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ Θεοῦ Πατρὸς ἡμῶν καὶ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ.* απο θεου πατρος ημων και κυριου ιησου χριστου f35 ℵA,I (85.6%) RP,HF,OC,TR,CP ¦ 1235678 (3.9%) ¦ 123 υμων 5678 (1.3%) ¦ ~ 12356478 (1.2%) ¦ — B (7.5%) NU ¦ two other readings (0.5%)
The Thessalonians are praised
Εὐχαριστοῦμεν τῷ Θεῷ πάντοτε περὶ πάντων ὑμῶν, μνείαν ὑμῶν υμων f35 C [95%] RP,HF,OC,TR,CP ¦ — ℵA,B,I [5%] NU ποιούμενοι ἐπὶ τῶν προσευχῶν ἡμῶν, ἀδιαλείπτως μνημονεύοντες ὑμῶν τοῦ ἔργου τῆς πίστεως καὶ τοῦ κόπου τῆς ἀγάπης καὶ τῆς ὑπομονῆς τῆς ἐλπίδος, τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἔμπροσθεν τοῦ Θεοῦ καὶ Πατρὸς ἡμῶν, εἰδότες, ἀδελφοὶ ἠγαπημένοι ὑπὸ υπο f35 B [80%] RP,HF,OC,TR,CP ¦ 1 του ℵA,C [20%] [NU] Θεοῦ, τὴν ἐκλογὴν ὑμῶν.
They became examples
Ὅτι τὸ εὐαγγέλιον ἡμῶν οὐκ ἐγενήθη εἰς ὑμᾶς ἐν λόγῳ μόνον, ἀλλὰ καὶ ἐν δυνάμει καὶ ἐν§ εν rell ¦ — [20%] CP Πνεύματι Ἁγίῳ καὶ ἐν* εν f35 A,C [98%] RP,HF,OC,TR,CP[NU] ¦ — ℵB [2%] πληροφορίᾳ πολλῇ (καθὼς οἴδατε οἷοι ἐγενήθημεν ἐν εν f35 B [95%] RP,HF,OC,TR,CP[NU] ¦ — ℵA,C,048 [5%] ὑμῖν δι᾿ ὑμᾶς). Καὶ ὑμεῖς μιμηταὶ ἡμῶν ἐγενήθητε καὶ τοῦ Κυρίου, δεξάμενοι τὸν λόγον ἐν θλίψει πολλῇ μετὰ χαρᾶς Πνεύματος Ἁγίου, ὥστε γενέσθαι ὑμᾶς τύπους τυπους f35 ℵA,C [95%] RP,HF,OC,TR,CP ¦ τυπον B [5%] NU πᾶσιν τοῖς πιστεύουσιν ἐν τῇ Μακεδονίᾳ καὶ§ και f35 [40%] CP ¦ 1 τη [30%] RP,HF,TR ¦ 1 εν τη ℵA,B,C [30%] OC,NU (OC has εν in small print.) Ἀχαΐᾳ. Ἀφ᾿ ὑμῶν γὰρ ἐξήχηται ὁ λόγος τοῦ Κυρίου, οὐ μόνον ἐν τῇ Μακεδονίᾳ καὶ ἐν τῇ* εν τη f35 ℵC [80%] RP,HF,OC,CP[NU] ¦ 2 [5%] ¦ — B [15%] TR ¦ A omits whole clause Ἀχαΐᾳ ἀλλὰ καὶ αλλα και f35 [90%] RP,HF,OC,TR,CP ¦ αλλ (ℵ)A,B,C [10%] NU ἐν παντὶ τόπῳ—ἡ πίστις ὑμῶν ἡ πρὸς τὸν Θεὸν ἐξελήλυθεν, ὥστε μὴ χρείαν ἡμᾶς ἔχειν ημας εχειν f35 [85%] RP,HF,OC,TR ¦ ~ 21 ℵA,C [15%] CP,NU ¦ ~ 2 υμας B λαλεῖν τι.
Their hope
Αὐτοὶ γὰρ περὶ ὑμῶν§ υμων f35 B [40%] ¦ ημων ℵA,C [60%] RP,HF,OC,TR,CP,NU ἀπαγγέλλουσιν* απαγγελλουσιν rell ¦ απαγγελουσιν [15%] ὁποίαν εἴσοδον ἔσχομεν εσχομεν f35 ℵA,B,C [95%] RP,HF,OC,CP,NU ¦ εχομεν [5%] TR πρὸς ὑμᾶς, καὶ πῶς ἐπεστρέψατε πρὸς τὸν Θεὸν ἀπὸ τῶν εἰδώλων δουλεύειν Θεῷ ζῶντι καὶ ἀληθινῷ, 10 καὶ ἀναμένειν τὸν Υἱὸν αὐτοῦ ἐκ τῶν οὐρανῶν (ὃν ἤγειρεν ἐκ τῶν των f35 ℵB,I [95%] RP,HF,OC[NU] ¦ — 𝕻46vA,C [5%] TR,CP νεκρῶν)—Ἰησοῦν, τὸν ῥυόμενον ἡμᾶς ἀπὸ§ απο f35 C [96%] RP,HF,OC,TR,CP ¦ εκ ℵA,B [4%] NU τῆς ὀργῆς τῆς ἐρχομένης.

*1:1 απο θεου πατρος ημων και κυριου ιησου χριστου f35 ℵA,I (85.6%) RP,HF,OC,TR,CP ¦ 1235678 (3.9%) ¦ 123 υμων 5678 (1.3%) ¦ ~ 12356478 (1.2%) ¦ — B (7.5%) NU ¦ two other readings (0.5%)

1:2 υμων f35 C [95%] RP,HF,OC,TR,CP ¦ — ℵA,B,I [5%] NU

1:4 υπο f35 B [80%] RP,HF,OC,TR,CP ¦ 1 του ℵA,C [20%] [NU]

§1:5 εν rell ¦ — [20%] CP

*1:5 εν f35 A,C [98%] RP,HF,OC,TR,CP[NU] ¦ — ℵB [2%]

1:5 εν f35 B [95%] RP,HF,OC,TR,CP[NU] ¦ — ℵA,C,048 [5%]

1:7 τυπους f35 ℵA,C [95%] RP,HF,OC,TR,CP ¦ τυπον B [5%] NU

§1:7 και f35 [40%] CP ¦ 1 τη [30%] RP,HF,TR ¦ 1 εν τη ℵA,B,C [30%] OC,NU (OC has εν in small print.)

*1:8 εν τη f35 ℵC [80%] RP,HF,OC,CP[NU] ¦ 2 [5%] ¦ — B [15%] TR ¦ A omits whole clause

1:8 αλλα και f35 [90%] RP,HF,OC,TR,CP ¦ αλλ (ℵ)A,B,C [10%] NU

1:8 ημας εχειν f35 [85%] RP,HF,OC,TR ¦ ~ 21 ℵA,C [15%] CP,NU ¦ ~ 2 υμας B

§1:9 υμων f35 B [40%] ¦ ημων ℵA,C [60%] RP,HF,OC,TR,CP,NU

*1:9 απαγγελλουσιν rell ¦ απαγγελουσιν [15%]

1:9 εσχομεν f35 ℵA,B,C [95%] RP,HF,OC,CP,NU ¦ εχομεν [5%] TR

1:10 των f35 ℵB,I [95%] RP,HF,OC[NU] ¦ — 𝕻46vA,C [5%] TR,CP

§1:10 απο f35 C [96%] RP,HF,OC,TR,CP ¦ εκ ℵA,B [4%] NU