6
Slaves honor owners
Ὅσοι εἰσὶν ὑπὸ ζυγὸν δοῦλοι τοὺς ἰδίους δεσπότας πάσης τιμῆς ἀξίους ἡγείσθωσαν, ἵνα μὴ τὸ ὄνομα τοῦ Θεοῦ καὶ ἡ διδασκαλία βλασφημῆται. Οἱ δὲ πιστοὺς ἔχοντες δεσπότας μὴ καταφρονείτωσαν ὅτι ἀδελφοί εἰσιν· ἀλλὰ μᾶλλον δουλευέτωσαν, ὅτι πιστοί εἰσιν καὶ ἀγαπητοὶ οἱ τῆς εὐεργεσίας ἀντιλαμβανόμενοι.
Conclusion to ‘Relationships’
Ταῦτα δίδασκε καὶ παρακάλει. Εἴ τις ἑτεροδιδασκαλεῖ καὶ μὴ προσέρχεται ὑγιαίνουσιν λόγοις, τοῖς τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, καὶ τῇ κατ᾿ εὐσέβειαν διδασκαλίᾳ, τετύφωται, μηδὲν ἐπιστάμενος· ἀλλὰ νοσῶν περὶ ζητήσεις καὶ λογομαχίας, ἐξ ὧν γίνεται φθόνος, ἔρις,* ερις f35 ℵA,048 [90%] RP,HF,OC,TR,CP,NU ¦ ερεις [10%] βλασφημίαι, ὑπόνοιαι πονηραί, διαπαρατριβαὶ διαπαρατριβαι f35 ℵA [90%] RP,HF,CP,NU ¦ παραδιατριβαι [5%] OC,TR ¦ διατριβαι [3%] ¦ παρατριβαι [2%] διεφθαρμένων ἀνθρώπων τὸν νοῦν καὶ ἀπεστερημένων τῆς ἀληθείας, νομιζόντων πορισμὸν εἶναι τὴν εὐσέβειαν. Ἀφίστασο ἀπὸ τῶν τοιούτων. αφιστασο (-σω 3.6%) απο των τοιουτων f35 (96.9%) RP,HF,OC,TR,CP ¦ — ℵA,048 (2.8%) NU ¦ two other variants (0.3%) (How could a gloss dominate the stream of transmission to the tune of 97%?)
Concluding considerations
Godliness with contentment
Ἔστιν δὲ πορισμὸς μέγας ἡ εὐσέβεια μετὰ αὐταρκείας. Οὐδὲν γὰρ εἰσηνέγκαμεν εἰς τὸν κόσμον, δῆλον§ δηλον f35 [98%] RP,HF,OC,TR,CP ¦ — ℵA,048 [2%] NU ὅτι οὐδὲ ἐξενεγκεῖν τι δυνάμεθα. Ἔχοντες δὲ διατροφὰς* διατροφας f35 ℵA [90%] RP,HF,OC,TR,CP,NU ¦ διατροφην 048v [10%] καὶ σκεπάσματα τούτοις ἀρκεσθησόμεθα. αρκεσθησομεθα rell ¦ αρκεσθησωμεθα [5%] CP Οἱ δὲ βουλόμενοι πλουτεῖν ἐμπίπτουσιν εἰς πειρασμὸν καὶ παγίδα καὶ ἐπιθυμίας πολλὰς ἀνοήτους ανοητους rell ¦ ανονητους [3%] CP καὶ βλαβεράς, αἵτινες βυθίζουσιν τοὺς ἀνθρώπους εἰς ὄλεθρον καὶ ἀπώλειαν· 10 ῥίζα γὰρ πάντων τῶν κακῶν ἐστιν ἡ φιλαργυρία· ἧς τινες ὀρεγόμενοι ἀπεπλανήθησαν§ απεπλανηθησαν rell ¦ αποπλανηθησαν CP ἀπὸ τῆς πίστεως καὶ ἑαυτοὺς περιέπειραν ὀδύναις πολλαῖς.
Lay hold on eternal life
11 Σὺ δέ, ὦ ἄνθρωπε τοῦ* του f35 [98%] RP,HF,OC,TR,CP ¦ — ℵA,I [2%] NU Θεοῦ, ταῦτα φεῦγε· δίωκε δὲ δικαιοσύνην, εὐσέβειαν, πίστιν, ἀγάπην, ὑπομονήν, πρᾳότητα. πραοτητα f35 [95%] RP,HF,OC,TR,CP ¦ πραυτητα [2%] ¦ πραυπαθιαν ℵA [3%] NU 12 Ἀγωνίζου τὸν καλὸν ἀγῶνα τῆς πίστεως· ἐπιλαβοῦ τῆς αἰωνίου ζωῆς εἰς ἣν καὶ και f35 [40%] OC,TR ¦ — ℵA [60%] RP,HF,CP,NU (OC has small type.) ἐκλήθης—καὶ ὡμολόγησας§ ωμολογησας rell ¦ ομολογησας [10%] τὴν καλὴν ὁμολογίαν ἐνώπιον πολλῶν μαρτύρων. 13 Παραγγέλλω σοι* σοι f35 A [98%] RP,HF,OC,TR,CP[NU] ¦ — ℵ [2%] ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ τοῦ ζωοποιοῦντος ζωοποιουντος f35 ℵ [95%] RP,HF,OC,TR,CP ¦ ζωογονουντος A [5%] NU τὰ πάντα, καὶ Χριστοῦ Ἰησοῦ τοῦ μαρτυρήσαντος ἐπὶ Ποντίου Πιλάτου τὴν καλὴν ὁμολογίαν, 14 τηρῆσαί σε τὴν ἐντολὴν ἄσπιλον, ἀνεπίληπτον ανεπιληπτον f35 [97%] RP,HF,OC,TR,CP ¦ ανεπιλημπτον ℵ [3%] NU μέχρι τῆς ἐπιφανείας τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, 15 ἣν καιροῖς ἰδίοις δείξει§ δειξει rell ¦ δειξη [2%] CP ¦ δειξαι [1%]—ὁ μακάριος καὶ μόνος Δυνάστης, ὁ Βασιλεὺς τῶν βασιλευόντων καὶ Κύριος τῶν κυριευόντων· 16 ὁ μόνος ἔχων ἀθανασίαν, φῶς οἰκῶν ἀπρόσιτον· ὃν εἶδεν οὐδεὶς ἀνθρώπων οὐδὲ ἰδεῖν δύναται· ᾧ τιμὴ καὶ* και f35 ℵA [85%] RP,HF,OC,TR,NU ¦ — [15%] CP κράτος αἰώνιον. Ἀμήν.
To the rich
17 Τοῖς πλουσίοις ἐν τῷ νῦν αἰῶνι παράγγελλε μὴ ὑψηλοφρονεῖν, μηδὲ ἠλπικέναι ηλπικεναι rell ¦ ελπικεναι [10%] ¦ ελπιζειν [2%] ἐπὶ πλούτου ἀδηλότητι ἀλλ᾿ ἐν εν f35 (78.6%) RP,HF,OC,TR,CP ¦ επι ℵA,I (19.8%) NU ¦ — (0.3%) ¦ three other variants (1.2%) (This and the following two sets are all handled together in TuT as a single set, but with thirteen variants; I separated them so as to highlight the basic choices.) τῷ§ τω f35 A,I (91.7%) RP,HF,OC,TR,CP ¦ — ℵ (7.1%) NU ¦ three other variants (1.2%) Θεῷ τῷ ζῶντι,* τω ζωντι f35 (88.4%) RP,HF,OC,TR,CP ¦ 2 (3.6%) ¦ — ℵA,I (6.8%) NU ¦ three other variants (1.2%) (If the original form were επι θεω, as in NU, who would change it to the longer, more complex form? The choice of NU is surely inferior.) τῷ παρέχοντι ἡμῖν πάντα πλουσίως παντα πλουσιως f35 ℵ [92%] RP,HF,OC,CP,NU ¦ 2 [1%] ¦ ~ 21 [5%] TR ¦ τα 12 A [2%] εἰς ἀπόλαυσιν· 18 ἀγαθοεργεῖν, πλουτεῖν ἐν ἔργοις καλοῖς, εὐμεταδότους εἶναι κοινωνικούς 19 —ἀποθησαυρίζοντας ἑαυτοῖς θεμέλιον καλὸν εἰς τὸ μέλλον, ἵνα ἐπιλάβωνται τῆς αἰωνίου αιωνιου f35 [92%] RP,OC,TR,CP ¦ αινωιου HF ¦ οντως ℵA [6%] NU ¦ οντως 1 [2%] ζωῆς.
A closing exhortation
20 Ὦ Τιμόθεε, τὴν παραθήκην§ παραθηκην f35 ℵA [80%] RP,HF,NU ¦ παρακαταθηκην [20%] OC,TR,CP φύλαξον, ἐκτρεπόμενος τὰς βεβήλους κενοφωνίας καὶ ἀντιθέσεις τῆς ψευδωνύμου γνώσεως 21 —ἥν τινες ἐπαγγελλόμενοι περὶ τὴν πίστιν ἠστόχησαν.
Ἡ χάρις μετὰ σοῦ.* μετα σου f35 048 [97%] RP,HF,OC,TR,CP ¦ μεθ υμων ℵA [3%] NU (The letter is addressed to a single individual, and in case anyone should forget, the previous verse begins with “O Timothy”. The Alexandrian variant is clearly in error. To trot out the ‘harder reading’ canon in a case like this I consider to be irresponsible.) Ἀμήν. αμην f35 [97%] RP,HF,OC,TR,CP ¦ — ℵA [3%] NU, The citation of f35 is based on thirty-seven MSS—18, 35, 201, 204, 328, 386, 394, 444, 604, 757, 824, 928, 959, 986, 1072, 1075, 1100, 1247, 1249, 1503, 1548, 1637, 1725, 1732, 1761, 1768, 1855, 1864, 1865, 1876, 1892, 1897 [1:1-3:16], 2080, 2466, 2554, 2587 and 2723—all of which I collated myself. 1761 and 2554 are ‘perfect’ representatives of f35 in 1 Timothy, as they stand, and the exemplars of 444 and 2466 probably were. Since these MSS come from all over the Mediterranean world (Sinai, Jerusalem, Patmos, Constantinople, Bucharest, Aegean, Trikala, Athens, Mt. Athos [eight different monasteries], Grottaferrata, Vatican, etc.) they are certainly representative of the family, giving us the precise family profile—it is reflected in the Text without exception.
In the statements of evidence I have included the percentage of manuscript attestation for each variant, within either ( ) or [ ]. I have used ( ) for the evidence taken from TuT, which I take to be reasonably precise. For the variant sets that are not covered there I had to revert to von Soden and the apparatus of N-A27, supplementing from other sources where possible (Scrivener and Tischendorf)—the percentages offered, I have used [ ] for these, are extrapolations based on a comparison of these sources.
I venture to predict, if complete collations ever become available, that for any non-Byzantine variants listed with 5 to 1% support (in my apparatus) the margin of error should not exceed ±1%; for non-Byzantine variants listed with 10 to 6% support the margin of error should hardly exceed ±3%; where there is some division among the Byzantine witnesses the margin of error should rarely exceed ±15%. But I guarantee the witness of Family 35. Please see the last footnote for Matthew for further information.

*6:4 ερις f35 ℵA,048 [90%] RP,HF,OC,TR,CP,NU ¦ ερεις [10%]

6:5 διαπαρατριβαι f35 ℵA [90%] RP,HF,CP,NU ¦ παραδιατριβαι [5%] OC,TR ¦ διατριβαι [3%] ¦ παρατριβαι [2%]

6:5 αφιστασο (-σω 3.6%) απο των τοιουτων f35 (96.9%) RP,HF,OC,TR,CP ¦ — ℵA,048 (2.8%) NU ¦ two other variants (0.3%) (How could a gloss dominate the stream of transmission to the tune of 97%?)

§6:7 δηλον f35 [98%] RP,HF,OC,TR,CP ¦ — ℵA,048 [2%] NU

*6:8 διατροφας f35 ℵA [90%] RP,HF,OC,TR,CP,NU ¦ διατροφην 048v [10%]

6:8 αρκεσθησομεθα rell ¦ αρκεσθησωμεθα [5%] CP

6:9 ανοητους rell ¦ ανονητους [3%] CP

§6:10 απεπλανηθησαν rell ¦ αποπλανηθησαν CP

*6:11 του f35 [98%] RP,HF,OC,TR,CP ¦ — ℵA,I [2%] NU

6:11 πραοτητα f35 [95%] RP,HF,OC,TR,CP ¦ πραυτητα [2%] ¦ πραυπαθιαν ℵA [3%] NU

6:12 και f35 [40%] OC,TR ¦ — ℵA [60%] RP,HF,CP,NU (OC has small type.)

§6:12 ωμολογησας rell ¦ ομολογησας [10%]

*6:13 σοι f35 A [98%] RP,HF,OC,TR,CP[NU] ¦ — ℵ [2%]

6:13 ζωοποιουντος f35 ℵ [95%] RP,HF,OC,TR,CP ¦ ζωογονουντος A [5%] NU

6:14 ανεπιληπτον f35 [97%] RP,HF,OC,TR,CP ¦ ανεπιλημπτον ℵ [3%] NU

§6:15 δειξει rell ¦ δειξη [2%] CP ¦ δειξαι [1%]

*6:16 και f35 ℵA [85%] RP,HF,OC,TR,NU ¦ — [15%] CP

6:17 ηλπικεναι rell ¦ ελπικεναι [10%] ¦ ελπιζειν [2%]

6:17 εν f35 (78.6%) RP,HF,OC,TR,CP ¦ επι ℵA,I (19.8%) NU ¦ — (0.3%) ¦ three other variants (1.2%) (This and the following two sets are all handled together in TuT as a single set, but with thirteen variants; I separated them so as to highlight the basic choices.)

§6:17 τω f35 A,I (91.7%) RP,HF,OC,TR,CP ¦ — ℵ (7.1%) NU ¦ three other variants (1.2%)

*6:17 τω ζωντι f35 (88.4%) RP,HF,OC,TR,CP ¦ 2 (3.6%) ¦ — ℵA,I (6.8%) NU ¦ three other variants (1.2%) (If the original form were επι θεω, as in NU, who would change it to the longer, more complex form? The choice of NU is surely inferior.)

6:17 παντα πλουσιως f35 ℵ [92%] RP,HF,OC,CP,NU ¦ 2 [1%] ¦ ~ 21 [5%] TR ¦ τα 12 A [2%]

6:19 αιωνιου f35 [92%] RP,OC,TR,CP ¦ αινωιου HF ¦ οντως ℵA [6%] NU ¦ οντως 1 [2%]

§6:20 παραθηκην f35 ℵA [80%] RP,HF,NU ¦ παρακαταθηκην [20%] OC,TR,CP

*6:21 μετα σου f35 048 [97%] RP,HF,OC,TR,CP ¦ μεθ υμων ℵA [3%] NU (The letter is addressed to a single individual, and in case anyone should forget, the previous verse begins with “O Timothy”. The Alexandrian variant is clearly in error. To trot out the ‘harder reading’ canon in a case like this I consider to be irresponsible.)

6:21 αμην f35 [97%] RP,HF,OC,TR,CP ¦ — ℵA [3%] NU

6:21 The citation of f35 is based on thirty-seven MSS—18, 35, 201, 204, 328, 386, 394, 444, 604, 757, 824, 928, 959, 986, 1072, 1075, 1100, 1247, 1249, 1503, 1548, 1637, 1725, 1732, 1761, 1768, 1855, 1864, 1865, 1876, 1892, 1897 [1:1-3:16], 2080, 2466, 2554, 2587 and 2723—all of which I collated myself. 1761 and 2554 are ‘perfect’ representatives of f35 in 1 Timothy, as they stand, and the exemplars of 444 and 2466 probably were. Since these MSS come from all over the Mediterranean world (Sinai, Jerusalem, Patmos, Constantinople, Bucharest, Aegean, Trikala, Athens, Mt. Athos [eight different monasteries], Grottaferrata, Vatican, etc.) they are certainly representative of the family, giving us the precise family profile—it is reflected in the Text without exception. In the statements of evidence I have included the percentage of manuscript attestation for each variant, within either ( ) or [ ]. I have used ( ) for the evidence taken from TuT, which I take to be reasonably precise. For the variant sets that are not covered there I had to revert to von Soden and the apparatus of N-A27, supplementing from other sources where possible (Scrivener and Tischendorf)—the percentages offered, I have used [ ] for these, are extrapolations based on a comparison of these sources.I venture to predict, if complete collations ever become available, that for any non-Byzantine variants listed with 5 to 1% support (in my apparatus) the margin of error should not exceed ±1%; for non-Byzantine variants listed with 10 to 6% support the margin of error should hardly exceed ±3%; where there is some division among the Byzantine witnesses the margin of error should rarely exceed ±15%. But I guarantee the witness of Family 35. Please see the last footnote for Matthew for further information.