Paul’s ministry in Thessalonica
2
Αὐτοὶ γὰρ οἴδατε, ἀδελφοί, τὴν εἴσοδον ἡμῶν τὴν πρὸς ὑμᾶς ὅτι οὐ κενὴ γέγονεν. Ἀλλά,* αλλα f35 ℵA,B,C [95%] RP,HF,OC,CP,NU ¦ 1 και [5%] TR προπαθόντες καὶ ὑβρισθέντες, καθὼς οἴδατε, ἐν Φιλίπποις, ἐπαρρησιασάμεθα ἐν τῷ Θεῷ ἡμῶν λαλῆσαι πρὸς ὑμᾶς τὸ εὐαγγέλιον τοῦ Θεοῦ, ἐν πολλῷ ἀγῶνι. Ἡ γὰρ παράκλησις ἡμῶν οὐκ ἐκ πλάνης οὐδὲ ἐξ ἀκαθαρσίας, οὔτε ουτε f35 [95%] RP,HF,OC,TR,CP ¦ ουδε ℵA,B,C [5%] NU ἐν δόλῳ, ἀλλὰ καθὼς δεδοκιμάσμεθα ὑπὸ τοῦ Θεοῦ πιστευθῆναι τὸ εὐαγγέλιον οὕτως λαλοῦμεν, οὐχ ὡς ἀνθρώποις ἀρέσκοντες ἀλλὰ τῷ τω f35 A [96%] RP,HF,OC,TR,CP ¦ — ℵB,C [4%] NU Θεῷ τῷ δοκιμάζοντι τὰς καρδίας ἡμῶν. Οὔτε γάρ ποτε ἐν λόγῳ κολακείας ἐγενήθημεν καθὼς οἴδατε, οὔτε ἐν προφάσει πλεονεξίας (Θεὸς μάρτυς), οὔτε ζητοῦντες ἐξ ἀνθρώπων δόξαν (οὔτε ἀφ᾿ ὑμῶν οὔτε ἀπὸ§ απο f35 [95%] RP,HF,OC,CP ¦ απ ℵA,B,C [5%] TR,NU ἄλλων)—δυνάμενοι ἐν βάρει εἶναι ὡς Χριστοῦ ἀπόστολοι, ἀλλ᾿* αλλ rell ¦ αλλα ℵB [1%] NU ¦ — [4%] ἐγενήθημεν ἤπιοι ηπιοι f35 A (87.5%) RP,HF,OC,TR,CP ¦ ως 1 (1%) ¦ νηπιοι 𝕻65ℵB,C,I (10.8%) NU ¦ four other readings (0.7%) ἐν μέσῳ ὑμῶν, ὡς ἂν αν f35 ℵA [90%] RP,HF,OC,TR,CP ¦ εαν B,C [10%] NU τροφὸς θάλπῃ§ θαλπη rell ¦ θαλπει [15%] τὰ ἑαυτῆς τέκνα.
Paul’s devotion to them
Οὕτως ἱμειρόμενοι* ιμειρομενοι f35 [60%] TR,CP ¦ ομειρομενοι ℵA,B,C [30%] RP,HF,OC,NU ¦ ομηρομενοι [5%] ¦ ομηρωμενοι [5%] (ἱμειρω was apparently much more widely used in classical times than ὁμειρομαι; why would medieval monks revert to a classical form?) ὑμῶν, εὐδοκοῦμεν μεταδοῦναι ὑμῖν οὐ μόνον τὸ εὐαγγέλιον τοῦ Θεοῦ ἀλλὰ καὶ τὰς ἑαυτῶν ψυχάς, διότι ἀγαπητοὶ ἡμῖν ημιν rell ¦ ημων [10%] CP γεγένησθε. γεγενησθε f35 [70%] RP,HF,OC,TR,CP ¦ εγενηθητε ℵA,B,C,Iv [25%] NU ¦ εγενεσθε [5%] Μνημονεύετε γάρ, ἀδελφοί, τὸν κόπον§ τον κοπον rell ¦ των κοπων [10%] ἡμῶν καὶ τὸν μόχθον,* τον μοχθον rell ¦ των μοχθων [10%] νυκτὸς γὰρ γαρ f35 [90%] RP,HF,OC,TR,CP ¦ — ℵA,B [10%] NU καὶ ἡμέρας ἐργαζόμενοι, πρὸς τὸ μὴ ἐπιβαρῆσαί τινα ὑμῶν, ἐκηρύξαμεν εἰς ὑμᾶς τὸ εὐαγγέλιον τοῦ Θεοῦ.
10 Ὑμεῖς μάρτυρες, καὶ ὁ Θεός, ὡς ὁσίως καὶ δικαίως καὶ ἀμέμπτως ὑμῖν τοῖς πιστεύουσιν ἐγενήθημεν· 11 καθάπερ οἴδατε ὡς ἕνα ἕκαστον ὑμῶν ὡς πατὴρ τέκνα ἑαυτοῦ, παρακαλοῦντες ὑμᾶς καὶ παραμυθούμενοι, 12 καὶ μαρτυρόμενοι και μαρτυρομενοι f35 ℵB [70%] RP,HF,OC,CP,NU ¦ 1 μαρτυρουμενοι [30%] TR ¦ — A εἰς τὸ περιπατῆσαι§ περιπατησαι f35 [95%] RP,HF,OC,TR,CP ¦ περιπατειν ℵA,B [5%] NU ὑμᾶς ἀξίως τοῦ Θεοῦ τοῦ καλοῦντος ὑμᾶς εἰς τὴν ἑαυτοῦ βασιλείαν καὶ δόξαν.
Their conversion
13 Διὰ* δια f35 [96%] RP,HF,OC,TR,CP ¦ και 1 ℵA,B [4%] NU τοῦτο καὶ ἡμεῖς εὐχαριστοῦμεν τῷ Θεῷ ἀδιαλείπτως ὅτι παραλαβόντες λόγον ἀκοῆς παρ᾿ ἡμῶν τοῦ Θεοῦ, ἐδέξασθε οὐ λόγον ἀνθρώπων ἀλλά, καθώς ἐστιν ἀληθῶς, λόγον Θεοῦ, ὃς καὶ ἐνεργεῖται ἐν ὑμῖν τοῖς πιστεύουσιν. 14 Ὑμεῖς γὰρ μιμηταὶ ἐγενήθητε, ἀδελφοί, τῶν ἐκκλησιῶν τοῦ Θεοῦ τῶν οὐσῶν ἐν τῇ Ἰουδαίᾳ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, ὅτι τὰ αὐτὰ τα αυτα f35 ℵB [97%] RP,HF,OC,CP,NU ¦ ταυτα A [3%] TR ἐπάθετε καὶ ὑμεῖς ὑπὸ τῶν ἰδίων συμφυλετῶν καθὼς καὶ αὐτοὶ ὑπὸ τῶν Ἰουδαίων 15 (τῶν καὶ τὸν Κύριον ἀποκτεινάντων Ἰησοῦν καὶ τοὺς ἰδίους ιδιους f35 (94.3%) RP,HF,OC,TR,CP ¦ — ℵA,B,I (5.2%) NU ¦ three other variants (0.5%) προφήτας, καὶ ἡμᾶς§ ημας f35 ℵA,B [95%] RP,HF,OC,CP,NU ¦ υμας [5%] TR (Not all TRs have the 2nd person.) ἐκδιωξάντων, καὶ Θεῷ μὴ ἀρεσκόντων καὶ πᾶσιν ἀνθρώποις ἐναντίων, 16 κωλυόντων ἡμᾶς τοῖς ἔθνεσιν λαλῆσαι ἵνα σωθῶσιν—εἰς τὸ ἀναπληρῶσαι αὐτῶν τὰς ἁμαρτίας πάντοτε. Ἔφθασεν δὲ ἐπ᾿ αὐτοὺς ἡ ὀργὴ εἰς τέλος).
Paul’s concern for the Thessalonians
A sense of bereavement
17 Ἡμεῖς δέ, ἀδελφοί, ἀπορφανισθέντες ἀφ᾿ ὑμῶν πρὸς καιρὸν ὥρας (προσώπῳ, οὐ καρδίᾳ) περισσοτέρως ἐσπουδάσαμεν τὸ πρόσωπον ὑμῶν ἰδεῖν, ἐν πολλῇ ἐπιθυμίᾳ. 18 (Διὸ* διο f35 [93%] RP,HF,OC,TR,CP ¦ διοτι ℵA,B [7%] NU ἠθελήσαμεν ἐλθεῖν πρὸς ὑμᾶς—ἐγὼ μέν, Παῦλος, καὶ ἅπαξ καὶ δίς—καὶ ἐνέκοψεν ἡμᾶς ὁ Σατανᾶς.) 19 Τίς γὰρ ἡμῶν ἐλπὶς ἢ χαρὰ ἢ στέφανος καυχήσεως; Ἢ οὐχὶ καὶ ὑμεῖς, ἔμπροσθεν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ ιησου f35 ℵA,B [50%] RP,HF,NU ¦ 1 χριστου [50%] OC,TR,CP (OC has small print.) ἐν τῇ αὐτοῦ παρουσίᾳ; 20 Ὑμεῖς γάρ ἐστε ἡ δόξα ἡμῶν καὶ ἡ η rell ¦ — ℵ [10%] OC,CP χαρά.

*2:2 αλλα f35 ℵA,B,C [95%] RP,HF,OC,CP,NU ¦ 1 και [5%] TR

2:3 ουτε f35 [95%] RP,HF,OC,TR,CP ¦ ουδε ℵA,B,C [5%] NU

2:4 τω f35 A [96%] RP,HF,OC,TR,CP ¦ — ℵB,C [4%] NU

§2:6 απο f35 [95%] RP,HF,OC,CP ¦ απ ℵA,B,C [5%] TR,NU

*2:7 αλλ rell ¦ αλλα ℵB [1%] NU ¦ — [4%]

2:7 ηπιοι f35 A (87.5%) RP,HF,OC,TR,CP ¦ ως 1 (1%) ¦ νηπιοι 𝕻65ℵB,C,I (10.8%) NU ¦ four other readings (0.7%)

2:7 αν f35 ℵA [90%] RP,HF,OC,TR,CP ¦ εαν B,C [10%] NU

§2:7 θαλπη rell ¦ θαλπει [15%]

*2:8 ιμειρομενοι f35 [60%] TR,CP ¦ ομειρομενοι ℵA,B,C [30%] RP,HF,OC,NU ¦ ομηρομενοι [5%] ¦ ομηρωμενοι [5%] (ἱμειρω was apparently much more widely used in classical times than ὁμειρομαι; why would medieval monks revert to a classical form?)

2:8 ημιν rell ¦ ημων [10%] CP

2:8 γεγενησθε f35 [70%] RP,HF,OC,TR,CP ¦ εγενηθητε ℵA,B,C,Iv [25%] NU ¦ εγενεσθε [5%]

§2:9 τον κοπον rell ¦ των κοπων [10%]

*2:9 τον μοχθον rell ¦ των μοχθων [10%]

2:9 γαρ f35 [90%] RP,HF,OC,TR,CP ¦ — ℵA,B [10%] NU

2:12 και μαρτυρομενοι f35 ℵB [70%] RP,HF,OC,CP,NU ¦ 1 μαρτυρουμενοι [30%] TR ¦ — A

§2:12 περιπατησαι f35 [95%] RP,HF,OC,TR,CP ¦ περιπατειν ℵA,B [5%] NU

*2:13 δια f35 [96%] RP,HF,OC,TR,CP ¦ και 1 ℵA,B [4%] NU

2:14 τα αυτα f35 ℵB [97%] RP,HF,OC,CP,NU ¦ ταυτα A [3%] TR

2:15 ιδιους f35 (94.3%) RP,HF,OC,TR,CP ¦ — ℵA,B,I (5.2%) NU ¦ three other variants (0.5%)

§2:15 ημας f35 ℵA,B [95%] RP,HF,OC,CP,NU ¦ υμας [5%] TR (Not all TRs have the 2nd person.)

*2:18 διο f35 [93%] RP,HF,OC,TR,CP ¦ διοτι ℵA,B [7%] NU

2:19 ιησου f35 ℵA,B [50%] RP,HF,NU ¦ 1 χριστου [50%] OC,TR,CP (OC has small print.)

2:20 η rell ¦ — ℵ [10%] OC,CP