ΠΕΤΡΟΥ Β΄
1
To fellow believers
Συμεὼν* συμεων f35 ℵA [75%] RP,HF,OC,TR,NU ¦ σιμων 𝕻72B [25%] CP Πέτρος, δοῦλος καὶ ἀπόστολος Ἰησοῦ Χριστοῦ, τοῖς ἰσότιμον ἡμῖν λαχοῦσιν πίστιν ἐν δικαιοσύνῃ τοῦ Θεοῦ ἡμῶν καὶ Σωτῆρος, Ἰησοῦ Χριστοῦ· Χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη πληθυνθείη ἐν ἐπιγνώσει τοῦ Θεοῦ καὶ Ἰησοῦ τοῦ Κυρίου ἡμῶν, ιησου του κυριου ημων f35 (𝕻72)B,C [68%] RP,HF,OC,TR,NU ¦ 234 [1.4%] ¦ 1 χριστου 234 ℵA [15%] (CP) ¦ χριστου 1234 [8%] ¦ σωτηρος 1 χριστου 234 [1.2%] ¦ ~ 2341 χριστου [6%] ¦ one other reading [0.4%] ὡς ως rell ¦ 1 τα ℵA [8%] πάντα ἡμῖν τῆς θείας δυνάμεως αὐτοῦ τὰ πρὸς ζωὴν καὶ εὐσέβειαν δεδωρημένης, διὰ τῆς ἐπιγνώσεως τοῦ καλέσαντος ἡμᾶς διὰ δόξης καὶ ἀρετῆς,§ δια δοξης και αρετης f35 𝕻72B [81%] RP,HF,OC,TR,CP ¦ ιδια δοξη και αρετη ℵA,C [19%] NU δι᾿ ὧν τὰ τίμια ἡμῖν καὶ μέγιστα ἐπαγγέλματα* τιμια ημιν (υμιν 3.4%) και μεγιστα επαγγελματα f35 ℵ (81.6%) RP,HF,OC,CP ¦ ~ 13425 B (6.6%) NU ¦ ~ 13452 𝕻72 (0.4%) ¦ 1345 (0.6%) ¦ ~ 43125 (A)C (8.6%) ¦ ~ 42315 (1.2%) TR ¦ three further variations (1%) δεδώρηται, ἵνα διὰ τούτων γένησθε θείας κοινωνοὶ φύσεως, ἀποφυγόντες τῆς ἐν κόσμῳ ἐν ἐπιθυμίᾳ φθορᾶς. κοσμω εν (−εν 5%) επιθυμια φθορας f35 [87%] RP,HF,OC,TR,CP ¦ τω 1234 A,B [alone] NU ¦ τω 1 επιθυμιαν 4 (φθοραν 𝕻72) 𝕻72ℵ [alone] ¦ 1 επιθυμιας και 4 C [5.6%] ¦ 1 επιθυμιας 4 [2%] ¦ τω 1 επιθυμιας και 4 [4%] ¦ three other variants [0.6%]
Take the Truth seriously!
Our ‘entrance’ depends on us
Καὶ αὐτὸ δὲ τοῦτο, δε τουτο f35 ℵ [66%] ¦ ~ 21 𝕻72B,C [32%] RP,HF,OC,TR(CP)NU ¦ ~ αυτοι 1 A [1%] ¦ 2 [0.8%] ¦ one other reading [0.2%] (Curiously, this early majority reading is apparently not to be found in any other printed edition.) σπουδὴν πᾶσαν παρεισενέγκαντες, ἐπιχορηγήσατε ἐν τῇ πίστει ὑμῶν τὴν ἀρετήν, ἐν δὲ τῇ ἀρετῇ τὴν γνῶσιν, ἐν δὲ τῇ γνώσει τὴν ἐγκράτειαν, ἐν δὲ τῇ ἐγκρατείᾳ τὴν ὑπομονήν, ἐν δὲ τῇ ὑπομονῇ τὴν εὐσέβειαν, ἐν δὲ τῇ εὐσεβείᾳ τὴν φιλαδελφίαν, ἐν δὲ τῇ φιλαδελφίᾳ τὴν ἀγάπην. Ταῦτα γὰρ ὑμῖν ὑπάρχοντα καὶ πλεονάζοντα, οὐκ ἀργοὺς οὐδὲ ἀκάρπους καθίστησιν εἰς τὴν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐπιγνωσιν. ᾯ γὰρ μὴ πάρεστιν ταῦτα τυφλός ἐστιν, μυωπάζων, λήθην λαβὼν τοῦ καθαρισμοῦ τῶν πάλαι αὐτοῦ ἁμαρτιῶν.§ αμαρτιων rell ¦ αμαρτηματων ℵA [21%]
10 Διὸ μᾶλλον, ἀδελφοί, σπουδάσατε* σπουδασατε rell ¦ 1 ινα δια των καλων εργων ℵ(A) [14%] βεβαίαν ὑμῶν τὴν κλῆσιν καὶ ἐκλογὴν ποιεῖσθαι, ποιεισθαι rell ¦ ποιησθε ℵA [13%] ¦ ποιεισθε [6.6%] ¦ ποιησεσθε [0.4%] ταῦτα γὰρ ποιοῦντες οὐ μὴ πταίσητέ ποτε. 11 Οὕτως γὰρ πλουσίως ἐπιχορηγηθήσεται ὑμῖν ἡ εἴσοδος εισοδος rell ¦ 1 η 𝕻72 [25%] εἰς τὴν αἰώνιον§ αιωνιον f35 𝕻72ℵA,B [98%] RP,HF,OC,TR,NU ¦ αιωνιαν C [2%] CP βασιλείαν τοῦ Κυρίου ἡμῶν καὶ Σωτῆρος Ἰησοῦ Χριστοῦ.* ημων και σωτηρος ιησου χριστου f35 𝕻72ℵB,C [85%] RP,HF,OC,TR,NU ¦ ~ 23145 A [7%] ¦ 145 [8%] CP ¦ one other reading
Peter’s death imminent
12 Διὸ οὐκ ἀμελήσω ουκ αμελησω f35 (95.8%) RP,HF,OC,TR,CP ¦ ου μελλησω (𝕻72) (1%) ¦ μελλησω ℵA,B,C (2.8%) NU ¦ two other readings (0.4%) (Since Peter goes on to predict his imminent death, the majority reading seems to be at odds with that prediction, so the early uncials took evasive action.) ἀεὶ ὑμᾶς ὑπομιμνήσκειν περὶ τούτων, αει υμας υπομιμνησκειν περι τουτων f35 𝕻72B,C [90%] RP,HF,OC,CP,NU ¦ ~ 21345 A [3%] TR ¦ ~ 32145 [3.2%] ¦ ~ 14532 ℵ [alone] ¦ ~ 13245 [1.4%] ¦ 2345 [1.4%] ¦ two other readings [0.8%] καίπερ εἰδότας καὶ ἐστηριγμένους ἐν τῇ παρούσῃ ἀληθείᾳ. 13 Δίκαιον δὲ ἡγοῦμαι, ἐφ᾿ ὅσον§ εφ᾿ ὁσον rell ¦ εφόσον f35 (I include this for the record, and so as not to lose sight of it. But since there is evidently no difference in meaning, I stay with the conventional pointing.) εἰμὶ ἐν τούτῳ τῷ σκηνώματι, διεγείρειν ὑμᾶς ἐν ὑπομνήσει, 14 εἰδὼς ὅτι ταχινή ἐστιν ἡ ἀπόθεσις τοῦ σκηνώματός μου, καθὼς καὶ ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστὸς ἐδήλωσέν μοι. 15 Σπουδάσω δὲ καὶ ἑκάστοτε ἔχειν ὑμᾶς, μετὰ τὴν ἐμὴν ἔξοδον, τὴν τούτων μνήμην ποιεῖσθαι.
The prophetic Word is trustworthy
16 Οὐ γὰρ σεσοφισμένοις μύθοις ἐξακολουθήσαντες ἐγνωρίσαμεν ὑμῖν τὴν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ δύναμιν καὶ παρουσίαν· ἀλλ᾿ ἐπόπται γενηθέντες τῆς ἐκείνου μεγαλειότητος 17 —λαβὼν γὰρ παρὰ Θεοῦ Πατρὸς τιμὴν καὶ δόξαν φωνῆς ἐνεχθείσης αὐτῷ τοιᾶσδε ὑπὸ τῆς μεγαλοπρεποῦς δόξης, «Οὗτός ἐστιν ὁ Υἱός μου, ὁ ἀγαπητός,* ουτος εστιν ο υιος μου ο αγαπητος f35 ℵA,Cc (98.8%) RP,HF,OC,TR,CP ¦ ~ 3456712 𝕻72B (alone) NU ¦ three other readings C (0.8%) εἰς ὃν ἐγὼ εὐδόκησα» ευδοκησα rell ¦ ηυδοκησα A [12%]18 καὶ ταύτην τὴν φωνὴν ἡμεῖς ἠκούσαμεν ἐξ οὐρανοῦ ἐνεχθεῖσαν σὺν αὐτῷ ὄντες ἐν τῷ ὄρει τῷ ἁγίῳ. ορει τω αγιω f35 ℵA (97.6%) RP,HF,OC,TR,CP ¦ ~ 31 𝕻72B,C (2.4%) NU
19 Καὶ ἔχομεν βεβαιότερον τὸν προφητικὸν λόγον, ᾧ καλῶς ποιεῖτε προσέχοντες ὡς λύχνῳ φαίνοντι ἐν αὐχμηρῷ τόπῳ, ἕως οὗ ἡμέρα διαυγάσῃ καὶ φωσφόρος ἀνατείλῃ ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν· 20 τοῦτο πρῶτον γινώσκοντες, ὅτι πᾶσα προφητεία Γραφῆς ἰδίας ἐπιλύσεως οὐ γίνεται· 21 οὐ γὰρ θελήματι ἀνθρώπου ἠνέχθη ποτὲ προφητεία,§ ποτε προφητεια f35 ℵA [84%] RP,HF,OC,TR,CP ¦ ~ 21 B,C [15%] NU ¦ ~ η 21 𝕻72 [1%] ¦ two other readings ἀλλ᾿* αλλ f35 A,C [90%] RP,HF,OC,TR ¦ αλλα 𝕻72ℵB [10%] CP,NU ὑπὸ Πνεύματος Ἁγίου φερόμενοι ἐλάλησαν ἅγιοι Θεοῦ αγιοι θεου f35 ℵ (84.8%) RP,HF,OC,CP ¦ οι 12 (4.2%) TR ¦ 1 του 2 A (2.6%) ¦ απο 2 𝕻72B (5.6%) NU ¦ ~ απο 21 C (1.2%) ¦ 1 (0.8%) ¦ 12 προφηται (0.8%) ἄνθρωποι.

*1:1 συμεων f35 ℵA [75%] RP,HF,OC,TR,NU ¦ σιμων 𝕻72B [25%] CP

1:2 ιησου του κυριου ημων f35 (𝕻72)B,C [68%] RP,HF,OC,TR,NU ¦ 234 [1.4%] ¦ 1 χριστου 234 ℵA [15%] (CP) ¦ χριστου 1234 [8%] ¦ σωτηρος 1 χριστου 234 [1.2%] ¦ ~ 2341 χριστου [6%] ¦ one other reading [0.4%]

1:3 ως rell ¦ 1 τα ℵA [8%]

§1:3 δια δοξης και αρετης f35 𝕻72B [81%] RP,HF,OC,TR,CP ¦ ιδια δοξη και αρετη ℵA,C [19%] NU

*1:4 τιμια ημιν (υμιν 3.4%) και μεγιστα επαγγελματα f35 ℵ (81.6%) RP,HF,OC,CP ¦ ~ 13425 B (6.6%) NU ¦ ~ 13452 𝕻72 (0.4%) ¦ 1345 (0.6%) ¦ ~ 43125 (A)C (8.6%) ¦ ~ 42315 (1.2%) TR ¦ three further variations (1%)

1:4 κοσμω εν (−εν 5%) επιθυμια φθορας f35 [87%] RP,HF,OC,TR,CP ¦ τω 1234 A,B [alone] NU ¦ τω 1 επιθυμιαν 4 (φθοραν 𝕻72) 𝕻72ℵ [alone] ¦ 1 επιθυμιας και 4 C [5.6%] ¦ 1 επιθυμιας 4 [2%] ¦ τω 1 επιθυμιας και 4 [4%] ¦ three other variants [0.6%]

1:5 δε τουτο f35 ℵ [66%] ¦ ~ 21 𝕻72B,C [32%] RP,HF,OC,TR(CP)NU ¦ ~ αυτοι 1 A [1%] ¦ 2 [0.8%] ¦ one other reading [0.2%] (Curiously, this early majority reading is apparently not to be found in any other printed edition.)

§1:9 αμαρτιων rell ¦ αμαρτηματων ℵA [21%]

*1:10 σπουδασατε rell ¦ 1 ινα δια των καλων εργων ℵ(A) [14%]

1:10 ποιεισθαι rell ¦ ποιησθε ℵA [13%] ¦ ποιεισθε [6.6%] ¦ ποιησεσθε [0.4%]

1:11 εισοδος rell ¦ 1 η 𝕻72 [25%]

§1:11 αιωνιον f35 𝕻72ℵA,B [98%] RP,HF,OC,TR,NU ¦ αιωνιαν C [2%] CP

*1:11 ημων και σωτηρος ιησου χριστου f35 𝕻72ℵB,C [85%] RP,HF,OC,TR,NU ¦ ~ 23145 A [7%] ¦ 145 [8%] CP ¦ one other reading

1:12 ουκ αμελησω f35 (95.8%) RP,HF,OC,TR,CP ¦ ου μελλησω (𝕻72) (1%) ¦ μελλησω ℵA,B,C (2.8%) NU ¦ two other readings (0.4%) (Since Peter goes on to predict his imminent death, the majority reading seems to be at odds with that prediction, so the early uncials took evasive action.)

1:12 αει υμας υπομιμνησκειν περι τουτων f35 𝕻72B,C [90%] RP,HF,OC,CP,NU ¦ ~ 21345 A [3%] TR ¦ ~ 32145 [3.2%] ¦ ~ 14532 ℵ [alone] ¦ ~ 13245 [1.4%] ¦ 2345 [1.4%] ¦ two other readings [0.8%]

§1:13 εφ᾿ ὁσον rell ¦ εφόσον f35 (I include this for the record, and so as not to lose sight of it. But since there is evidently no difference in meaning, I stay with the conventional pointing.)

*1:17 ουτος εστιν ο υιος μου ο αγαπητος f35 ℵA,Cc (98.8%) RP,HF,OC,TR,CP ¦ ~ 3456712 𝕻72B (alone) NU ¦ three other readings C (0.8%)

1:17 ευδοκησα rell ¦ ηυδοκησα A [12%]

1:18 ορει τω αγιω f35 ℵA (97.6%) RP,HF,OC,TR,CP ¦ ~ 31 𝕻72B,C (2.4%) NU

§1:21 ποτε προφητεια f35 ℵA [84%] RP,HF,OC,TR,CP ¦ ~ 21 B,C [15%] NU ¦ ~ η 21 𝕻72 [1%] ¦ two other readings

*1:21 αλλ f35 A,C [90%] RP,HF,OC,TR ¦ αλλα 𝕻72ℵB [10%] CP,NU

1:21 αγιοι θεου f35 ℵ (84.8%) RP,HF,OC,CP ¦ οι 12 (4.2%) TR ¦ 1 του 2 A (2.6%) ¦ απο 2 𝕻72B (5.6%) NU ¦ ~ απο 21 C (1.2%) ¦ 1 (0.8%) ¦ 12 προφηται (0.8%)