ΙΩΑΝΝΟΥ Γ΄
1
Salutation
Ὁ πρεσβύτερος, Γαΐῳ τῷ ἀγαπητῷ, ὃν ἐγὼ ἀγαπῶ ἐν ἀληθείᾳ.
Ἀγαπητέ, περὶ πάντων εὔχομαί σε εὐοδοῦσθαι καὶ ὑγιαίνειν, καθὼς εὐοδοῦταί σου ἡ ψυχή. Ἐχάρην γὰρ λίαν, ἐρχομένων ἀδελφῶν καὶ μαρτυρούντων σου τῇ ἀληθείᾳ, καθὼς σὺ ἐν ἀληθείᾳ περιπατεῖς. Μειζοτέραν τούτων* τουτων rell ¦ ταυτης [10%] οὐκ ἔχω χαράν, ἵνα ἀκούω τὰ ἐμὰ τέκνα ἐν εν f35 ℵ048v [97%] RP,HF,OC,TR,CP ¦ 1 τη A,B,Cv [3%] NU ἀληθείᾳ περιπατοῦντα.
Gaius is commended
Ἀγαπητέ, πιστὸν ποιεῖς ὃ ἐὰν ἐργάσῃ εἰς τοὺς ἀδελφούς, καὶ εἰς τοὺς εις τους f35 (90.1%) RP,HF,OC,TR,CP [2 (1.9%)] ¦ τουτο ℵA,B,C,048 (7.4%) NU ¦ two other variants (0.6%) (Is the reading of the eclectic text not inferior?) ξένους οἳ ἐμαρτύρησάν σου τῇ ἀγάπῃ ἐνώπιον ἐκκλησίας—οὓς καλῶς ποιήσεις προπέμψας ἀξίως τοῦ Θεοῦ, ὑπὲρ γὰρ τοῦ Ὀνόματος§ ονοματος rell ¦ 1 αυτου [15%] (AV’s TR) ἐξῆλθον, μηδὲν λαμβάνοντες ἀπὸ τῶν ἐθνῶν.* εθνων f35 (88.3%) RP,HF,TR,CP ¦ εθνικων ℵA,B(C)048 (11.7%) OC,NU Ἡμεῖς οὖν ὀφείλομεν ἀπολαμβάνειν απολαμβανειν f35 (91.8%) RP,HF,OC,TR,CP ¦ υπολαμβανειν ℵA,B,C,048 (7.2%) NU ¦ λαμβανειν (0.6%) ¦ two other variants (0.4%) τοὺς τοιούτους, ἵνα συνεργοὶ γινώμεθα γινωμεθα rell ¦ γενωμεθα 048 [30%] CP ¦ γινομεθα C [3%] τῇ ἀληθείᾳ.
Diotrephes is criticized
Ἔγραψα§ εγραψα f35 C [88%] RP,HF,OC,TR,CP ¦ 1 τι ℵA(B) [2%] NU ¦ 1 αν 048 [10%] τῇ ἐκκλησίᾳ, ἀλλ᾿ ὁ φιλοπρωτεύων αὐτῶν Διοτρεφὴς οὐκ ἐπιδέχεται ἡμᾶς. 10 Διὰ τοῦτο, ἐὰν ἔλθω, ὑπομνήσω* υπομνησω rell ¦ υπομνησων CP αὐτοῦ τὰ ἔργα ἃ ποιεῖ, λόγοις πονηροῖς φλυαρῶν ἡμᾶς. Καὶ μὴ ἀρκούμενος ἐπὶ τούτοις, οὔτε αὐτὸς ἐπιδέχεται τοὺς ἀδελφούς, καὶ τοὺς βουλομένους κωλύει, καὶ ἐκ εκ rell ¦ — ℵ048 [20%] τῆς ἐκκλησίας ἐκβάλλει.
Demetrius is commended
11 Ἀγαπητέ, μὴ μιμοῦ τὸ κακόν, ἀλλὰ τὸ ἀγαθόν. Ὁ ἀγαθοποιῶν ἐκ τοῦ Θεοῦ ἐστιν· ὁ δὲ δε f35 [25%] TR ¦ — ℵA,B,C,048 [75%] RP,HF,OC,CP,NU (Would not John, a Jew, be more likely to write the conjunction?) κακοποιῶν οὐχ ἑώρακεν τὸν Θεόν. 12 Δημητρίῳ μεμαρτύρηται ὑπὸ πάντων—καὶ ὑπ᾿§ ὑπ f35 A,B,048 [99%] RP,HF,OC,TR,CP ¦ υπο ℵC [1%] NU αὐτῆς τῆς ἀληθείας. Καὶ ἡμεῖς δὲ μαρτυροῦμεν, καὶ οἴδαμεν* οιδαμεν f35 (23%) CP ¦ οιδατε (61.5%) RP,HF,OC,TR ¦ οιδας ℵA,B,C,048 (15.1%) NU ¦ οιδα (0.4%) (Soden mentions Kr once in 2 John but not at all in 3 John, when he definitely should have. In 3 John 12 TuT lists ALL 78 basic f35 MSS (±0 to ±3) for οιδαμεν, but Soden does not mention Kr in support of this variant. Since he doesn’t mention Kr anywhere in 3 John, we should not trust his silence. The first person was unexpected and was changed to the expected second person—in the context I would say that the singular is a ‘better’ correction than the plural.) ὅτι ἡ μαρτυρία ἡμῶν ἀληθής ἐστιν.
Farewell
13 Πολλὰ εἶχον γράφειν, γραφειν f35 [85%] RP,HF,OC,TR,CP ¦ γραψαι σοι ℵA,B,C(048v) [11%] NU ¦ 1 σοι [4%] ἀλλ᾿ οὐ θέλω διὰ μέλανος καὶ καλάμου σοι γράψαι· σοι γραψαι f35 [85%] RP,HF,OC,TR,CP ¦ 1 γραφειν ℵB,C [3%] NU ¦ ~ γραφειν 1 A,048 [8%] ¦ ~ 21 [4%] 14 ἐλπίζω δὲ εὐθέως ἰδεῖν σε,§ ιδειν σε f35 ℵ (95%) RP,HF,OC,TR,CP ¦ ~ 21 A,B,C,048 (4.8%) NU ¦ 1 (0.2%) καὶ στόμα πρὸς στόμα λαλήσομεν.* λαλησομεν rell ¦ λαλησωμεν [20%] ¦ λαλησαι [1%] ¦ λαλησαι σοι [2%]
15 Εἰρήνη σοι. Ἀσπάζονταί σε οἱ φίλοι. Ἀσπάζου τοὺς φίλους κατ᾿ ὄνομα. ονομα rell ¦ 1 αμην [13%] CP [See the last footnote in Jude.]

*1:4 τουτων rell ¦ ταυτης [10%]

1:4 εν f35 ℵ048v [97%] RP,HF,OC,TR,CP ¦ 1 τη A,B,Cv [3%] NU

1:5 εις τους f35 (90.1%) RP,HF,OC,TR,CP [2 (1.9%)] ¦ τουτο ℵA,B,C,048 (7.4%) NU ¦ two other variants (0.6%) (Is the reading of the eclectic text not inferior?)

§1:7 ονοματος rell ¦ 1 αυτου [15%] (AV’s TR)

*1:7 εθνων f35 (88.3%) RP,HF,TR,CP ¦ εθνικων ℵA,B(C)048 (11.7%) OC,NU

1:8 απολαμβανειν f35 (91.8%) RP,HF,OC,TR,CP ¦ υπολαμβανειν ℵA,B,C,048 (7.2%) NU ¦ λαμβανειν (0.6%) ¦ two other variants (0.4%)

1:8 γινωμεθα rell ¦ γενωμεθα 048 [30%] CP ¦ γινομεθα C [3%]

§1:9 εγραψα f35 C [88%] RP,HF,OC,TR,CP ¦ 1 τι ℵA(B) [2%] NU ¦ 1 αν 048 [10%]

*1:10 υπομνησω rell ¦ υπομνησων CP

1:10 εκ rell ¦ — ℵ048 [20%]

1:11 δε f35 [25%] TR ¦ — ℵA,B,C,048 [75%] RP,HF,OC,CP,NU (Would not John, a Jew, be more likely to write the conjunction?)

§1:12 ὑπ f35 A,B,048 [99%] RP,HF,OC,TR,CP ¦ υπο ℵC [1%] NU

*1:12 οιδαμεν f35 (23%) CP ¦ οιδατε (61.5%) RP,HF,OC,TR ¦ οιδας ℵA,B,C,048 (15.1%) NU ¦ οιδα (0.4%) (Soden mentions Kr once in 2 John but not at all in 3 John, when he definitely should have. In 3 John 12 TuT lists ALL 78 basic f35 MSS (±0 to ±3) for οιδαμεν, but Soden does not mention Kr in support of this variant. Since he doesn’t mention Kr anywhere in 3 John, we should not trust his silence. The first person was unexpected and was changed to the expected second person—in the context I would say that the singular is a ‘better’ correction than the plural.)

1:13 γραφειν f35 [85%] RP,HF,OC,TR,CP ¦ γραψαι σοι ℵA,B,C(048v) [11%] NU ¦ 1 σοι [4%]

1:13 σοι γραψαι f35 [85%] RP,HF,OC,TR,CP ¦ 1 γραφειν ℵB,C [3%] NU ¦ ~ γραφειν 1 A,048 [8%] ¦ ~ 21 [4%]

§1:14 ιδειν σε f35 ℵ (95%) RP,HF,OC,TR,CP ¦ ~ 21 A,B,C,048 (4.8%) NU ¦ 1 (0.2%)

*1:14 λαλησομεν rell ¦ λαλησωμεν [20%] ¦ λαλησαι [1%] ¦ λαλησαι σοι [2%]

1:15 ονομα rell ¦ 1 αμην [13%] CP [See the last footnote in Jude.]