Pentecost
2
Καὶ ἐν τῷ συμπληροῦσθαι τὴν ἡμέραν τῆς Πεντηκοστῆς, ἦσαν ἅπαντες* απαντες f35 [80%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ παντες A,B,C [20%] NU ¦ — ℵ ¦ παντων D, απαντες/παντες rell ¦ 1 οι αποστολοι [20%] ὁμοθυμαδὸν ομοθυμαδον f35 (94.3%) HF,RP,OC,TR,CP ¦ ομοθυμαδων (2.9%) ¦ ομου ℵA,B,C (2.3%) NU ¦ two other readings D (0.5%) ἐπὶ τὸ αὐτό. Καὶ ἐγένετο ἄφνω ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἦχος, ὥσπερ φερομένης πνοῆς βιαίας, καὶ ἐπλήρωσεν ὅλον τὸν οἶκον οὗ ἦσαν καθήμενοι. Καὶ ὤφθησαν αὐτοῖς διαμεριζόμεναι γλῶσσαι ὡσεὶ πυρός, ἐκάθισέν τε§ εκαθισεν τε f35 A [98%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ 1 δε C ¦ ~ και 1 B [1%] NU ¦ και εκαθισαν ℵ ¦ και εκαθισαν 2 D ἐφ᾿ ἕνα ἕκαστον αὐτῶν. Καὶ ἐπλήσθησαν ἅπαντες* απαντες f35 C [98%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ παντες ℵA,B,D [2%] NU Πνεύματος Ἁγίου καὶ ἤρξαντο λαλεῖν ἑτέραις γλώσσαις, καθὼς τὸ Πνεῦμα ἐδίδου αὐτοῖς ἀποφθέγγεσθαι. αυτοις αποφθεγγεσθαι f35 [97%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ ~ 21 ℵA,B,C,D [3%] NU
People from all over
Ἦσαν δὲ ἐν εν f35 B,C,D [99%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ εις ℵA [1%] NU Ἱερουσαλὴμ κατοικοῦντες Ἰουδαῖοι, ἄνδρες εὐλαβεῖς ἀπὸ παντὸς ἔθνους τῶν ὑπὸ τὸν οὐρανόν.§ τον ουρανον rell ¦ των ουρανων [13%] Γενομένης δὲ τῆς φωνῆς ταύτης, συνῆλθεν τὸ πλῆθος καὶ συνεχύθη, ὅτι ἤκουον εἷς ἕκαστος τῇ ἰδίᾳ διαλέκτῳ λαλούντων αὐτῶν. Ἐξίσταντο δὲ* δε f35 B,D [65%] HF,CP,NU ¦ 1 παντες (ℵ)A,C [35%] RP,OC,TR (TuT is completely off here.) καὶ ἐθαύμαζον, λέγοντες πρὸς ἀλλήλους· προς αλληλους f35 D (97.3%) HF,RP,OC,TR,CP ¦ — ℵA,B,C (2.7%) NU «Οὐκ, ουκ f35 A,C [98%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ ουχ ℵD [2%] NU ¦ ουχι B ἰδού, πάντες§ παντες f35 B [98%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ απαντες ℵA,C,D [2%] NU οὗτοί εἰσιν οἱ λαλοῦντες Γαλιλαῖοι; Καὶ πῶς ἡμεῖς ἀκούομεν ἕκαστος τῇ ἰδίᾳ διαλέκτῳ ἡμῶν ἐν ᾗ ἐγεννήθημεν;* εγεννηθημεν f35 ℵB,C,D [75%] HF,RP,OC,TR,NU ¦ εγενηθημεν A [25%] CP Πάρθοι καὶ Μῆδοι καὶ Ἐλαμῖται· καὶ οἱ κατοικοῦντες τὴν Μεσοποταμίαν, Ἰουδαίαν τε καὶ Καππαδοκίαν, Πόντον καὶ τὴν Ἀσίαν, 10 Φρυγίαν τε καὶ Παμφυλίαν, Αἴγυπτον καὶ τὰ μέρη τῆς Λιβύης λιβυης rell ¦ λυβιης [15%] ¦ λιβυας CP ¦ λιβουης D τῆς κατὰ Κυρήνην· καὶ οἱ ἐπιδημοῦντες Ῥωμαῖοι—Ἰουδαῖοί τε καὶ προσήλυτοι— 11 Κρῆτες καὶ Ἄραβες· ἀκούομεν λαλούντων αὐτῶν ταῖς ἡμετέραις γλώσσαις τὰ μεγαλεῖα τοῦ Θεοῦ.» 12 Ἐξίσταντο δὲ πάντες καὶ διηπόρουν, ἄλλος πρὸς ἄλλον λέγοντες, «Τί ἂν αν f35 [97%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ — ℵA,B,C,D [3%] NU θέλοι§ θελοι f35 ℵ [93%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ θελει (A)B,C,D [7%] NU τοῦτο εἶναι;» 13 Ἕτεροι δὲ διαχλευάζοντες,* διαχλευαζοντες f35 ℵA,B,C [25%] NU ¦ χλευαζοντες [75%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ διεχλευαζον D ἔλεγον ὅτι «Γλεύκους μεμεστωμένοι μεμεστωμενοι rell ¦ μεμεστομενοι [7%] ¦ μεμεσταμενοι [5%] εἰσίν.»
Peter’s proclamation
14 Σταθεὶς δὲ δε f35 C [88%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ 1 ο ℵA,B,D [12%] NU Πέτρος, σὺν τοῖς ἕνδεκα, ἐπῆρεν τὴν φωνὴν αὐτοῦ καὶ ἐπεφθέγξατο§ επεφθεγξατο f35 [25%] ¦ απεφθεγξατο ℵA,B,C [75%] HF,RP,OC,TR,CP,NU ¦ ειπεν D [Is the verb επιφθεγγομαι or αποφθεγγομαι? They are similar in meaning.] αὐτοῖς· «Ἄνδρες—Ἰουδαῖοι καὶ οἱ κατοικοῦντες Ἱερουσαλὴμ ἅπαντες* απαντες f35 [95%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ παντες ℵA,B,C [5%] NU ¦ — D—τοῦτο ὑμῖν γνωστὸν ἔστω· καί, ἐνωτίσασθε τὰ ῥήματά μου. 15 Οὐ γάρ, ὡς ὑμεῖς ὑπολαμβάνετε, οὗτοι μεθύουσιν (ἔστιν γὰρ ὥρα τρίτῃ τῆς ἡμέρας), 16 ἀλλὰ τοῦτό ἐστιν τὸ εἰρημένον διὰ τοῦ προφήτου Ἰωήλ·
17 ‹Καὶ ἔσται ἐν ταῖς ἐσχάταις ἡμέραις, λέγει ὁ Θεός· Ἐκχεῶ ἀπὸ τοῦ Πνεύματός μου ἐπὶ πᾶσαν σάρκα· καὶ προφητεύσουσιν οἱ υἱοὶ ὑμῶν καὶ αἱ θυγατέρες θυγατερες rell ¦ θυγατεραις C [20%] ὑμῶν· καὶ οἱ νεανίσκοι ὑμῶν ὁράσεις ὄψονται· καὶ οἱ πρεσβύτεροι ὑμῶν ἐνύπνια ενυπνια f35 [85%] HF,RP,OC,TR ¦ ενυπνιοις ℵA,B,C [15%] CP,NU ¦ — D ἐνυπνιασθήσονται. 18 Καί γε ἐπὶ τοὺς δούλους μου καὶ ἐπὶ τὰς δούλας μου ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις ἐκχεῶ ἀπὸ τοῦ Πνεύματός μου, καὶ προφητεύσουσιν. 19 Καὶ δώσω τέρατα ἐν τῷ οὐρανῷ ἄνω καὶ σημεῖα ἐπὶ τῆς γῆς κάτω· αἷμα καὶ πῦρ καὶ ἀτμίδα καπνοῦ. 20 Ὁ ἥλιος μεταστραφήσεται εἰς σκότος καὶ ἡ σελήνη εἰς αἷμα πρὶν ἢ § η f35 B [95%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ — ℵA,C,D [5%] NU ἐλθεῖν τὴν* την f35 A,C [99%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ — ℵB,D [1%] NU ἡμέραν Κυρίου τὴν μεγάλην καὶ ἐπιφανῆ. 21 Καὶ ἔσται· πᾶς ὃς ἂν ἐπικαλέσηται επικαλεσηται rell ¦ επικαλεσεται [15%] ¦ επικαλεσειται [3%] ¦ επικαλεσητε A τὸ ὄνομα Κυρίου σωθήσεται.›
22 »Ἄνδρες Ἰσραηλῖται, ἀκούσατε τοὺς λόγους τούτους· Ἰησοῦν τὸν Ναζωραῖον, ἄνδρα ἀπὸ τοῦ Θεοῦ ἀποδεδειγμένον απο του θεου αποδεδειγμενον f35 A [94%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ ~ 4123 (ℵ)B(C) [6%] NU ¦ 123 δεδοκιμασμενον D εἰς ὑμᾶς δυνάμεσιν καὶ τέρασιν καὶ σημείοις, οἷς ἐποίησεν δι᾿ αὐτοῦ ὁ Θεὸς ἐν μέσῳ ὑμῶν, καθὼς καὶ§ και f35 [95%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ — ℵA,B,C,D [5%] NU αὐτοὶ οἴδατε, 23 τοῦτον—τῇ ὡρισμένῃ βουλῇ καὶ προγνώσει τοῦ Θεοῦ ἔκδοτον—λαβόντες* λαβοντες f35 D (97.3%) HF,RP,OC,TR,CP ¦ — ℵA,B,C (2.7%) NU διὰ χειρῶν χειρων f35 [95%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ χειρος ℵA,B,C,D [5%] NU ἀνόμων, προσπήξαντες, ἀνείλετε· ανειλετε f35 [70%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ ανειλατε ℵA,B,C,D [25%] NU ¦ four other spellings [5%] 24 ὃν ὁ Θεὸς ἀνέστησεν, λύσας τὰς ὠδῖνας τοῦ θανάτου, καθότι οὐκ ἦν δυνατὸν κρατεῖσθαι αὐτὸν ὑπ᾿ αὐτοῦ. 25 Δαυὶδ γὰρ λέγει εἰς αὐτόν·
‹Προωρώμην§ προωρωμην f35 [96%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ προορωμην ℵA,B,C,D [4%] NU τὸν Κύριον ἐνώπιόν μου διὰ παντός, ὅτι ἐκ δεξιῶν μού ἐστιν ἵνα μὴ σαλευθῶ. 26 Διὰ τοῦτο εὐφράνθη* ευφρανθη f35 [70%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ ηυφρανθη ℵA,B,C,D [30%] NU ἡ καρδία μου καὶ ἠγαλλιάσατο ἡ γλῶσσά μου. Ἔτι δὲ καὶ ἡ σάρξ μου κατασκηνώσει ἐπ᾿ ἐλπίδι, 27 ὅτι οὐκ ἐγκαταλείψεις τὴν ψυχήν μου εἰς ᾍδου, αδου f35 [85%] RP,OC,TR,CP ¦ αδην ℵA,B,C,D [15%] NU ¦ αιδου HF οὐδὲ δώσεις τὸν Ὅσιόν σου ἰδεῖν διαφθοράν. 28 Ἐγνώρισάς μοι ὁδοὺς ζωῆς· πληρώσεις με εὐφροσύνης μετὰ τοῦ προσώπου σου.›
29 »Ἄνδρες ἀδελφοί, ἐξὸν εἰπεῖν μετὰ παρρησίας πρὸς ὑμᾶς περὶ τοῦ πατριάρχου Δαυίδ, ὅτι καὶ ἐτελεύτησεν καὶ ἐτάφη, καὶ τὸ μνῆμα αὐτοῦ ἐστιν ἐν ἡμῖν ἄχρι τῆς ἡμέρας ταύτης. 30 Προφήτης οὖν ὑπάρχων, καὶ εἰδὼς ὅτι ὅρκῳ ὤμοσεν αὐτῷ ὁ Θεὸς ἐκ καρποῦ τῆς ὀσφύος αὐτοῦ, τὸ κατὰ σάρκα, ἀναστήσειν τὸν Χριστὸν το κατα σαρκα αναστησειν τον χριστον f35 (D) (96.1%) HF,RP,OC,TR,CP ¦ 456 (1.6%) ¦ — ℵA,B,C (2.3%) NU (There are a number of variations scattered about: αναστησει 2.3%, αναστησαι 5%, +τε 6.1%, +και 5.6%.) καθίσαι ἐπὶ τοῦ Θρόνου§ του θρονου f35 [70%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ τον θρονον ℵA,B,C,D [10%] NU ¦ 2 [20%] αὐτοῦ, 31 προϊδὼν ἐλάλησεν περὶ τῆς ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ, ὅτι ‹Οὐ* ου f35 [71%] HF,RP,OC,TR ¦ ουκ [27%] CP ¦ ουτε ℵA,B,C,D [2%] NU (The choice ου/ουκ is governed by the following letter.) κατελείφθη ἡ ψυχὴ αὐτοῦ κατελειφθη η ψυχη αυτου f35 (68.7%) HF,RP,OC,TR ¦ κατεληφθη 234 (1.8%) ¦ εγκατελειφθη 234 (23.1%) CP ¦ εγκατεληφθη 234 (4.1%) ¦ εγκατελειφθη (ℵ)A(B,C,D) (1.8%) NU ¦ two other variants (0.5%) εἰς ᾍδου, αδου f35 A,C,D [90%] RP,OC,TR,CP ¦ αδην ℵB [10%] NU ¦ αιδου HF οὐδὲ§ ουδε f35 B [92%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ ουτε ℵA,C,D [8%] NU ἡ σὰρξ αὐτοῦ εἶδεν διαφθοράν.›
32 »Τοῦτον τὸν Ἰησοῦν ἀνέστησεν ὁ Θεός, οὗ πάντες ἡμεῖς ἐσμεν μάρτυρες. 33 Τῇ δεξιᾷ οὖν τοῦ Θεοῦ ὑψωθείς, τήν τε ἐπαγγελίαν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος* αγιου πνευματος f35 D [95%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ ~ 2 του 1 ℵA,B,C [5%] NU λαβὼν παρὰ τοῦ Πατρός, ἐξέχεεν τοῦτο ὃ νῦν νυν f35 [96%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ — ℵA,B,C [4%] NU ὑμεῖς υμεις f35 ℵA(C) [99.5%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ 1 και B(D)[NU] βλέπετε καὶ ἀκούετε. 34 Οὐ γὰρ Δαυὶδ ἀνέβη εἰς τοὺς οὐρανούς, λέγει δὲ αὐτός· ‹Εἶπεν ὁ § ο f35 A,C [95%] HF,RP,OC,TR,CP[NU] ¦ — ℵB(D) [5%] Κύριος τῷ Κυρίῳ μου· «Κάθου ἐκ δεξιῶν μου 35 ἕως ἂν θῶ τοὺς ἐχθρούς σου ὑποπόδιον τῶν ποδῶν σου.» › 36 Ἀσφαλῶς οὖν γινωσκέτω πᾶς οἶκος Ἰσραὴλ ὅτι καὶ* και rell ¦ — [2%] some TRs Κύριον καὶ Χριστὸν αὐτὸν και χριστον αυτον f35 [94%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ ~ 312 ℵA,B,C [4%] NU ¦ 12 D [2%] ὁ Θεὸς ἐποίησεν, ο θεος εποιησεν f35 A,C,D [99%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ ~ 312 ℵB [1%] NU τοῦτον τὸν Ἰησοῦν ὃν ὑμεῖς ἐσταυρώσατε.»
The reaction
37 Ἀκούσαντες δὲ κατενύγησαν τῇ καρδίᾳ,§ τη καρδια f35 D [98%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ την καρδιαν ℵA,B,C [2%] NU εἶπόν τε πρὸς τὸν Πέτρον καὶ τοὺς λοιποὺς ἀποστόλους, «Τί ποιήσομεν,* ποιησομεν f35 D [60%] RP,OC,TR ¦ ποιησωμεν ℵA,B,C [40%] HF,CP,NU ἄνδρες ἀδελφοί;» 38 Εἶπεν δὲ Πέτρος πρὸς αὐτούς· «Μετανοήσατε ειπεν δε πετρος προς αυτους μετανοησατε f35 [20%] ¦ ~ 32 εφη 456 [72%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ ~ 32456 φησιν ℵA,C [2%] [NU] ¦ ~ 32456 B ¦ ~ 3245 φησιν 6 D ¦ five further variants [5%] καὶ βαπτισθήτω, ἕκαστος ὑμῶν, ἐπὶ τῷ ὀνόματι Ἰησοῦ Χριστοῦ, εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν, αμαρτιων f35 D (95.3%) HF,RP,OC,TR,CP ¦ 1 υμων (1.4%) ¦ των 1 υμων ℵA,B(C) (1.8%) NU ¦ των 1 (1.6%) καὶ λήψεσθε§ ληψεσθε f35 [95%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ λημψεσθε A,B,NU ¦ λημψεσθαι ℵC,D [1%] ¦ ληψεσθαι [3%] τὴν δωρεὰν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. 39 Ὑμῖν γάρ ἐστιν ἡ ἐπαγγελία, καὶ τοῖς τέκνοις ὑμῶν, καὶ πᾶσιν τοῖς εἰς μακράν—ὅσους ἂν προσκαλέσηται Κύριος ὁ Θεὸς ἡμῶν.» 40 Ἑτέροις τε λόγοις πλείοσιν διεμαρτύρατο* διεμαρτυρατο f35 ℵA,B(C)D [45%] NU ¦ διεμαρτυρετο [55%] HF,RP,OC,TR,CP (Aorist or Imperfect? The immediately following verb presumably exerted pressure.) καὶ παρεκάλει παρεκαλει f35 [95%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ 1 αυτους ℵA,B,C,D [4%] NU ¦ 1 αυτοις [1%] λέγων, «Σώθητε ἀπὸ τῆς γενεᾶς τῆς σκολιᾶς ταύτης.»
The beginning of the Church
41 Οἱ μὲν οὖν ἀσμένως ασμενως f35 [97%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ — ℵA,B,C,D [3%] NU ἀποδεξάμενοι τὸν λόγον αὐτοῦ ἐβαπτίσθησαν, καὶ προσετέθησαν§ προσετεθησαν f35 [95%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ 1 εν ℵA,B,C,D [5%] NU τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ψυχαὶ ὡσεὶ τρισχίλιαι. 42 Ἦσαν δὲ προσκαρτεροῦντες τῇ διδαχῇ τῶν ἀποστόλων καὶ τῇ κοινωνίᾳ, καὶ* και f35 [98%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ — ℵA,B,C,D [2%] NU τῇ κλάσει τοῦ ἄρτου καὶ ταῖς προσευχαῖς. 43 Ἐγένετο εγενετο f35 [98%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ εγινετο ℵA(B,C,D) [2%] NU δὲ πάσῃ ψυχῇ φόβος—πολλά τε τέρατα καὶ σημεῖα διὰ τῶν ἀποστόλων ἐγίνετο. εγινετο f35 B,D (88.1%) HF,RP,OC,TR,CP,NU (εγενετο [15%], εγεινετο B,C,D) ¦ 1 εν (εις 1.8%) ιερουσαλημ φοβος τε ην μεγας επι παντας (+αυτους 3.2%) ℵA,C (7.2%) ¦ 1234567 (1.8%) ¦ 123 (2.3%) ¦ two other readings (0.7%)
All things in common
44 Πάντες δὲ οἱ πιστεύοντες§ πιστευοντες f35 A,C,D [88%] HF,RP,OC,TR,NU ¦ πιστευσαντες ℵB [12%] CP ἦσαν ἐπὶ τὸ αὐτὸ καὶ εἶχον ἅπαντα κοινά· 45 καὶ τὰ κτήματα καὶ τὰς ὑπάρξεις ἐπίπρασκον καὶ διεμέριζον αὐτὰ πᾶσιν καθότι ἄν τις χρείαν εἶχεν. 46 Καθ᾿ ἡμέραν* f35 [40%] accent καθημεραν as one word, but since the meaning evidently remains the same I stay with the conventional spelling. This statement obtains throughout. Since the theta signals aspiration, there is no ambiguity; the scribes were just saving ink. τε προσκαρτεροῦντες ὁμοθυμαδὸν ἐν τῷ ἱερῷ, κλῶντές τε κατ᾿ οἶκον ἄρτον· μετελάμβανον τροφῆς ἐν ἀγαλλιάσει καὶ ἀφελότητι καρδίας, 47 αἰνοῦντες τὸν Θεὸν καὶ ἔχοντες χάριν πρὸς ὅλον τὸν λαόν. Ὁ δὲ Κύριος προσετίθει προσετιθει rell ¦ προσετιθη [20%] τοὺς σῳζομένους καθ᾿ ἡμέραν τῇ ἐκκλησίᾳ. τη εκκλησια f35 (D) (97.1%) HF,RP,OC,TR,CP ¦ — ℵA,B,C (2.9%) NU

*2:1 απαντες f35 [80%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ παντες A,B,C [20%] NU ¦ — ℵ ¦ παντων D

2:1 απαντες/παντες rell ¦ 1 οι αποστολοι [20%]

2:1 ομοθυμαδον f35 (94.3%) HF,RP,OC,TR,CP ¦ ομοθυμαδων (2.9%) ¦ ομου ℵA,B,C (2.3%) NU ¦ two other readings D (0.5%)

§2:3 εκαθισεν τε f35 A [98%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ 1 δε C ¦ ~ και 1 B [1%] NU ¦ και εκαθισαν ℵ ¦ και εκαθισαν 2 D

*2:4 απαντες f35 C [98%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ παντες ℵA,B,D [2%] NU

2:4 αυτοις αποφθεγγεσθαι f35 [97%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ ~ 21 ℵA,B,C,D [3%] NU

2:5 εν f35 B,C,D [99%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ εις ℵA [1%] NU

§2:5 τον ουρανον rell ¦ των ουρανων [13%]

*2:7 δε f35 B,D [65%] HF,CP,NU ¦ 1 παντες (ℵ)A,C [35%] RP,OC,TR (TuT is completely off here.)

2:7 προς αλληλους f35 D (97.3%) HF,RP,OC,TR,CP ¦ — ℵA,B,C (2.7%) NU

2:7 ουκ f35 A,C [98%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ ουχ ℵD [2%] NU ¦ ουχι B

§2:7 παντες f35 B [98%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ απαντες ℵA,C,D [2%] NU

*2:8 εγεννηθημεν f35 ℵB,C,D [75%] HF,RP,OC,TR,NU ¦ εγενηθημεν A [25%] CP

2:10 λιβυης rell ¦ λυβιης [15%] ¦ λιβυας CP ¦ λιβουης D

2:12 αν f35 [97%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ — ℵA,B,C,D [3%] NU

§2:12 θελοι f35 ℵ [93%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ θελει (A)B,C,D [7%] NU

*2:13 διαχλευαζοντες f35 ℵA,B,C [25%] NU ¦ χλευαζοντες [75%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ διεχλευαζον D

2:13 μεμεστωμενοι rell ¦ μεμεστομενοι [7%] ¦ μεμεσταμενοι [5%]

2:14 δε f35 C [88%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ 1 ο ℵA,B,D [12%] NU

§2:14 επεφθεγξατο f35 [25%] ¦ απεφθεγξατο ℵA,B,C [75%] HF,RP,OC,TR,CP,NU ¦ ειπεν D [Is the verb επιφθεγγομαι or αποφθεγγομαι? They are similar in meaning.]

*2:14 απαντες f35 [95%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ παντες ℵA,B,C [5%] NU ¦ — D

2:17 θυγατερες rell ¦ θυγατεραις C [20%]

2:17 ενυπνια f35 [85%] HF,RP,OC,TR ¦ ενυπνιοις ℵA,B,C [15%] CP,NU ¦ — D

§2:20 η f35 B [95%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ — ℵA,C,D [5%] NU

*2:20 την f35 A,C [99%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ — ℵB,D [1%] NU

2:21 επικαλεσηται rell ¦ επικαλεσεται [15%] ¦ επικαλεσειται [3%] ¦ επικαλεσητε A

2:22 απο του θεου αποδεδειγμενον f35 A [94%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ ~ 4123 (ℵ)B(C) [6%] NU ¦ 123 δεδοκιμασμενον D

§2:22 και f35 [95%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ — ℵA,B,C,D [5%] NU

*2:23 λαβοντες f35 D (97.3%) HF,RP,OC,TR,CP ¦ — ℵA,B,C (2.7%) NU

2:23 χειρων f35 [95%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ χειρος ℵA,B,C,D [5%] NU

2:23 ανειλετε f35 [70%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ ανειλατε ℵA,B,C,D [25%] NU ¦ four other spellings [5%]

§2:25 προωρωμην f35 [96%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ προορωμην ℵA,B,C,D [4%] NU

*2:26 ευφρανθη f35 [70%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ ηυφρανθη ℵA,B,C,D [30%] NU

2:27 αδου f35 [85%] RP,OC,TR,CP ¦ αδην ℵA,B,C,D [15%] NU ¦ αιδου HF

2:30 το κατα σαρκα αναστησειν τον χριστον f35 (D) (96.1%) HF,RP,OC,TR,CP ¦ 456 (1.6%) ¦ — ℵA,B,C (2.3%) NU (There are a number of variations scattered about: αναστησει 2.3%, αναστησαι 5%, +τε 6.1%, +και 5.6%.)

§2:30 του θρονου f35 [70%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ τον θρονον ℵA,B,C,D [10%] NU ¦ 2 [20%]

*2:31 ου f35 [71%] HF,RP,OC,TR ¦ ουκ [27%] CP ¦ ουτε ℵA,B,C,D [2%] NU (The choice ου/ουκ is governed by the following letter.)

2:31 κατελειφθη η ψυχη αυτου f35 (68.7%) HF,RP,OC,TR ¦ κατεληφθη 234 (1.8%) ¦ εγκατελειφθη 234 (23.1%) CP ¦ εγκατεληφθη 234 (4.1%) ¦ εγκατελειφθη (ℵ)A(B,C,D) (1.8%) NU ¦ two other variants (0.5%)

2:31 αδου f35 A,C,D [90%] RP,OC,TR,CP ¦ αδην ℵB [10%] NU ¦ αιδου HF

§2:31 ουδε f35 B [92%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ ουτε ℵA,C,D [8%] NU

*2:33 αγιου πνευματος f35 D [95%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ ~ 2 του 1 ℵA,B,C [5%] NU

2:33 νυν f35 [96%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ — ℵA,B,C [4%] NU

2:33 υμεις f35 ℵA(C) [99.5%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ 1 και B(D)[NU]

§2:34 ο f35 A,C [95%] HF,RP,OC,TR,CP[NU] ¦ — ℵB(D) [5%]

*2:36 και rell ¦ — [2%] some TRs

2:36 και χριστον αυτον f35 [94%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ ~ 312 ℵA,B,C [4%] NU ¦ 12 D [2%]

2:36 ο θεος εποιησεν f35 A,C,D [99%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ ~ 312 ℵB [1%] NU

§2:37 τη καρδια f35 D [98%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ την καρδιαν ℵA,B,C [2%] NU

*2:37 ποιησομεν f35 D [60%] RP,OC,TR ¦ ποιησωμεν ℵA,B,C [40%] HF,CP,NU

2:38 ειπεν δε πετρος προς αυτους μετανοησατε f35 [20%] ¦ ~ 32 εφη 456 [72%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ ~ 32456 φησιν ℵA,C [2%] [NU] ¦ ~ 32456 B ¦ ~ 3245 φησιν 6 D ¦ five further variants [5%]

2:38 αμαρτιων f35 D (95.3%) HF,RP,OC,TR,CP ¦ 1 υμων (1.4%) ¦ των 1 υμων ℵA,B(C) (1.8%) NU ¦ των 1 (1.6%)

§2:38 ληψεσθε f35 [95%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ λημψεσθε A,B,NU ¦ λημψεσθαι ℵC,D [1%] ¦ ληψεσθαι [3%]

*2:40 διεμαρτυρατο f35 ℵA,B(C)D [45%] NU ¦ διεμαρτυρετο [55%] HF,RP,OC,TR,CP (Aorist or Imperfect? The immediately following verb presumably exerted pressure.)

2:40 παρεκαλει f35 [95%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ 1 αυτους ℵA,B,C,D [4%] NU ¦ 1 αυτοις [1%]

2:41 ασμενως f35 [97%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ — ℵA,B,C,D [3%] NU

§2:41 προσετεθησαν f35 [95%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ 1 εν ℵA,B,C,D [5%] NU

*2:42 και f35 [98%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ — ℵA,B,C,D [2%] NU

2:43 εγενετο f35 [98%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ εγινετο ℵA(B,C,D) [2%] NU

2:43 εγινετο f35 B,D (88.1%) HF,RP,OC,TR,CP,NU (εγενετο [15%], εγεινετο B,C,D) ¦ 1 εν (εις 1.8%) ιερουσαλημ φοβος τε ην μεγας επι παντας (+αυτους 3.2%) ℵA,C (7.2%) ¦ 1234567 (1.8%) ¦ 123 (2.3%) ¦ two other readings (0.7%)

§2:44 πιστευοντες f35 A,C,D [88%] HF,RP,OC,TR,NU ¦ πιστευσαντες ℵB [12%] CP

*2:46 f35 [40%] accent καθημεραν as one word, but since the meaning evidently remains the same I stay with the conventional spelling. This statement obtains throughout. Since the theta signals aspiration, there is no ambiguity; the scribes were just saving ink.

2:47 προσετιθει rell ¦ προσετιθη [20%]

2:47 τη εκκλησια f35 (D) (97.1%) HF,RP,OC,TR,CP ¦ — ℵA,B,C (2.9%) NU