ΠΡΟΣ ΤΙΤΟΝ
1
Greeting
Παῦλος, δοῦλος Θεοῦ, ἀπόστολος δὲ Ἰησοῦ Χριστοῦ κατὰ πίστιν ἐκλεκτῶν Θεοῦ καὶ ἐπίγνωσιν ἀληθείας τῆς κατ᾿ εὐσέβειαν, ἐπ᾿ ἐλπίδι ζωῆς αἰωνίου—ἣν ἐπηγγείλατο ὁ ἀψευδὴς Θεὸς πρὸ χρόνων αἰωνίων, ἐφανέρωσεν δὲ καιροῖς ἰδίοις τὸν λόγον αὐτοῦ ἐν κηρύγματι, ὃ ἐπιστεύθην ἐγὼ κατ᾿ ἐπιταγὴν τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν Θεοῦ· Τίτῳ, γνησίῳ τέκνῳ κατὰ κοινὴν πίστιν· χάρις, ἔλεος,* χαρις ελεος f35 A (91.3%) RP,HF,OC,TR,CP ¦ 12 και (2.1%) ¦ ~ 21 και (1.7%) ¦ 1 και ℵC,088 (4.2%) NU ¦ 1 (0.5%) ¦ 1 υμιν και (0.2%) (Three nouns in a row without a conjunction was too much for the Alexandrians.) εἰρήνη ἀπὸ Θεοῦ Πατρὸς καὶ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ, κυριου ιησου χριστου f35 [95%] RP,HF,OC,TR,CP ¦ ~ 32 ℵA,C,088 [5%] NU τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν.
Qualifications for elders
Τούτου χάριν κατέλιπόν κατελιπον f35 [70%] RP,HF,OC,TR,CP ¦ απελιπον ℵ [9%] NU ¦ απελειπον A,C,088,0240 [20%] ¦ καταλειποντα [1%] σε ἐν Κρήτῃ, ἵνα τὰ λείποντα ἐπιδιορθώσῃ καὶ καταστήσῃς κατὰ πόλιν πρεσβυτέρους ὡς ἐγώ σοι διεταξάμην —εἴ τίς ἐστιν ἀνέγκλητος, μιᾶς γυναικὸς ἀνήρ, τέκνα ἔχων πιστά, μὴ ἐν κατηγορίᾳ ἀσωτίας§ ασωτιας rell ¦ ασωτειας [10%] CP ἢ ἀνυπότακτα. Δεῖ γὰρ τὸν ἐπίσκοπον ἀνέγκλητον εἶναι ὡς Θεοῦ οἰκονόμον· μὴ αὐθάδη, μὴ ὀργίλον, μὴ πάροινον, μὴ πλήκτην, μὴ αἰσχροκερδῆ· ἀλλὰ φιλόξενον, φιλάγαθον, σώφρονα, δίκαιον, ὅσιον, ἐγκρατῆ· ἀντεχόμενον τοῦ κατὰ τὴν διδαχὴν πιστοῦ λόγου, ἵνα δυνατὸς ᾖ καὶ παρακαλεῖν ἐν τῇ διδασκαλίᾳ τῇ ὑγιαινούσῃ καὶ τοὺς ἀντιλέγοντας ἐλέγχειν.
They must face opposition
10 Εἰσὶν γὰρ πολλοὶ καὶ* και f35 I [80%] RP,HF,OC,TR,CP[NU] ¦ — ℵA,C,088 [20%] (OC has small print.) ἀνυπότακτοι, ανυποτακτοι rell ¦ 1 και [10%] ματαιολόγοι καὶ φρεναπάται, μάλιστα οἱ ἐκ εκ f35 A [95%] RP,HF,OC,TR,CP ¦ 1 της ℵC,I,088 [5%] NU περιτομῆς, 11 οὓς δεῖ ἐπιστομίζειν—οἵτινες ὅλους οἴκους§ ολους οικους rell ¦ ~ 21 CP ἀνατρέπουσιν, διδάσκοντες ἃ μὴ δεῖ, αἰσχροῦ κέρδους χάριν. 12 Εἶπέν τις ἐξ αὐτῶν, ἴδιος αὐτῶν προφήτης, «Κρῆτες ἀεὶ ψεῦσται, κακὰ θηρία, γαστέρες ἀργαί.» 13 Ἡ μαρτυρία αὕτη ἐστὶν ἀληθής. Δι᾿ ἣν αἰτίαν ἔλεγχε αὐτοὺς ἀποτόμως, ἵνα ὑγιαίνωσιν ἐν τῇ πίστει, 14 μὴ προσέχοντες Ἰουδαϊκοῖς μύθοις καὶ ἐντολαῖς ἀνθρώπων ἀποστρεφομένων τὴν ἀλήθειαν. 15 Πάντα μὲν* μεν f35 [96%] RP,HF,OC,TR,CP ¦ — ℵA,C [4%] NU (OC has small print.) καθαρὰ τοῖς καθαροῖς· τοῖς δὲ μεμιασμένοις μεμιασμενοις f35 [90%] RP,HF,TR ¦ μεμιαμμενοις ℵA,C [8%] OC,NU ¦ μεμιαμενοις [2%] CP (Did the Alexandrians get their spelling from the LXX?) καὶ ἀπίστοις οὐδὲν καθαρόν, ἀλλὰ μεμίανται αὐτῶν καὶ ὁ νοῦς καὶ ἡ συνείδησις. 16 Θεὸν ὁμολογοῦσιν εἰδέναι, τοῖς δὲ ἔργοις ἀρνοῦνται, βδελυκτοὶ ὄντες καὶ ἀπειθεῖς καὶ πρὸς πᾶν ἔργον ἀγαθὸν ἀδόκιμοι.

*1:4 χαρις ελεος f35 A (91.3%) RP,HF,OC,TR,CP ¦ 12 και (2.1%) ¦ ~ 21 και (1.7%) ¦ 1 και ℵC,088 (4.2%) NU ¦ 1 (0.5%) ¦ 1 υμιν και (0.2%) (Three nouns in a row without a conjunction was too much for the Alexandrians.)

1:4 κυριου ιησου χριστου f35 [95%] RP,HF,OC,TR,CP ¦ ~ 32 ℵA,C,088 [5%] NU

1:5 κατελιπον f35 [70%] RP,HF,OC,TR,CP ¦ απελιπον ℵ [9%] NU ¦ απελειπον A,C,088,0240 [20%] ¦ καταλειποντα [1%]

§1:6 ασωτιας rell ¦ ασωτειας [10%] CP

*1:10 και f35 I [80%] RP,HF,OC,TR,CP[NU] ¦ — ℵA,C,088 [20%] (OC has small print.)

1:10 ανυποτακτοι rell ¦ 1 και [10%]

1:10 εκ f35 A [95%] RP,HF,OC,TR,CP ¦ 1 της ℵC,I,088 [5%] NU

§1:11 ολους οικους rell ¦ ~ 21 CP

*1:15 μεν f35 [96%] RP,HF,OC,TR,CP ¦ — ℵA,C [4%] NU (OC has small print.)

1:15 μεμιασμενοις f35 [90%] RP,HF,TR ¦ μεμιαμμενοις ℵA,C [8%] OC,NU ¦ μεμιαμενοις [2%] CP (Did the Alexandrians get their spelling from the LXX?)