ΙΩΑΝΝΟΥ Β΄
1
Salutation
Ὁ πρεσβύτερος, ἐκλεκτῇ κυρίᾳ καὶ τοῖς τέκνοις αὐτῆς, οὓς ἐγὼ ἀγαπῶ ἐν ἀληθείᾳ—καὶ οὐκ ἐγὼ μόνος, ἀλλὰ καὶ πάντες οἱ ἐγνωκότες τὴν ἀλήθειαν— διὰ τὴν ἀλήθειαν,* δια την αληθειαν rell ¦ — [10%] [homoioteleuton] τὴν μένουσαν ἐν ἡμῖν καὶ μεθ᾿ ἡμῶν ἔσται εἰς τὸν αἰῶνα· Ἔσται μεθ᾿ ὑμῶν εσται μεθ υμων f35 [48.5%] OC,CP(AV’s TR) ¦ 12 ημων ℵB,0232 [48%] RP,HF,TR,NU ¦ ~ υμιν [1.5%] ¦ — A [2%] (I imagine that the difficulty arose from the use of the future indicative with the verb ‘to be’, when the optative or subjunctive would be expected. We expect “may mercy … be with you,” not the affirmation that it will be. If “in truth and love” is understood as modifying the pronoun, then the use of the indicative is explained. Anyone who is in truth and love will have grace, mercy and peace. The 2nd person is presumably correct.) χάρις, ἔλεος, εἰρήνη παρὰ παρα f35 A,B,048,0232 [80%] RP,HF,OC,TR,NU ¦ απο ℵ [20%] CP Θεοῦ Πατρὸς καὶ παρὰ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ,§ κυριου ιησου χριστου f35 ℵ (91.6%) RP,HF,OC,TR,CP ¦ 23 A,B,048,0232 (6.2%) NU ¦ ~ 32 (1.2%) ¦ — (0.8%) (part of a larger omission—homoioteleuton) ¦ one other reading (Is not the reading of the eclectic text inferior?) τοῦ Υἱοῦ τοῦ Πατρός, ἐν ἀληθείᾳ καὶ ἀγάπῃ.
Walk in Christ’s commandments
Ἐχάρην λίαν ὅτι εὕρηκα ἐκ τῶν τέκνων σου περιπατοῦντας* περιπατουντας rell ¦ περιπατουντα [15%] ἐν ἀληθείᾳ, καθὼς ἐντολὴν ἐλάβομεν παρὰ τοῦ Πατρός. Καὶ νῦν ἐρωτῶ σε, κυρία (οὐχ ὡς ἐντολὴν γράφων σοι καινήν, γραφων σοι καινην f35 B (73.8%) RP,HF,OC,CP ¦ γραφω 23 (12.9%) TR ¦ ~ 312 ℵA,048 (8.9%) NU ¦ ~ 3 γραφω 2 (3.6%) ¦ four other variants (0.8%) ἀλλ᾿ αλλ f35 A,048 [85%] ¦ αλλα ℵB [15%] RP,HF,OC,TR,CP,NU ἣν ἔχομεν§ εχομεν f35 [32%] ¦ ειχομεν (ℵA)B,048 [68%] RP,HF,OC,TR,CP,NU [Understood as part of a parenthetical aside, the present makes good sense; render “(not as though writing a new commandment to you, but one that we have from the beginning)”.] ἀπ᾿ ἀρχῆς)· ἵνα ἀγαπῶμεν ἀλλήλους. Καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ ἀγάπη, ἵνα περιπατῶμεν κατὰ τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ—αὕτη ἐστὶν ἡ ἐντολή,* εστιν η εντολη f35 (ℵ)048 [85%] RP,HF,OC,TR,CP ¦ ~ 231 A,B,0232 [15%] NU καθὼς ἠκούσατε ἀπ᾿ ἀρχῆς, ἵνα καθως ηκουσατε απ αρχης ινα rell ¦ ~ 51234 [20%] ¦ 123451 ℵA,048v,0232 [2%] ἐν αὐτῇ περιπατῆτε. περιπατητε rell ¦ περιπατειτε [15%] ¦ περιπατησητε ℵ
Beware of deceivers
Ὅτι πολλοὶ πλάνοι εἰσῆλθον§ εισηλθον f35 [82%] RP,HF,OC,TR,CP ¦ εξηλθον (ℵA)B,048,0232 [18%] NU ¦ one other variant εἰς τὸν κόσμον, οἱ μὴ ὁμολογοῦντες Ἰησοῦν Χριστὸν ἐρχόμενον ἐν σαρκί—οὗτός ἐστιν ὁ πλάνος καὶ ὁ ἀντίχριστος. Βλέπετε ἑαυτούς, ἵνα μὴ ἀπολέσωμεν* απολεσωμεν f35 (75.5%) RP,HF,OC,TR,CP ¦ απολεσομεν (5.2%) ¦ απολεσαμεν (0.4%) ¦ απολεσητε A,B,048v,0232v (17.1%) NU ¦ απολεσεται (0.4%) ¦ απολητε (0.6%) ¦ απολησθε ℵ (alone) ¦ three other variants (0.6%) ἃ εἰργασάμεθα, ειργασαμεθα f35 (B) [82%] RP,HF,OC,TR,NU ¦ 1 καλα [3%] CP ¦ ειργασασθε ℵA,048v,0232v [15%] ἀλλὰ μισθὸν πλήρη πληρη rell ¦ πληρης [10%] ἀπολάβωμεν.§ απολαβωμεν f35 (76.1%) RP,HF,OC,TR,CP ¦ απολαβομεν (5.2%) ¦ απολαβητε ℵA,B,0232v (17.9%) NU ¦ απολαβετε (0.6%) ¦ one other variant (0.2%)
Πᾶς ὁ παραβαίνων* παραβαινων f35 (99%) RP,HF,OC,TR,CP ¦ προαγων ℵA,B,048,0232 (1%) NU (Is not the ‘Alexandrian’ reading inferior?) καὶ μὴ μένων ἐν τῇ διδαχῇ τοῦ Χριστοῦ Θεὸν οὐκ ἔχει· ὁ δὲ δε f35 [20%] ¦ — ℵA,B [80%] RP,HF,OC,TR,CP,NU (Would not John, a Jew, be more likely to write the conjunction?) μένων ἐν τῇ διδαχῇ τοῦ Χριστοῦ, του χριστου f35 (89.6%) RP,HF,OC,TR,CP ¦ — ℵA,B,048 (4.4%) NU ¦ part of a larger omission—homoioteleuton (6%) (The ‘Alexandrian’ omission agrees nicely with their notions of style.) οὗτος καὶ τὸν Πατέρα καὶ τὸν Υἱὸν ἔχει. 10 Εἴ τις ἔρχεται πρὸς ὑμᾶς καὶ ταύτην τὴν διδαχὴν οὐ φέρει, μὴ λαμβάνετε αὐτὸν εἰς οἰκίαν· καὶ «Χαίρειν» αὐτῷ μὴ λέγετε· 11 ὁ γὰρ λέγων§ γαρ λεγων f35 [93%] RP,HF,OC,TR,CP ¦ ~ 21 ℵA,B,048v [5%] NU ¦ 2 [2%] αὐτῷ* αυτω rell ¦ — [30%] «Χαίρειν» κοινωνεῖ τοῖς ἔργοις αὐτοῦ τοῖς πονηροῖς.
Farewell
12 Πολλὰ ἔχων ὑμῖν γράφειν, οὐκ ἐβουλήθην εβουληθην f35 ℵA,B,048 [70%] RP,HF,CP,NU ¦ ηβουληθην [30%] OC,TR διὰ χάρτου καὶ μέλανος, ἀλλ᾿ αλλ f35 [45%] ¦ αλλα ℵB [45%] RP,HF,OC,TR,CP,NU ¦ ~ γαρ A,048 [9%] ¦ ~ δε [1%] ἐλπίζω ἐλθεῖν§ ελθειν f35 (87.8%) RP,HF,OC,TR,CP ¦ γενεσθαι ℵA,B,048 (12.2%) NU πρὸς ὑμᾶς καὶ στόμα πρὸς στόμα λαλῆσαι, ἵνα ἡ χαρὰ ἡμῶν* ημων rell ¦ υμων A,B [20%] ᾖ πεπληρωμένη. η πεπληρωμενη f35 A,048v [98.5%] RP,HF,OC,TR,CP ¦ ~ 21 B [1.5%] NU ¦ ~ 1 ην ℵ
13 Ἀσπάζεταί σε τὰ τέκνα τῆς ἀδελφῆς σου τῆς ἐκλεκτῆς. Ἀμήν. αμην f35 (89.4%) RP,HF,OC,TR,CP ¦ — ℵA,B,048 (8.8%) NU ¦ η χαρις μετα σου (0.4%) ¦ η χαρις μετα σου 1 (1.4%) [See the last footnote in Jude.]

*1:2 δια την αληθειαν rell ¦ — [10%] [homoioteleuton]

1:3 εσται μεθ υμων f35 [48.5%] OC,CP(AV’s TR) ¦ 12 ημων ℵB,0232 [48%] RP,HF,TR,NU ¦ ~ υμιν [1.5%] ¦ — A [2%] (I imagine that the difficulty arose from the use of the future indicative with the verb ‘to be’, when the optative or subjunctive would be expected. We expect “may mercy … be with you,” not the affirmation that it will be. If “in truth and love” is understood as modifying the pronoun, then the use of the indicative is explained. Anyone who is in truth and love will have grace, mercy and peace. The 2nd person is presumably correct.)

1:3 παρα f35 A,B,048,0232 [80%] RP,HF,OC,TR,NU ¦ απο ℵ [20%] CP

§1:3 κυριου ιησου χριστου f35 ℵ (91.6%) RP,HF,OC,TR,CP ¦ 23 A,B,048,0232 (6.2%) NU ¦ ~ 32 (1.2%) ¦ — (0.8%) (part of a larger omission—homoioteleuton) ¦ one other reading (Is not the reading of the eclectic text inferior?)

*1:4 περιπατουντας rell ¦ περιπατουντα [15%]

1:5 γραφων σοι καινην f35 B (73.8%) RP,HF,OC,CP ¦ γραφω 23 (12.9%) TR ¦ ~ 312 ℵA,048 (8.9%) NU ¦ ~ 3 γραφω 2 (3.6%) ¦ four other variants (0.8%)

1:5 αλλ f35 A,048 [85%] ¦ αλλα ℵB [15%] RP,HF,OC,TR,CP,NU

§1:5 εχομεν f35 [32%] ¦ ειχομεν (ℵA)B,048 [68%] RP,HF,OC,TR,CP,NU [Understood as part of a parenthetical aside, the present makes good sense; render “(not as though writing a new commandment to you, but one that we have from the beginning)”.]

*1:6 εστιν η εντολη f35 (ℵ)048 [85%] RP,HF,OC,TR,CP ¦ ~ 231 A,B,0232 [15%] NU

1:6 καθως ηκουσατε απ αρχης ινα rell ¦ ~ 51234 [20%] ¦ 123451 ℵA,048v,0232 [2%]

1:6 περιπατητε rell ¦ περιπατειτε [15%] ¦ περιπατησητε ℵ

§1:7 εισηλθον f35 [82%] RP,HF,OC,TR,CP ¦ εξηλθον (ℵA)B,048,0232 [18%] NU ¦ one other variant

*1:8 απολεσωμεν f35 (75.5%) RP,HF,OC,TR,CP ¦ απολεσομεν (5.2%) ¦ απολεσαμεν (0.4%) ¦ απολεσητε A,B,048v,0232v (17.1%) NU ¦ απολεσεται (0.4%) ¦ απολητε (0.6%) ¦ απολησθε ℵ (alone) ¦ three other variants (0.6%)

1:8 ειργασαμεθα f35 (B) [82%] RP,HF,OC,TR,NU ¦ 1 καλα [3%] CP ¦ ειργασασθε ℵA,048v,0232v [15%]

1:8 πληρη rell ¦ πληρης [10%]

§1:8 απολαβωμεν f35 (76.1%) RP,HF,OC,TR,CP ¦ απολαβομεν (5.2%) ¦ απολαβητε ℵA,B,0232v (17.9%) NU ¦ απολαβετε (0.6%) ¦ one other variant (0.2%)

*1:9 παραβαινων f35 (99%) RP,HF,OC,TR,CP ¦ προαγων ℵA,B,048,0232 (1%) NU (Is not the ‘Alexandrian’ reading inferior?)

1:9 δε f35 [20%] ¦ — ℵA,B [80%] RP,HF,OC,TR,CP,NU (Would not John, a Jew, be more likely to write the conjunction?)

1:9 του χριστου f35 (89.6%) RP,HF,OC,TR,CP ¦ — ℵA,B,048 (4.4%) NU ¦ part of a larger omission—homoioteleuton (6%) (The ‘Alexandrian’ omission agrees nicely with their notions of style.)

§1:11 γαρ λεγων f35 [93%] RP,HF,OC,TR,CP ¦ ~ 21 ℵA,B,048v [5%] NU ¦ 2 [2%]

*1:11 αυτω rell ¦ — [30%]

1:12 εβουληθην f35 ℵA,B,048 [70%] RP,HF,CP,NU ¦ ηβουληθην [30%] OC,TR

1:12 αλλ f35 [45%] ¦ αλλα ℵB [45%] RP,HF,OC,TR,CP,NU ¦ ~ γαρ A,048 [9%] ¦ ~ δε [1%]

§1:12 ελθειν f35 (87.8%) RP,HF,OC,TR,CP ¦ γενεσθαι ℵA,B,048 (12.2%) NU

*1:12 ημων rell ¦ υμων A,B [20%]

1:12 η πεπληρωμενη f35 A,048v [98.5%] RP,HF,OC,TR,CP ¦ ~ 21 B [1.5%] NU ¦ ~ 1 ην ℵ

1:13 αμην f35 (89.4%) RP,HF,OC,TR,CP ¦ — ℵA,B,048 (8.8%) NU ¦ η χαρις μετα σου (0.4%) ¦ η χαρις μετα σου 1 (1.4%) [See the last footnote in Jude.]