4
Proclaim the Word!
Διαμαρτύρομαι οὖν ἐγώ,* ουν εγω f35 (85.9%) RP,HF,OC,TR,CP ¦ 1 (4%) ¦ 2 (1%) ¦ — ℵA,C,I (9.1%) NU ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ καὶ τοῦ Κυρίου του κυριου f35 [90%] RP,HF,OC,TR ¦ 2 [3%] ¦ — ℵA,C [5%] NU ¦ 12 ημων [2%] CP Ἰησοῦ Χριστοῦ, ιησου χριστου f35 [95%] RP,HF,OC,TR,CP ¦ ~ 21 ℵA,C [5%] NU τοῦ μέλλοντος κρίνειν ζῶντας καὶ νεκρούς, κατὰ§ κατα f35 [97%] RP,HF,OC,TR,CP ¦ και ℵA,C [3%] NU τὴν ἐπιφάνειαν αὐτοῦ καὶ τὴν βασιλείαν αὐτοῦ· Κήρυξον τὸν Λόγον· ἐπίστηθι εὐκαίρως ἀκαίρως· ἔλεγξον, ἐπιτίμησον, παρακάλεσον, ἐν πάσῃ μακροθυμίᾳ καὶ διδαχῇ. Ἔσται γὰρ καιρὸς ὅτε τῆς ὑγιαινούσης διδασκαλίας οὐκ ἀνέξονται· ἀλλὰ κατὰ τὰς ἐπιθυμίας τὰς ἰδίας* επιθυμιας τας ιδιας f35 (69.8%) RP,HF,OC,TR,CP ¦ ~ 31 ℵA,C (30.1%) NU ¦ one other reading (0.2%) ἑαυτοῖς ἐπισωρεύσουσιν διδασκάλους κνηθόμενοι τὴν ἀκοήν —καί, ἀπὸ μὲν τῆς ἀληθείας τὴν ἀκοὴν ἀποστρέψουσιν, ἐπὶ δὲ τοὺς μύθους ἐκτραπήσονται. Σὺ δὲ νῆφε ἐν πᾶσιν, κακοπάθησον, ἔργον ποίησον εὐαγγελιστοῦ, τὴν διακονίαν σου πληροφόρησον.
Timothy will no longer have Paul to help him
Ἐγὼ γὰρ ἤδη σπένδομαι καὶ ὁ καιρὸς τῆς ἐμῆς ἀναλύσεως εμης αναλυσεως f35 [95%] RP,HF,OC,TR,CP ¦ ~ 2 μου ℵA,C [5%] NU ἐφέστηκεν. Τὸν ἀγῶνα τὸν καλὸν αγωνα τον καλον f35 [96%] RP,HF,OC,TR,CP ¦ ~ 31 ℵA,C [4%] NU ἠγώνισμαι, τὸν δρόμον τετέλεκα, τὴν πίστιν τετήρηκα. Λοιπὸν ἀπόκειταί μοι ὁ τῆς δικαιοσύνης στέφανος, ὃν ἀποδώσει μοι ὁ Κύριος ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ, ὁ δίκαιος Κριτής· οὐ μόνον δὲ ἐμοί, ἀλλὰ καὶ πᾶσιν τοῖς ἠγαπηκόσιν τὴν ἐπιφάνειαν αὐτοῦ.
Concluding remarks
“Please come quickly”
Σπούδασον ἐλθεῖν πρός με ταχέως· 10 Δημᾶς γάρ με ἐγκατέλιπεν,§ εγκατελιπεν rell ¦ εγκατελειπεν A,C [15%] ἀγαπήσας τὸν νῦν αἰῶνα, καὶ ἐπορεύθη εἰς Θεσσαλονίκην—Κρίσκης* κρισκης f35 [60%] CP ¦ κρησκης ℵA,C [40%] RP,HF,OC,TR,NU εἰς Γαλατίαν, Τίτος εἰς Δαλματίαν. δαλματιαν rell ¦ δελματιαν C [8%] ¦ δερματιαν A [2%] 11 Λουκᾶς ἐστιν μόνος μετ᾿ ἐμοῦ. Μᾶρκον ἀναλαβὼν ἄγε αγε f35 ℵC [85%] RP,HF,OC,TR,NU ¦ αγαγε A [15%] CP μετὰ σεαυτοῦ, ἔστιν γάρ μοι εὔχρηστος εἰς διακονίαν. 12 Τυχικὸν δὲ ἀπέστειλα εἰς Ἔφεσον. 13 Τὸν φελόνην§ φελονην f35 ℵA,C [65%] RP,CP ¦ φαιλονην [29%] HF,OC,TR,NU ¦ φελωνην [5%] ¦ φαιλωνην [1%] ὃν ἀπέλιπον* απελιπον rell ¦ απελειπον A,C [15%] ¦ απεστειλα [2%] ἐν Τρῳάδι παρὰ Κάρπῳ ἐρχόμενος φέρε—καὶ τὰ βιβλία, μάλιστα τὰς μεμβράνας. 14 Ἀλέξανδρος ὁ χαλκεὺς πολλά μοι κακὰ ἐνεδείξατο· ἀποδῴη αποδωη f35 [90%] RP,HF,OC,TR,CP ¦ αποδωσει ℵA,C [10%] NU αὐτῷ ὁ Κύριος κατὰ τὰ ἔργα αὐτοῦ· 15 ὃν καὶ σὺ φυλάσσου, λίαν γὰρ ἀνθέστηκεν ανθεστηκεν f35 [97%] RP,HF,OC,TR,CP ¦ αντεστη ℵA,C [3%] NU τοῖς ἡμετέροις λόγοις.
People will disappoint you
16 Ἐν τῇ πρώτῃ μου ἀπολογίᾳ οὐδείς μοι συμπαρεγένετο,§ συμπαρεγενετο f35 [96%] RP,HF,OC,TR,CP ¦ παρεγενετο ℵA,C [4%] NU ἀλλὰ πάντες με ἐγκατέλιπον.* εγκατελιπον rell ¦ εγκατελειπον A,C [15%] Μὴ αὐτοῖς λογισθείη. 17 Ὁ δὲ Κύριός μοι παρέστη καὶ ἐνεδυνάμωσέν με, ἵνα δι᾿ ἐμοῦ τὸ κήρυγμα πληροφορηθῇ καὶ ἀκούσῃ ακουση f35 [90%] RP,HF,OC,TR,CP ¦ ακουσωσιν ℵA,C [10%] NU πάντα τὰ ἔθνη. Καὶ ἐρρύσθην ἐκ στόματος λέοντος· 18 καὶ και f35 [96%] RP,HF,OC,TR,CP ¦ — ℵA,C [4%] NU ῥύσεταί με ὁ Κύριος ἀπὸ παντὸς ἔργου πονηροῦ καὶ σώσει εἰς τὴν βασιλείαν αὐτοῦ τὴν ἐπουράνιον· ᾧ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.
Farewell
19 Ἄσπασαι Πρίσκαν§ πρισκαν f35 ℵA,C [85%] RP,HF,OC,TR,NU ¦ πρισκιλλαν [15%] CP καὶ Ἀκύλαν, καὶ τὸν Ὀνησιφόρου οἶκον. 20 Ἔραστος ἔμεινεν ἐν Κορίνθῳ, Τρόφιμον δὲ ἀπέλιπον* απελιπον rell ¦ απελειπον C [15%] ἐν Μιλήτῳ ἀσθενοῦντα. 21 Σπούδασον πρὸ χειμῶνος ἐλθεῖν. Ἀσπάζεταί σε Εὔβουλος, καὶ Πούδης καὶ Λίνος καὶ Κλαυδία καὶ οἱ ἀδελφοὶ πάντες. 22 Ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστὸς κυριος ιησους χριστος f35 C [94%] RP,HF,OC,TR,CP ¦ 12 A [3%] ¦ 1 ℵ [3%] NU μετὰ τοῦ πνεύματός σου. Ἡ χάρις μεθ᾿ ὑμῶν. Ἀμήν. αμην f35 [97%] RP,HF,OC,TR,CP ¦ — ℵA,C [3%] NU,§ The citation of f35 is based on thirty-six MSS—18, 35, 201, 204, 328, 386, 394, 444, 604, 757, 824, 928, 959, 986, 1072, 1075, 1100, 1247, 1249, 1503, 1548, 1637, 1725, 1732, 1761, 1768, 1855, 1864, 1865, 1876, 1892, 2080, 2466, 2554, 2587 and 2723—all of which I collated myself. 824, 1072 and 1864 are ‘perfect’ representative of f35 in 2 Timothy, as they stand, as were the exemplars of 1503, 1075, 1865 and 2723. Since these MSS come from all over the Mediterranean world (Sinai, Jerusalem, Patmos, Constantinople, Bucharest, Aegean, Trikala, Athens, Mt. Athos [seven different monasteries], Grottaferrata, Vatican, etc.) they are certainly representative of the family, giving us the precise family profile—it is reflected in the Text without exception.
In the statements of evidence I have included the percentage of manuscript attestation for each variant, within either ( ) or [ ]. I have used ( ) for the evidence taken from TuT, which I take to be reasonably precise. For the variant sets that are not covered there I had to revert to von Soden and the apparatus of N-A27, supplementing from other sources where possible (Scrivener and Tischendorf)—the percentages offered, I have used [ ] for these, are extrapolations based on a comparison of these sources.
I venture to predict, if complete collations ever become available, that for any non-Byzantine variants listed with 5 to 1% support (in my apparatus) the margin of error should not exceed ±1%; for non-Byzantine variants listed with 10 to 6% support the margin of error should hardly exceed ±3%; where there is some division among the Byzantine witnesses the margin of error should rarely exceed ±15%. But I guarantee the witness of Family 35. Please see the last footnote for Matthew for further information.

*4:1 ουν εγω f35 (85.9%) RP,HF,OC,TR,CP ¦ 1 (4%) ¦ 2 (1%) ¦ — ℵA,C,I (9.1%) NU

4:1 του κυριου f35 [90%] RP,HF,OC,TR ¦ 2 [3%] ¦ — ℵA,C [5%] NU ¦ 12 ημων [2%] CP

4:1 ιησου χριστου f35 [95%] RP,HF,OC,TR,CP ¦ ~ 21 ℵA,C [5%] NU

§4:1 κατα f35 [97%] RP,HF,OC,TR,CP ¦ και ℵA,C [3%] NU

*4:3 επιθυμιας τας ιδιας f35 (69.8%) RP,HF,OC,TR,CP ¦ ~ 31 ℵA,C (30.1%) NU ¦ one other reading (0.2%)

4:6 εμης αναλυσεως f35 [95%] RP,HF,OC,TR,CP ¦ ~ 2 μου ℵA,C [5%] NU

4:7 αγωνα τον καλον f35 [96%] RP,HF,OC,TR,CP ¦ ~ 31 ℵA,C [4%] NU

§4:10 εγκατελιπεν rell ¦ εγκατελειπεν A,C [15%]

*4:10 κρισκης f35 [60%] CP ¦ κρησκης ℵA,C [40%] RP,HF,OC,TR,NU

4:10 δαλματιαν rell ¦ δελματιαν C [8%] ¦ δερματιαν A [2%]

4:11 αγε f35 ℵC [85%] RP,HF,OC,TR,NU ¦ αγαγε A [15%] CP

§4:13 φελονην f35 ℵA,C [65%] RP,CP ¦ φαιλονην [29%] HF,OC,TR,NU ¦ φελωνην [5%] ¦ φαιλωνην [1%]

*4:13 απελιπον rell ¦ απελειπον A,C [15%] ¦ απεστειλα [2%]

4:14 αποδωη f35 [90%] RP,HF,OC,TR,CP ¦ αποδωσει ℵA,C [10%] NU

4:15 ανθεστηκεν f35 [97%] RP,HF,OC,TR,CP ¦ αντεστη ℵA,C [3%] NU

§4:16 συμπαρεγενετο f35 [96%] RP,HF,OC,TR,CP ¦ παρεγενετο ℵA,C [4%] NU

*4:16 εγκατελιπον rell ¦ εγκατελειπον A,C [15%]

4:17 ακουση f35 [90%] RP,HF,OC,TR,CP ¦ ακουσωσιν ℵA,C [10%] NU

4:18 και f35 [96%] RP,HF,OC,TR,CP ¦ — ℵA,C [4%] NU

§4:19 πρισκαν f35 ℵA,C [85%] RP,HF,OC,TR,NU ¦ πρισκιλλαν [15%] CP

*4:20 απελιπον rell ¦ απελειπον C [15%]

4:22 κυριος ιησους χριστος f35 C [94%] RP,HF,OC,TR,CP ¦ 12 A [3%] ¦ 1 ℵ [3%] NU

4:22 αμην f35 [97%] RP,HF,OC,TR,CP ¦ — ℵA,C [3%] NU

§4:22 The citation of f35 is based on thirty-six MSS—18, 35, 201, 204, 328, 386, 394, 444, 604, 757, 824, 928, 959, 986, 1072, 1075, 1100, 1247, 1249, 1503, 1548, 1637, 1725, 1732, 1761, 1768, 1855, 1864, 1865, 1876, 1892, 2080, 2466, 2554, 2587 and 2723—all of which I collated myself. 824, 1072 and 1864 are ‘perfect’ representative of f35 in 2 Timothy, as they stand, as were the exemplars of 1503, 1075, 1865 and 2723. Since these MSS come from all over the Mediterranean world (Sinai, Jerusalem, Patmos, Constantinople, Bucharest, Aegean, Trikala, Athens, Mt. Athos [seven different monasteries], Grottaferrata, Vatican, etc.) they are certainly representative of the family, giving us the precise family profile—it is reflected in the Text without exception. In the statements of evidence I have included the percentage of manuscript attestation for each variant, within either ( ) or [ ]. I have used ( ) for the evidence taken from TuT, which I take to be reasonably precise. For the variant sets that are not covered there I had to revert to von Soden and the apparatus of N-A27, supplementing from other sources where possible (Scrivener and Tischendorf)—the percentages offered, I have used [ ] for these, are extrapolations based on a comparison of these sources. I venture to predict, if complete collations ever become available, that for any non-Byzantine variants listed with 5 to 1% support (in my apparatus) the margin of error should not exceed ±1%; for non-Byzantine variants listed with 10 to 6% support the margin of error should hardly exceed ±3%; where there is some division among the Byzantine witnesses the margin of error should rarely exceed ±15%. But I guarantee the witness of Family 35. Please see the last footnote for Matthew for further information.